Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” mająca na celu utworzenie szkolnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Czarnowąsach

Numer ogłoszenia: 292718 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy , ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 077 4695524, faks 077 4695524.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzenwielki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw Radosna Szkoła mająca na celu utworzenie szkolnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Czarnowąsach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowę placu zabaw Radosna Szkoła mająca na celu utworzenie szkolnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Czarnowąsach W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: Bezpieczną nawierzchnię wokół urządzeń zabawowych. Założono pokrycie tych miejsc bezspoinową nawierzchnią syntetyczną Rubbi FLY lub równorzędną w zakresie krytycznych wysokości upadku, zgodnie z normą PN-EN 1177, o grubości 1,0cm, odporną na czynniki atmosferyczne. Granice nawierzchni sztucznej z obrzeżami krytymi, gumowymi. Dojście spacerowe okrężne. Szerokość ścieżki okrężnej średnio 1,50m, z obrzeżami chodnikowymi krytymi,8x30cm, po stronie placu. Przewiduje się remont z ew. malowaniem farbą do betonów istniejącego ogrodzenia prefabrykowanego o wysokości 1,5m, w obrębie placu zabaw tj. na długości ok. 60,0m. Projektuje się nawierzchnię mineralną w kolorze szaro-żółtym, o nazwie Hanse Grand®, z gatunkowych surowców jak łupki wysokogórskie, żwir wiążący o wielu frakcjach, kamień naturalny lub równorzędną,. Spadki poprzeczne i podłużne odpowiadają projektowanemu ukształtowaniu terenu. Nawierzchnie komunikacyjne 159,30 m² Ścieżka piesza o nawierzchni mineralnej 159,30 m² Teren projektowanego placu zabaw 445,70 m² Nawierzchnia pomarańczowa RAL 2011 167,00 m² Nawierzchnia niebieska RAL5003 38,50 m² Trawniki 240,20 m² Powierzchnia łączna zagospodarowania 605,00 m² Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawcanie posiadał dostępu do Internetu musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniona (wypożyczona) Wykonawcom w celu sporządzenia oferty..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.12.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.10.00.00-1, 45.21.22.21-1, 45.34.00.00-2, 45.45.00.00-6, 45.11.27.23-9, 45.23.32.00-1, 37.53.52.00-9, 45.11.27.10-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN)
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełnia warunek jeżeli udokumentuje wykonanie tj. zakończenia a nie rozpoczęcia i zakończenia w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie , co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi o wartości robót min.80 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony Formularz Oferty 2. Dowód wniesienia wadium 3. Kosztorys ofertowy z wykazem stawek i narzutów. 4. Przy podpisaniu umowy - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1)dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w §2 ust.1 umowy stanowiącej załącznik do SIWZ; 2)dopuszczalna jest zmiana cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT; 3)dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej, przez która Strony rozumieją w szczególności: klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, gwałtowne zjawiska atmosferyczne, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; d) wystąpienia okoliczności niezależnych od którejkolwiek ze Stron, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; f) wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzenwielki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiajacego pok. nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul.Namysłowska 44 pok.101 46-081 Dobrzeń Wielki.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Na tej stronie Zamawiający będzie również zamieszczał pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ, odwołania dot. treści ogłoszenia oraz postanowień istotnych warunków zamówienia , ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty...
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.4.18) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.

IV.4.19) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
IV.4.20) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

WÓJT

mgr Henryk Wróbel

ODPOWIEDZI DO SIWZ

 
 

DOCSIWZ.doc (296,50KB) 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki