• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    18 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 15 grudnia 2016  w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 900

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania" Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały
2.    Uchwała w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" w formie pieniężnej.
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały
3.    Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej VI/51/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
- informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
4.    Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VII/64/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
- informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
5.    Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały
6.    Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki.
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały
7.  Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały
8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie dziennego opiekuna
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały
9.  Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XLI/422/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w  sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
-  informacja
-  dyskusja
-  podjęcie uchwały
 10.  Interpelacje
 11.  Sprawy różne

Przewodniczący Rady Gminy
     Dobrzeń Wielki

     Klemens Weber

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 15.12.2016r.pdf (1,15MB)

Data publikacji: 13-12-2016 08:50 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 13-12-2016 15:11 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej