• Dzisiaj jest:
  wtorek, 25 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

SG.VI.6220.03.2017                                                                                  Pokój, 13 lipca 2017 r.

Zawiadomienie
poprzez obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego

            Na podstawie z art. 49 Kodeksu  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23, z późn zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300, Wójt Gminy Pokój zawiadamia

strony postępowania,

że tutejszy Organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

            Rozbudowywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 454 zlokalizowany jest na terenie trzech gmin, w tym: w powiecie opolskim na terenie Gminy Dobrzeń Wielki około 1%, w około 19 % leży na terenie Gminy Popielów w powiecie opolskim, a w około 80% na terenie Gminy Pokój w powiecie namysłowskim.

Wykaz działek na których realizowane będzie przedsięwzięcie:

  Lp.

        Powiat

      Jednostka        

    ewidencyjna

        Obręb

     Nr działki

Arkusz mapy

 

 

 

 

 

 

   1

opolski

Gmina Popielów

Kaniów

302

3

   2

opolski

Gmina Dobrzeń W.

Kup

241

3

   3

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

213

1

 

 

 

 

 

 

Wykaz działek na których realizowane będzie przedsięwzięcie – częściowo zajętych:

  Lp.

        Powiat

      Jednostka        

    ewidencyjna

        Obręb

     Nr działki

Arkusz mapy

 

 

 

 

 

 

   1

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

233

1

   2

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

234

1

   3

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

61/1

1

   4

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

61/3

1

   5

opolski

Gmina Dobrzeń W.

Kup

79

4

   6

opolski

Gmina Popielów

Kaniów

142

3

   7

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

26/3

2

   8

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

44

2

   9

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

212

1

   10

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

230

1

   11

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

231

1

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz działek znajdujących się potencjalnie w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia:

  Lp.

        Powiat

      Jednostka        

    ewidencyjna

        Obręb

     Nr działki

Arkusz mapy

 

 

 

 

 

 

   1

opolski

Gmina Popielów

Kaniów

303

3

   2

opolski

Gmina Dobrzeń W.

Kup

161

3

   3

opolski

Gmina Dobrzeń W.

Kup

97/1

4

   4

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

227

1

   5

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

370/1

1

   6

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

369

1

   7

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

368

1

   8

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

367

1

   9

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

366

1

   10

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

365

1

   11

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

61/9

1

   12

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

61/8

1

   13

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

229

1

   14

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

49

1

   15

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

50

1

   16

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

51

1

   17

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

55

1

   18

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

56

1

   19

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

58

1

   20

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

108/1

1

   21

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

108/9

1

   22

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

108/11

1

   23

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

108/10

1

   24

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

109

1

   25

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

213

1

   26

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

110

1

   27

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

26/2

2

   28

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

214

1

   29

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

226/2

1

   30

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

226/1

1

   31

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

305

1

   32

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

304

1

   33

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

306

1

   34

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

354

1

   35

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

356

1

   36

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

351

1

   37

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

364

1

   38

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

363

1

   39

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

362

1

   40

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

361

1

   41

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

360

1

   42

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

359/1

1

   43

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

359/2

1

   44

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

211/2

1

   43

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

211/3

1

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23, z późn zm.) organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Zatem o etapach postępowania strony postępowania będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń, w miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwach objętych przedsięwzięciem (tablice ogłoszeń w sklepach, itp.), stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój, Gminy Dobrzeń Wielki i Gminy Popielów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popielów, ul. Opolska 13, w miejscowości Popielów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, w miejscowości Dobrzeń Wielki

            Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałem dowodowymi dotyczącym  sprawy, w tym uzyskanymi opiniami można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 40 (w godzinach urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi  i wnioski w terminie 5 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia (t.j. po 14 dniach od dnia publicznego ogłoszenia) t.j. w terminie od 28.07.2017 do 02.08.2017 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Pokój (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30). 

                                                                                                                 

Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając

Otrzymują:

 1. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:
  1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, tablicy ogłoszeń Ug. Popielów, ul. Opolska 13, w miejscowości Popielów, tablicy ogłoszeń Ug. Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, w miejscowości Dobrzeń Wielki
  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój, sołectwa Kaniów, sołectwa Kup oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Pokój, sołectwa Kaniów, sołectwa Kup
  3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl, stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki www.bip.dobrzenwielki.pl, stronie internetowej Gminy Popielów www.bip.popielow.pl,
 2. a/a
Data publikacji: 13-07-2017 10:21 Opublikował(a): Izabela Kołodziej