• Dzisiaj jest:
  sobota, 13 lipca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  25 °C

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

prowod.jpeg

Dnia 19.04.2017 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której przedmiotem jest udzielenie PROWOD Sp. z o.o. jako beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w zapisy POIiŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 6.II  „Większa liczba ludności korzystająca z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów”, ponieważ zaplanowane działania zapewnią możliwość oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG. Tym samym wszyscy mieszkańcy aglomeracji korzystający z sieci kanalizacji sanitarnej będą korzystać z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków.

Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 24 026 369,52 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 12 452 691,52 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2020 r.

Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie ładunku ścieków poddawanego ulepszonemu oczyszczaniu w Aglomeracji Dobrzeń Wielki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim,
2. Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej – system GIS dla WIK,
3. Montaż instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chróścice,
4. Promocję projektu,
5. Nadzór inwestorski,
6. Obsługę prawną.

W ramach prac budowlanych na oczyszczalni konieczna będzie gruntowna zmiana istniejącego układu technologicznego obejmująca:

 • likwidację większości istniejących obiektów technologicznych,
 • modernizację i/lub przebudowę pozostałych istniejących obiektów technologicznych,
 • budowę nowy obiektów technologicznych i towarzyszących wraz ze związaną z nimi infrastrukturą podziemną (fragmenty sieci wodociągowej, rurociągi technologiczne kable elektryczne, sterownicze, itd.),
 • modernizację i rozbudowę istniejącego systemu AKPiA,
 • dostosowanie istniejącej infrastruktury podziemnej (likwidacja potencjalnych kolizji) do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni.

Ponadto niezbędne będzie:

 • przeprowadzenie kompleksowego remontu istniejącego budynku socjalnego z zapleczem technicznym mające na celu dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawnych oraz potrzeb oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie,
 • przeprowadzenie modernizacji i przebudowy istniejącej stacji transformatorowej,
 • wykonanie nowego rezerwowego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego wyposażonego w układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR), o mocy zapewniającej podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń technologicznych i instalacji (oświetlenie i ogrzewanie) niezbędnych do zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków,
 • wykonanie nowego ogrodzenia,
 • przebudowanie istniejącego wjazdu,
 • wybudowanie dodatkowej drogi dojazdowej zakończonej wjazdem na teren oczyszczalni, biegnącej wzdłuż zachodniej granicy terenu oczyszczalni (nowego ogrodzenia),
 • dostosowanie istniejącego oświetlenia i układu komunikacji wewnętrznej do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni (wykonanie dodatkowych lamp oświetleniowych, dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz ciągów pieszych),
 • wykonanie systemu monitoringu terenu oczyszczalni opartego na kamerach przemysłowych z centralną rejestracją zbieranych danych.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w kraju. W ramach przedsięwzięcia zostały wyznaczone następujące cele szczegółowe o charakterze środowiskowym:

 • ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, poprzez zwiększenie przepustowości oraz poziomu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim;
 • dostosowanie oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do wymogów art. 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;
 • zmniejszenie energochłonności systemu wodno-ściekowego i poprzez to osiągnięcie pozytywnego wpływu na politykę klimatyczną oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;
 • poprawa efektywności, sprawności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu wodno-ściekowego.

 

Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chróścice przyczyni się do ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększy udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym jej zużyciu. Z kolei wdrożenie GIS polepszy efektywność zarządzania siecią wod-kan.

Dodatkowo realizacja przedmiotowego projektu posłuży do osiągnięcia celów o charakterze społeczno-ekonomicznym.

Data publikacji: 27-04-2017 13:43 Opublikował(a): Izabela Kołodziej