• Dzisiaj jest:
  sobota, 09 grudnia 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  -1 °C

PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 25.04.2018 r.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

na dzień 25 kwietnia 2018 roku, przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż

nieruchomości

 

 

nr

 

 

Oznaczenie

nieruchomości:

obręb,

nr działek,

(arkusz mapy),

nr księgi wieczystej

Łączna

powierz-

chnia

Przeznaczenie nieruchomości

 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena  wywoławcza

nierucho-mości

Wadium

(złotych)

Przeznaczenie

do sprzedaży

i sposób zagospodaro-wania (Sp.zag.)

 

1

2

3

4

5

6

 

1

 

Dobrzeń Wielki,

 1792/427 (3),

 OP1O/00121257/5

 

 

0.0283

 

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

26 000,00

3 000,00

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ustanowionego

do dnia 05.12.2089r.,

Sp. zag. :

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości: położona w terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, u zbiegu ulic  Bolesława Chrobrego i Osiedle Energetyk, działka o niewielkiej powierzchni, kształcie regularnym, porośnięta trawami, teren równy o korzystnej hipsometrii, w zasięgu przebiegają sieci wodna, kanalizacyjna, energetyczna i ciepłociąg.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT.

I PRZETARG, Godzina przetargu 10:00

 

2

 

Dobrzeń Wielki,

 1886/169 (4), OP1O/00009972/2

 

0.1812

U - tereny zabudowy usługowej

KDG – tereny drogi publicznej (droga główna)

 

37 000,00

5 000,00

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości: działka położona bezpośrednio przy ul. Namysłowskiej, teren o korzystnej hipsometrii, porośnięty roślinnością trawiastą, od strony drogi znajduje się skarpa, kształt nieregularny, wydłużony z ograniczoną możliwością swobodnej zabudowy.  Przez teren działki przebiegają sieci wodna, gazowa, kanalizacji deszczowej ze studzienkami i energetyczna w granicy działki, w zasięgu dostęp do tych mediów, lokalizacja w terenie projektowanej zabudowy usługowej.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

I przetarg ogłoszony na dzień 28.02.2018 r. zakończony został wynikiem negatywnym

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT.

II PRZETARG, Godzina przetargu 11:00

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 18 kwietnia 2018 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (zaliczka). W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe warunki udziału w przetargu:

 1. przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:
 • dowód tożsamości;
 • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
 • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
 • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
 • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

  Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

  Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122, e-mail rggimk@dobrzenwielki.pl

  Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

Data publikacji: 22-03-2018 09:00 Opublikował(a):