• Dzisiaj jest:
    środa, 17 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    19 °C

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.562/82 Dobrzeń Wielki

G.6845.14.2016

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

(na czas dłuższy niż 3 lata)

Obręb

Zagospodarowanie

termin

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia dzierżawy

Dobrzeń Wielki

Grunt przeznaczony na cele rekreacyjne, kontynuacja umowy 

562/82

arkusz

mapy 2

OP1O/00048579/2

0,1590 ha

Przeznaczenie w planie

MR – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej

Opis nieruchomości:  zabudowana ruinami niezamieszkałych budynków, jest przedmiotem dzierżawy do dnia 21 kwietnia 2017 roku na podstawie umowy zawartej  w 2014 roku. Uchwałą z dnia 2 marca 2017 roku, Nr XXX/236/2017 Rada Gminy Dobrzeń Wielki wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomości z tym samym dzierżawcą, na okres dłuższy niż 3 lata. 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 0,16 zł za 1 m2 + podatek VAT 23% - rocznie.

Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem działki oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie.

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji
w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

 

 

Data publikacji: 30-03-2017 09:45 Opublikował(a):