• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    12 °C

OGŁOSZENIE - KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W CHRÓŚCICACH

Zarządzenie Nr 0050.1.69.2018
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 29 maja 2018r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Chróścicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 994), a także art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 996) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587), zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
  2. Ogłoszenie o konkursie zamieścić na stronach internetowych: Gminy Dobrzeń Wielki i szkoły, której konkurs dotyczy oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                                     Henryk Wróbel
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.69.2018
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 29.05.2018r.

 

ORGAN POWADZĄCY – GMINA DOBRZEŃ WIELKI

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W CHRÓŚCICACH

 

Nazwa i adres szkoły

Data przeprowadzenia konkursu

Miejsce przeprowadzenia konkursu

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

w Chróścicach

ul. Powstańców Śl. 1

46-080 Chróścice

 

 

 

2 lipiec 2018r.

 

 

Sala Narad

Urzędu Gminy

w Dobrzeniu Wielkim


I.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r., poz. 1597) to jest:
1.    Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2)    ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4)    uzyskał:
a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)    w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2017r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1311 z późn. zm.);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r., poz. 931).
2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz
2) spełnia wymagania określone w dziale I ust. 1 pkt 2-11.
3. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015r., poz. 1881)
- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.   
4. Osoba  niebędąca  nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5)    spełnia wymagania określone w dziale I ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

II.    Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
    imię (imiona) i nazwisko,
    datę i miejsce urodzenia,
    obywatelstwo,
    miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w dziale II pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)    poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim – w przypadku cudzoziemca,
7)    poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
11)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 2186 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,
12)    poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
13)    poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14)    oświadczenie, że  kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
16)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.,
poz. 922 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.), w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach” oraz opatrzone danymi adresowymi, łącznie z numerem telefonu do kontaktu oraz adresem mailowym, w terminie do dnia 15 czerwca 2018r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.

IV.    Dopuszcza się również składanie ofert w postaci elektronicznej. W takim przypadku oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

V.    Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany w dniu konkursu przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w dziale II pkt 4-7, 12 i 13.

VI.    Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.

VII.    O godzinie przeprowadzenia poszczególnych postępowań konkursowych, kandydaci zostaną poinformowani odrębnymi pismami.

VIII.    W postępowaniu konkursowym wymaga się obecności kandydata, który złożył ofertę.

IX.    Bliższych informacji o zasadach przeprowadzenia konkursu i warunkach uczestnictwa udziela Zastępca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, tel.  77/ 46-95-524 w. 203 i inspektor Referatu Oświaty, Wychowania i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, tel. 77/ 46-95-524 w. 6.

 

 

Data publikacji: 29-05-2018 15:23 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 29-05-2018 17:49 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej