• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 24 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    15 °C

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z art. 218 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia ponownie o prowadzeniu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw, eksploatowanej na terenie PGE GiEK – Oddział Elektrownia Opole, udzielonego decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.III.MJ-6610-1-1/04 z 25 lipca 2005 r. (z późniejszymi zmianami) w związku z istotnymi zmianami w funkcjonowaniu instalacji, wszczętego na wniosek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie z dnia 28 października 2015 r., rozszerzony przez PGE GiEK S.A. w piśmie z 31 marca 2016 r.

            Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją złożoną w powyższej sprawie oraz składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (ul. Hallera 9 – budynek C, pokój 24). Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach 730 do 1515, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub przez platformę ePUAP.

Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Opolskiego.

Opole,       kwietnia 2016 r

Data publikacji: 15-04-2016 14:38 Opublikował(a): Izabela Kołodziej