"ZA ŻYCIEM” ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

 „ZA ŻYCIEM” ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

            Z dniem 1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U z 2016r. poz. 1860) dalej ustawa,  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (w skrócie Ośrodek) w ramach zadań statutowych realizuje wsparcie w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny. Zadania realizowane w Ośrodku:

Wsparcie skierowane jest do rodzin z dzieckiem, u których w myśl art. 4 ust. 3 ustawy występuje cytuję: „Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu... stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,,,,,,, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii”.

art. 8 ustawy,  określa uprawnienia rodziny do poradnictwa w zakresie:

1.     przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

2.     wsparcia psychologicznego;

3.     pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień   pracowniczych;

4.     dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki  zdrowotnej.

 Rodzina zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci. 

Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na:

  • opracowaniu wspólnie z wnioskodawcą katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
  • występowaniu w imieniu osób, którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów.

art. 10 ustawy, określa prawo do wsparcia finansowego w kwocie 4000zł - jednorazowe świadczenie – bez względu na dochód, które przysługuje:

-  z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie lekarskie, jak podaje się w treści powyżej;

-  matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu;

-  jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymagane zaświadczenie).

Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, więcej informacji uzyskać można w godzinach pracy Ośrodka telefonicznie:  77 40 32 550 wew. 40 lub 37;

e mailowo: lub .

Wnioski należy składać w  Dziale Świadczeń Rodzinnych pok. 4 parter, w godzinach pracy Ośrodka.

Opracowanie: Barbara Lis Kierownik Ośrodka.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”                                                                                       (Dz. U z 2016r. poz. 1860).

 „

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki