INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 15 grudnia 2016  w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 900

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania" Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały
2.    Uchwała w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" w formie pieniężnej.
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały
3.    Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej VI/51/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
- informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
4.    Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VII/64/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
- informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
5.    Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały
6.    Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki.
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały
7.  Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały
8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie dziennego opiekuna
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały
9.  Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XLI/422/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w  sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
-  informacja
-  dyskusja
-  podjęcie uchwały
 10.  Interpelacje
 11.  Sprawy różne

Przewodniczący Rady Gminy
     Dobrzeń Wielki

     Klemens Weber

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 15.12.2016r.pdf (1,15MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki