Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

prowod.jpeg

Dnia 19.04.2017 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której przedmiotem jest udzielenie PROWOD Sp. z o.o. jako beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w zapisy POIiŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 6.II  „Większa liczba ludności korzystająca z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów”, ponieważ zaplanowane działania zapewnią możliwość oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG. Tym samym wszyscy mieszkańcy aglomeracji korzystający z sieci kanalizacji sanitarnej będą korzystać z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków.

Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 24 026 369,52 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 12 452 691,52 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2020 r.

Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie ładunku ścieków poddawanego ulepszonemu oczyszczaniu w Aglomeracji Dobrzeń Wielki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim,
2. Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej – system GIS dla WIK,
3. Montaż instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chróścice,
4. Promocję projektu,
5. Nadzór inwestorski,
6. Obsługę prawną.

W ramach prac budowlanych na oczyszczalni konieczna będzie gruntowna zmiana istniejącego układu technologicznego obejmująca:

 • likwidację większości istniejących obiektów technologicznych,
 • modernizację i/lub przebudowę pozostałych istniejących obiektów technologicznych,
 • budowę nowy obiektów technologicznych i towarzyszących wraz ze związaną z nimi infrastrukturą podziemną (fragmenty sieci wodociągowej, rurociągi technologiczne kable elektryczne, sterownicze, itd.),
 • modernizację i rozbudowę istniejącego systemu AKPiA,
 • dostosowanie istniejącej infrastruktury podziemnej (likwidacja potencjalnych kolizji) do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni.

Ponadto niezbędne będzie:

 • przeprowadzenie kompleksowego remontu istniejącego budynku socjalnego z zapleczem technicznym mające na celu dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawnych oraz potrzeb oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie,
 • przeprowadzenie modernizacji i przebudowy istniejącej stacji transformatorowej,
 • wykonanie nowego rezerwowego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego wyposażonego w układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR), o mocy zapewniającej podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń technologicznych i instalacji (oświetlenie i ogrzewanie) niezbędnych do zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków,
 • wykonanie nowego ogrodzenia,
 • przebudowanie istniejącego wjazdu,
 • wybudowanie dodatkowej drogi dojazdowej zakończonej wjazdem na teren oczyszczalni, biegnącej wzdłuż zachodniej granicy terenu oczyszczalni (nowego ogrodzenia),
 • dostosowanie istniejącego oświetlenia i układu komunikacji wewnętrznej do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni (wykonanie dodatkowych lamp oświetleniowych, dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz ciągów pieszych),
 • wykonanie systemu monitoringu terenu oczyszczalni opartego na kamerach przemysłowych z centralną rejestracją zbieranych danych.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w kraju. W ramach przedsięwzięcia zostały wyznaczone następujące cele szczegółowe o charakterze środowiskowym:

 • ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, poprzez zwiększenie przepustowości oraz poziomu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim;
 • dostosowanie oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do wymogów art. 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;
 • zmniejszenie energochłonności systemu wodno-ściekowego i poprzez to osiągnięcie pozytywnego wpływu na politykę klimatyczną oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;
 • poprawa efektywności, sprawności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu wodno-ściekowego.

 

Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chróścice przyczyni się do ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększy udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym jej zużyciu. Z kolei wdrożenie GIS polepszy efektywność zarządzania siecią wod-kan.

Dodatkowo realizacja przedmiotowego projektu posłuży do osiągnięcia celów o charakterze społeczno-ekonomicznym.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki