WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.562/82 Dobrzeń Wielki

G.6845.14.2016

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

(na czas dłuższy niż 3 lata)

Obręb

Zagospodarowanie

termin

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia dzierżawy

Dobrzeń Wielki

Grunt przeznaczony na cele rekreacyjne, kontynuacja umowy 

562/82

arkusz

mapy 2

OP1O/00048579/2

0,1590 ha

Przeznaczenie w planie

MR – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej

Opis nieruchomości:  zabudowana ruinami niezamieszkałych budynków, jest przedmiotem dzierżawy do dnia 21 kwietnia 2017 roku na podstawie umowy zawartej  w 2014 roku. Uchwałą z dnia 2 marca 2017 roku, Nr XXX/236/2017 Rada Gminy Dobrzeń Wielki wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomości z tym samym dzierżawcą, na okres dłuższy niż 3 lata. 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 0,16 zł za 1 m2 + podatek VAT 23% - rocznie.

Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem działki oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie.

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji
w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki