• Dzisiaj jest:
  wtorek, 25 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

 Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

tabela.jpeg

Ponadto Ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (dz. U. z 2017r. poz. 1428 )wprowadzono Istotne zmiany przy ustalaniu prawa do świadczeń ( świadczeń wychowawczych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

1.Przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Świadczenie wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności wyłączające możliwość zastosowania tych regulacji ( tj. o utracie i uzyskaniu dochodu), uznaje się za nienależnie pobrane świadczenie, które podlega zwrotowi wraz z odsetkami.

 

 

2.Przepisy dotyczące ustalenia dochodów osób prowadzących działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa)

 

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów     o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

 

Należy wówczas przedłożyć :

zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ( aktualnie za 2016r.)

 

3.przepisy dotyczące osób samotnie wychowujące dziecko

Osobie samotnie wychowujące dziecko aby uzyskać prawo do świadczenia muszą mieć ustalone, na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Osoby samotnie wychowujące dziecko nie muszą posiadać zasądzonych alimentów na dziecko w przypadku, gdy:

 1. drugi rodzic dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Termin na doniesienie tytułu wykonawczego:

 • W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8ust. 2 pkt 1–5, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 • W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w terminie, o którym mowa w ust. 4, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5.
Data publikacji: 28-07-2017 11:33 Opublikował(a): Izabela Kołodziej