• Dzisiaj jest:
  czwartek, 30 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  18 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 1 marca 2018r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
 2. Uchwała w sprawie  wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przyjętej uchwałą Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 4. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzeniu Wielkim.
 5. Uchwała w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim.
 6. Uchwała w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 7. Uchwała w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 8. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
 14. Interpelacje
 15. Sprawy różne

                                                    Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                                        Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 01.03.2018r.pdf (3,21MB)

Data publikacji: 22-02-2018 14:53 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 22-02-2018 14:58 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej