Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016:

Rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania –

popularyzacja twórczej nauki

 1. Wysokość planowanych środków na realizację zadania: 47 000,- zł.
 2. Termin realizacji zadania: luty - grudzień 2016 rok
 3. Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki
 4. Wysokość przyznanej dotacji w 2015 r.: 34 000,- zł.

Zasady przyznania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Termin składania ofert:

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.  Nr 6, poz. 25).
 3. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez oferenta.
 4. Do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru lub ewidencji
  2. aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do reprezentacji
 5. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 w kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert - nauka” w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
 6. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 2. Komisja powołana przez Wójta dokona analizy złożonych ofert i przedstawi Wójtowi do zatwierdzenia swoja propozycję.
 3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
 4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
  1. wartość merytoryczną,
  2. koszt realizacji zadania,
  3. posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego,
  4. zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi,
  5. osiągnięcia i doświadczenie oferenta w realizacji proponowanego projektu,
  6. dotychczasowa współpraca z samorządem.

Postanowienia końcowe:

 1. O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 2. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.
 3. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Skarbnik Gminy.

PDFogłoszenie_konkurs.pdf (72,75KB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki