• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 listopada 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -4 °C

Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” mająca na celu utworzenie szkolnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Czarnowąsach

Numer ogłoszenia: 292718 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy , ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 077 4695524, faks 077 4695524.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzenwielki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw Radosna Szkoła mająca na celu utworzenie szkolnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Czarnowąsach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowę placu zabaw Radosna Szkoła mająca na celu utworzenie szkolnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Czarnowąsach W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: Bezpieczną nawierzchnię wokół urządzeń zabawowych. Założono pokrycie tych miejsc bezspoinową nawierzchnią syntetyczną Rubbi FLY lub równorzędną w zakresie krytycznych wysokości upadku, zgodnie z normą PN-EN 1177, o grubości 1,0cm, odporną na czynniki atmosferyczne. Granice nawierzchni sztucznej z obrzeżami krytymi, gumowymi. Dojście spacerowe okrężne. Szerokość ścieżki okrężnej średnio 1,50m, z obrzeżami chodnikowymi krytymi,8x30cm, po stronie placu. Przewiduje się remont z ew. malowaniem farbą do betonów istniejącego ogrodzenia prefabrykowanego o wysokości 1,5m, w obrębie placu zabaw tj. na długości ok. 60,0m. Projektuje się nawierzchnię mineralną w kolorze szaro-żółtym, o nazwie Hanse Grand®, z gatunkowych surowców jak łupki wysokogórskie, żwir wiążący o wielu frakcjach, kamień naturalny lub równorzędną,. Spadki poprzeczne i podłużne odpowiadają projektowanemu ukształtowaniu terenu. Nawierzchnie komunikacyjne 159,30 m² Ścieżka piesza o nawierzchni mineralnej 159,30 m² Teren projektowanego placu zabaw 445,70 m² Nawierzchnia pomarańczowa RAL 2011 167,00 m² Nawierzchnia niebieska RAL5003 38,50 m² Trawniki 240,20 m² Powierzchnia łączna zagospodarowania 605,00 m² Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawcanie posiadał dostępu do Internetu musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniona (wypożyczona) Wykonawcom w celu sporządzenia oferty..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.12.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.10.00.00-1, 45.21.22.21-1, 45.34.00.00-2, 45.45.00.00-6, 45.11.27.23-9, 45.23.32.00-1, 37.53.52.00-9, 45.11.27.10-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN)
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełnia warunek jeżeli udokumentuje wykonanie tj. zakończenia a nie rozpoczęcia i zakończenia w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie , co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi o wartości robót min.80 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony Formularz Oferty 2. Dowód wniesienia wadium 3. Kosztorys ofertowy z wykazem stawek i narzutów. 4. Przy podpisaniu umowy - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1)dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w §2 ust.1 umowy stanowiącej załącznik do SIWZ; 2)dopuszczalna jest zmiana cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT; 3)dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej, przez która Strony rozumieją w szczególności: klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, gwałtowne zjawiska atmosferyczne, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; d) wystąpienia okoliczności niezależnych od którejkolwiek ze Stron, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; f) wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzenwielki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiajacego pok. nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul.Namysłowska 44 pok.101 46-081 Dobrzeń Wielki.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Na tej stronie Zamawiający będzie również zamieszczał pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ, odwołania dot. treści ogłoszenia oraz postanowień istotnych warunków zamówienia , ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty...
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.4.18) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.

IV.4.19) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
IV.4.20) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

WÓJT

mgr Henryk Wróbel

ODPOWIEDZI DO SIWZ

 
 

DOCSIWZ.doc (296,50KB) 

 

Data publikacji: 16-09-2011 13:24 Opublikował(a): Joanna Kurtz
Data modyfikacji: 27-09-2011 08:17