• Dzisiaj jest:
    środa, 19 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    26 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 2 marca 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
2.    Uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”
3.    Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
4.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
5.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminnych nieruchomości
6.    Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
7.    Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
8.    Uchwała w sprawie określenia kryterium rekrutacji na II etapie  postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
9.    Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
10.    Uchwała w sprawie wyrażenia woli wstąpienia do realizacji projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”, nr projektu RPOP.09.01.04-16-0004/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
11.    Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
12.    Interpelacje
13.    Sprawy różne


                                                        Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki

                                                                                Klemens Weber

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 02.03.2017r.pdf (1,44MB)

Data publikacji: 23-02-2017 14:36 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 24-02-2017 10:26 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej