• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 listopada 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -1 °C

II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny nr 2, Kup, ul. Miarki 9

G.6840.10.2015

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kup

Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2, dla którego brak księgi wieczystej wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości oznaczonej jako działka 820/120 arkusz mapy 1, o powierzchni 0.0864 ha, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00019802/3, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki.

Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

MN – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku).

Przedmiotowa nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ul. Miarki 9. Zabudowana jest dwulokalowym budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym, z użytkowo–mieszkalnym poddaszem oraz budynkiem gospodarczym. W budynku zlokalizowane są dwa lokale mieszkalne, na parterze i poddaszu. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony, z  dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Komunikacje zapewnia wewnętrzna klatka schodowa. Wejście do budynku usytuowane jest od podwórza i odbywa się przez wiatrołap. Wiatrołap, korytarz i klatka schodowa stanowią część wspólną budynku. Budynek wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną, c.o. etażowe z piecami w poszczególnych lokalach.

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 40,13 m2 położony jest na poddaszu budynku. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, spiżarki. Do lokalu przynależne są dwa pomieszczenia gospodarcze nr 2 i 3 o łącznej powierzchni 23,15 m2. Właścicielowi lokalu przysługuje udział 4570/10000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości minął z dniem 15.05.2017 r. Wnioski takie nie zostały złożone.

Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 28.06.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 37 000 zł brutto

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

Wadium: 5 000 zł

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 6 września 2017 roku - o godz. 10:00.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu, mogą go oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach  - tel. 609815536.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 30 sierpnia 2017 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (zaliczka), w chwili zawarcia aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

  • dowód tożsamości;
  • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
  • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
  • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
  • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

Data publikacji: 20-07-2017 08:21 Opublikował(a): 
Data modyfikacji: 28-07-2017 09:15 Modyfikował(a):