• Dzisiaj jest:
  poniedziałek, 20 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  22 °C

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016:

Rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania –

popularyzacja twórczej nauki

 1. Wysokość planowanych środków na realizację zadania: 47 000,- zł.
 2. Termin realizacji zadania: luty - grudzień 2016 rok
 3. Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki
 4. Wysokość przyznanej dotacji w 2015 r.: 34 000,- zł.

Zasady przyznania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Termin składania ofert:

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.  Nr 6, poz. 25).
 3. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez oferenta.
 4. Do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru lub ewidencji
  2. aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do reprezentacji
 5. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 w kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert - nauka” w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
 6. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 2. Komisja powołana przez Wójta dokona analizy złożonych ofert i przedstawi Wójtowi do zatwierdzenia swoja propozycję.
 3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
 4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
  1. wartość merytoryczną,
  2. koszt realizacji zadania,
  3. posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego,
  4. zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi,
  5. osiągnięcia i doświadczenie oferenta w realizacji proponowanego projektu,
  6. dotychczasowa współpraca z samorządem.

Postanowienia końcowe:

 1. O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 2. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.
 3. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Skarbnik Gminy.

PDFogłoszenie_konkurs.pdf (72,75KB)

Data publikacji: 14-01-2016 15:40 Opublikował(a): Jolanta Mikuła
Data modyfikacji: 14-01-2016 15:43 Modyfikował(a): Jolanta Mikuła