OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

STAROSTA OPOLSKI
     ul. 1 Maja 29
    45-068 Opole

Opole, 2016-03-22

OŚ. 6341. 28. 2016. BS

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

            Zgodnie z art. 49, 61 § 4 Kpa oraz art. 127 ust.7, 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.2015, poz.469 z późn.zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu w dniu 09.03.2016 r., postępowania na wniosek Pana Kazimierza Kurowskiego, właściciela Pracowni Projektowej PROKOM, Opole, ul. Ozimska 8, działającego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Opolskiego (pismo L.dz. 182/2016 z dnia 08-03-2016 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód,  w ramach zadania; „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice – Chróścice w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej w km 24+756 ÷ 26+527,4”,  w zakresie:

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

a) na wykonanie trzech  wylotów z kanalizacji deszczowej:

    W1, W2, do rowu melioracyjnego R-A (wyloty przed przepustem drogowym w km rowu 1+043) oraz W3 do rowu drogowego w km 26+364,8, na działkach 

 • lokalizacja wylotu W1– działki nr: 1985/568 ,2147/558 (obręb Chróścice, a.m. 4)

 • lokalizacja wylotu W2 – działka nr: 2147/558 (obręb Chróścice, a.m. 4)

 • lokalizacja wylotu W3 – działka nr: 2144/590 (obręb Chróścice, a.m. 4)

b) na przebudowę istniejących rowów drogowych (na granicy pasa drogowego i działek osób fizycznych) 

- Rów nr 1 od km 24+801,2 do km 25+780,9):

 • lokalizacja rowu – działki nr: 1163/3 , 879 , 878 , 876 , 875/3 , 875/5 , 874 , 873 , 872 , 871 , 870 , 869 (obręb Stare Siołkowice, a.m. 11), 2144/590 , 1445/508 , 1454/509 , 517 , 2115/517 , 518 , 519 , 528 , 1457/531 , 1458/531 , 538 , 539 , 1030/548 , 1035/548 , 548 , 549 (obręb Chróścice, a.m. 4)

               - Rów nr 2 od km 25+928,1 do km 26+170,5):

 • lokalizacja rowu – działki nr: 2144/590 , 2116/573 , 1764/574 , 1763/574 , 866/575 , 955/575 , 954/575 , 2117/576 , 576 , 1163/577 , 1164/577 , 2118/578 , 578 , 2119/579 , 579 2120/580 , 580 (obręb Chróścice, a.m. 4)

               - Rów nr 3 od km 26+188,6 ÷ 26+275,7):

 • lokalizacja rowu – działki nr: 2144/590, 1876/583, 1947/583, 1948/58, 1632/583, 1633/584 (obręb Chróścice, a.m. 4)

  -  Rów nr 4 od km 26+364,8 ÷ 26+500,2):

 • lokalizacja rowu – działki nr: 2144/590 , 816/587 , 817/587 , 588 , 1036/588 , 1037/588 , 589 , 1474/591 , 999/592 , 998/592 , 593 (obręb Chróścice, am 4)

  c) Zarurowanie rowów przydrożnych poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:

  - od km 25+780,9 do km 25+834,2:

 • lokalizacja kanału – działki nr: 2144/590 , 549 , 861/557 , 865/557 ,2148/558 , 1985/565 (obręb Chróścice, a.m. 4)

               - od km 25+928,1 do km 25+837,9:

 • lokalizacja kanału – dz. nr: 2144/590 , 2147/558 ,573 , 2116/573 (obręb Chróścice, am 4)

  - od km 26+275,7 do km 26+364,8:

 • lokalizacja kanału – działka nr: 2144/590 (obręb Chróścice, a.m. 4)

  - od km 26+500,2 do km 26+523,9:

 • lokalizacja kanału – działka nr: 2144/590 (obręb Chróścice, a.m. 4)

  d) Wykonanie przepustów pod zjazdami  16 szt. na działkach o numerach:

 • < > , 878 , 876, 874 , 873, 872 , 871 (obręb Stare Siołkowice, a.m. 11)

  2144/590, 2115/517 , 518 , 519, 528 , 1457/531(obręb Chróścice, a.m. 4)

   

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: na wprowadzanie do rowów melioracyjnego R-A (Wyloty W1, W2) oraz do rowu drogowego (Wylot W3) wód opadowych i roztopowych, z odwodnienia projektowanego ciągu pieszo –  rowerowego oraz drogi woj. nr 457  Stare Siołkowice – Chróścice.

    Powierzchnia odwadnianej zlewni całkowita F = 1,2545 ha, zredukowana Fzr = 0,7638 ha.

    Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

    Qobl.= 117,46 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q= 136,32 l/s,

    Qmaxh= 167,72 m3/h,  Qśrd = 14,64 m3/d, Qmaxr = 5346,6 m3/rok.

III. Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:  obejmuje działki stanowiące załącznik niniejszego zawiadomienia.

 

Pouczenie

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kpa stronom postępowania, przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, strony mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi, w terminie 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29,  pok.209  w godzinach pracy urzędu.

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na stronach internetowych wymienionych Urzędów.

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki