• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 11 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    4 °C

"ZA ŻYCIEM” ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

 „ZA ŻYCIEM” ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

            Z dniem 1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U z 2016r. poz. 1860) dalej ustawa,  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (w skrócie Ośrodek) w ramach zadań statutowych realizuje wsparcie w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny. Zadania realizowane w Ośrodku:

Wsparcie skierowane jest do rodzin z dzieckiem, u których w myśl art. 4 ust. 3 ustawy występuje cytuję: „Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu... stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,,,,,,, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii”.

art. 8 ustawy,  określa uprawnienia rodziny do poradnictwa w zakresie:

1.     przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

2.     wsparcia psychologicznego;

3.     pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień   pracowniczych;

4.     dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki  zdrowotnej.

 Rodzina zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci. 

Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na:

  • opracowaniu wspólnie z wnioskodawcą katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
  • występowaniu w imieniu osób, którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów.

art. 10 ustawy, określa prawo do wsparcia finansowego w kwocie 4000zł - jednorazowe świadczenie – bez względu na dochód, które przysługuje:

-  z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie lekarskie, jak podaje się w treści powyżej;

-  matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu;

-  jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymagane zaświadczenie).

Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, więcej informacji uzyskać można w godzinach pracy Ośrodka telefonicznie:  77 40 32 550 wew. 40 lub 37;

e mailowo: lub .

Wnioski należy składać w  Dziale Świadczeń Rodzinnych pok. 4 parter, w godzinach pracy Ośrodka.

Opracowanie: Barbara Lis Kierownik Ośrodka.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”                                                                                       (Dz. U z 2016r. poz. 1860).

 „

Data publikacji: 06-02-2017 12:39 Opublikował(a): Izabela Kołodziej