• Dzisiaj jest:
  sobota, 15 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  22 °C

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

SG.VI.6220.04.2017

                                                                                                          Pokój, 05 kwietnia 2017 r.

 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23) w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) oraz art. 74 ust. 3, pkt. 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

            społeczeństwo, że 17 marca 2017 r. na wniosek złożony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300

            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

            Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

             Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy
ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 41) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

            W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3, pkt. 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania dokonuje się przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

                                                   Wójt Gminy Pokój
                                                            /-/
                                                       Barbara Zając

 

           

Otrzymują:

 1. Inwestor
 2. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:
  1. tablicy ogłoszeń Ug. Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowski 44, w miejscowości Dobrzeń Wielki,
  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Kup oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Kup,
  3. stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki www.bip.dobrzenwielki.pl,
 3. a/a

 

Data publikacji: 24-04-2017 11:42 Opublikował(a): Izabela Kołodziej