• Dzisiaj jest:
  czwartek, 30 listopada 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  -3 °C

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

STAROSTA OPOLSKI
     ul. 1 Maja 29
    45-068 Opole

Opole, 2016-03-22

OŚ. 6341. 28. 2016. BS

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

            Zgodnie z art. 49, 61 § 4 Kpa oraz art. 127 ust.7, 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.2015, poz.469 z późn.zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu w dniu 09.03.2016 r., postępowania na wniosek Pana Kazimierza Kurowskiego, właściciela Pracowni Projektowej PROKOM, Opole, ul. Ozimska 8, działającego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Opolskiego (pismo L.dz. 182/2016 z dnia 08-03-2016 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód,  w ramach zadania; „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice – Chróścice w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej w km 24+756 ÷ 26+527,4”,  w zakresie:

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

a) na wykonanie trzech  wylotów z kanalizacji deszczowej:

    W1, W2, do rowu melioracyjnego R-A (wyloty przed przepustem drogowym w km rowu 1+043) oraz W3 do rowu drogowego w km 26+364,8, na działkach 

 • lokalizacja wylotu W1– działki nr: 1985/568 ,2147/558 (obręb Chróścice, a.m. 4)

 • lokalizacja wylotu W2 – działka nr: 2147/558 (obręb Chróścice, a.m. 4)

 • lokalizacja wylotu W3 – działka nr: 2144/590 (obręb Chróścice, a.m. 4)

b) na przebudowę istniejących rowów drogowych (na granicy pasa drogowego i działek osób fizycznych) 

- Rów nr 1 od km 24+801,2 do km 25+780,9):

 • lokalizacja rowu – działki nr: 1163/3 , 879 , 878 , 876 , 875/3 , 875/5 , 874 , 873 , 872 , 871 , 870 , 869 (obręb Stare Siołkowice, a.m. 11), 2144/590 , 1445/508 , 1454/509 , 517 , 2115/517 , 518 , 519 , 528 , 1457/531 , 1458/531 , 538 , 539 , 1030/548 , 1035/548 , 548 , 549 (obręb Chróścice, a.m. 4)

               - Rów nr 2 od km 25+928,1 do km 26+170,5):

 • lokalizacja rowu – działki nr: 2144/590 , 2116/573 , 1764/574 , 1763/574 , 866/575 , 955/575 , 954/575 , 2117/576 , 576 , 1163/577 , 1164/577 , 2118/578 , 578 , 2119/579 , 579 2120/580 , 580 (obręb Chróścice, a.m. 4)

               - Rów nr 3 od km 26+188,6 ÷ 26+275,7):

 • lokalizacja rowu – działki nr: 2144/590, 1876/583, 1947/583, 1948/58, 1632/583, 1633/584 (obręb Chróścice, a.m. 4)

  -  Rów nr 4 od km 26+364,8 ÷ 26+500,2):

 • lokalizacja rowu – działki nr: 2144/590 , 816/587 , 817/587 , 588 , 1036/588 , 1037/588 , 589 , 1474/591 , 999/592 , 998/592 , 593 (obręb Chróścice, am 4)

  c) Zarurowanie rowów przydrożnych poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:

  - od km 25+780,9 do km 25+834,2:

 • lokalizacja kanału – działki nr: 2144/590 , 549 , 861/557 , 865/557 ,2148/558 , 1985/565 (obręb Chróścice, a.m. 4)

               - od km 25+928,1 do km 25+837,9:

 • lokalizacja kanału – dz. nr: 2144/590 , 2147/558 ,573 , 2116/573 (obręb Chróścice, am 4)

  - od km 26+275,7 do km 26+364,8:

 • lokalizacja kanału – działka nr: 2144/590 (obręb Chróścice, a.m. 4)

  - od km 26+500,2 do km 26+523,9:

 • lokalizacja kanału – działka nr: 2144/590 (obręb Chróścice, a.m. 4)

  d) Wykonanie przepustów pod zjazdami  16 szt. na działkach o numerach:

 • < > , 878 , 876, 874 , 873, 872 , 871 (obręb Stare Siołkowice, a.m. 11)

  2144/590, 2115/517 , 518 , 519, 528 , 1457/531(obręb Chróścice, a.m. 4)

   

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: na wprowadzanie do rowów melioracyjnego R-A (Wyloty W1, W2) oraz do rowu drogowego (Wylot W3) wód opadowych i roztopowych, z odwodnienia projektowanego ciągu pieszo –  rowerowego oraz drogi woj. nr 457  Stare Siołkowice – Chróścice.

    Powierzchnia odwadnianej zlewni całkowita F = 1,2545 ha, zredukowana Fzr = 0,7638 ha.

    Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

    Qobl.= 117,46 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q= 136,32 l/s,

    Qmaxh= 167,72 m3/h,  Qśrd = 14,64 m3/d, Qmaxr = 5346,6 m3/rok.

III. Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:  obejmuje działki stanowiące załącznik niniejszego zawiadomienia.

 

Pouczenie

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kpa stronom postępowania, przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, strony mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi, w terminie 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29,  pok.209  w godzinach pracy urzędu.

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na stronach internetowych wymienionych Urzędów.

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 22-03-2016 11:22 Opublikował(a): Izabela Kołodziej