• Dzisiaj jest:
  środa, 21 lutego 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  8 °C

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

SG.VI.6220.03.2017

Pokój, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23, zez zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353, z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 25 sierpnia 2017 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, po uzyskaniu wymaganych opinii wydana została decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300

            Rozbudowywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 454 zlokalizowany jest na terenie trzech gmin, w tym: w powiecie opolskim na terenie Gminy Dobrzeń Wielki około 1%, w około 19 % leży na terenie Gminy Popielów w powiecie opolskim, a w około 80% na terenie Gminy Pokój w powiecie namysłowskim. Decyzja została wydana w porozumieniu z Wójtem Gminy Popielów oraz Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki.

                Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

               Zgodnie z art. 49 kpa…zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

               W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie dowołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia (t.j. od 09 września 2017 r. do 22 września 2017 r.)

               Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 40. Urząd Gminy Pokój czynny jest  w godzinach  - pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30.

                                                                       

                                                                                                                       Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                      /-/

                                                                                                                            Barbara Zając

 

Otrzymują:

 1. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:
  1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, tablicy ogłoszeń Ug. Popielów, ul. Opolska 13, w miejscowości Popielów, tablicy ogłoszeń Ug. Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, w miejscowości Dobrzeń Wielki
  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój, sołectwa Kaniów, sołectwa Kup oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Pokój, sołectwa Kaniów, sołectwa Kup
  3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl, stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki www.bip.dobrzenwielki.pl, stronie internetowej Gminy Popielów www.bip.popielow.pl,
 2. a/a

Wykaz działek na których realizowane będzie przedsięwzięcie:

 

  Lp.

        Powiat

      Jednostka        

    ewidencyjna

        Obręb

     Nr działki

Arkusz mapy

 

 

 

 

 

 

   1

opolski

Gmina Popielów

Kaniów

302

3

   2

opolski

Gmina Dobrzeń W.

Kup

241

3

   3

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

213

1

 

Wykaz działek na których realizowane będzie przedsięwzięcie – częściowo zajętych:

  Lp.

        Powiat

      Jednostka        

    ewidencyjna

        Obręb

     Nr działki

Arkusz mapy

 

 

 

 

 

 

   1

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

233

1

   2

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

234

1

   3

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

61/1

1

   4

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

61/3

1

   5

opolski

Gmina Dobrzeń W.

Kup

79

4

   6

opolski

Gmina Popielów

Kaniów

142

3

   7

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

26/3

2

   8

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

44

2

   9

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

212

1

   10

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

230

1

   11

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

231

1

 

Wykaz działek znajdujących się potencjalnie w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia:

  Lp.

        Powiat

      Jednostka        

    ewidencyjna

        Obręb

     Nr działki

Arkusz mapy

   1

opolski

Gmina Popielów

Kaniów

303

3

   2

opolski

Gmina Dobrzeń W.

Kup

161

3

   3

opolski

Gmina Dobrzeń W.

Kup

97/1

4

   4

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

227

1

   5

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

370/1

1

   6

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

369

1

   7

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

368

1

   8

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

367

1

   9

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

366

1

   10

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

365

1

   11

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

61/9

1

   12

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

61/8

1

   13

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

229

1

   14

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

49

1

   15

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

50

1

   16

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

51

1

   17

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

55

1

   18

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

56

1

   19

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

58

1

   20

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

108/1

1

   21

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

108/9

1

   22

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

108/11

1

   23

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

108/10

1

   24

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

109

1

   25

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

213

1

   26

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

110

1

   27

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

26/2

2

   28

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

214

1

   29

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

226/2

1

   30

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

226/1

1

   31

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

305

1

   32

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

304

1

   33

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

306

1

   34

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

354

1

   35

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

356

1

   36

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

351

1

   37

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

364

1

   38

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

363

1

   39

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

362

1

   40

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

361

1

   41

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

360

1

   42

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

359/1

1

   43

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

359/2

1

   44

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

211/2

1

   43

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

211/3

1

 

 

 

Data publikacji: 25-08-2017 14:15 Opublikował(a): Izabela Kołodziej