PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 837/120 Kup

G.6840.4.2017

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej

w Kup

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka numer 837/120 arkusz mapy 1, obręb Kup o powierzchni 0.0488 ha, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00019802/3.

Opis i przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntowa zlokalizowana na ogrodzonym terenie, zagospodarowanym zielenią niską i wysoką. Znajduje się na niej nieczynne szambo oraz fragment sieci kanalizacji sanitarnej. W sąsiedztwie teren uzbrojony w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz. Położona wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej  przy ulicy Miarki, naprzeciwko obiektów szpitala. Kształt prostokątny, jej wymiary i powierzchnia ograniczają możliwości swobodnej zabudowy.  Dobrze nasłoneczniona.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy jednorodzinnej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości minął z dniem 10.07.2017 roku. Wnioski takie nie zostały złożone.

Cena wywoławcza nieruchomości: 14 900 zł

 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Wadium: 2 000 zł

(słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 6 września 2017 roku - o godz. 11:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 30 sierpnia 2017 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (zaliczka). W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

  • dowód tożsamości;
  • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
  • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
  • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
  • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

 

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki