• Dzisiaj jest:
    sobota, 13 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    0 °C

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1

ue.jpeg

Gmina Dobrzeń Wielki przystąpiła do  projektu partnerskiego pt." Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1" , który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Opolskiego na lata 2014-2020  i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Tytuł projektu

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1

Numer umowy o dofinansowanie

RPOP.09.02.02-16-0018/16-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie

30 marca 2017 r.

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Program

RPO WO 2014-2020

Partner wiodący

Miasto Opole

Partnerzy

Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Powiat Opolski, Powiat Krapkowicki, Gmina Dobrzeń Wielki, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska

Realizator projektu

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu

Wartość projektu ogółem

2 794 777,26 (Miasto Opole – 1 714 139,34 PLN)

Wartość wydatków kwalifikowalnych

2 794 777,26 PLN (Miasto Opole – 1 714 139,34 PLN)

Wartość dofinansowania

2 514 105,26 PLN (Miasto Opole – 1 512 757,34 PLN)

Okres realizacji projektu

od 01.2017 r. do 02.2019 r.

Wartość dofinansowania
Gmina Dobrzeń Wielki

54 043,03 PLN

 

Projekt skierowany jest do zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej  (Opole: ZSM, ZSEL, ZSEK, ZSB, ZSZ nr4, ZSZ im. Staszica, ZSTiO oraz ZS w Dobrzeniu Wielkim, ZS w Niemodlinie, ZS w Ozimku, ZS Krapkowicach i ZS w Zdzieszowicach) oraz do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych wymienionych szkół. Zakłada się udział 866 uczniów oraz 49 nauczycieli.

 

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Planowane działania w rezultacie zaspokoją potrzeby uczniów (przyszłych pracowników) oraz pracodawców i przyczynią się do zmniejszenia deficytu osób pożądanych na rynku pracy. Ponadto celem projektu jest poprawa przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy.

W celu wzmocnienia współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się utworzenie klas patronackich Politechniki Opolskiej, w których m.in. będą prowadzone autorskie wykłady z zakresu kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkami kształcenia uczelni wyższej na poszczególnych wydziałach, realizowane przez wykładowców PO, połączone z warsztatami aktywizującymi i pokazami.

W celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie planuje się zajęcia specjalistyczne, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. W tym samym celu szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych.

Wsparciem zostaną także objęci nauczyciele przedmiotów zawodowych, dla których planuje się studia podyplomowe pn. "Technologie informacyjne w dydaktyce". W celu podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli planuje się także udział nauczycieli w kursach kwalifikacyjnych oraz w szkoleniach doskonalących  w zakresie tematyki związanej z nauczanym przez nich zawodem.

Planuje się wzmocnienie etatów doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach biorących udział w projekcie spoza Miasta Opola oraz realizację dodatkowych godzin z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Dodatkowo przewiduje się organizację wyjazdowych obozów naukowych połączonych z możliwością poznania zasad funkcjonowania przedsiębiorstw z różnych branż oraz warsztatów kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy m.in. pracy zespołowej.

W ten sposób zarówno uczniowie jak i nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje, a tym samym staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

 

Data publikacji: 17-05-2017 08:41 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 23-05-2017 10:16 Modyfikował(a): Joanna Kurtz