• Dzisiaj jest:
  wtorek, 25 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
na pełnienie funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:
Rozbudowa dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w miejscowości Chróścice

 1. ZAMAWIAJĄCY 
  Nazwa zamawiającego:  Gmina Dobrzeń Wielki
  Adres zamawiającego:    ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie
  Telefon:                            (77) 774695524 w.211
  Faks:                                (77) 774695524 w.211

adres strony internetowej:    http://bip.www.dobrzenwielki.pl
adres poczty elektronicznej:  

Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są  usługi  związane z pełnieniem obowiązków  inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:

Rozbudowa dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w miejscowości Chróścice” , która obejmuje m. in. następujący zakres rzeczowy robót:

 • Założenia wyjściowe:
 • - Klasa drogi – D.
 • - Kategoria ruchu – KR 2.
 • - Prędkość projektowa 30 km/h.
 • - Szerokość jezdni asfaltowej 5,00 m (oraz istniejące szerokości).
 • - Spadek poprzeczny jezdni – 2 %.
 • - Spadek poboczy - 5 %.
 • - Mijanka długości 20,0 m.
 • Ulica Piaskowa odc. A-D-B o długości 503,23 m.
 • Ulica Cebuli odc. A-B-C o długości 629,13 m.
 • W ciągu ulicy Cebuli (odc. A - B) projektuje się jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m.
 • Na ul. Piaskowej projektuje się mijankę o łącznej szerokości wraz z jezdnią 5,0 m. Na mijance projektuje się skosy wjazdowe i wyjazdowe ~ 1:2. Na korygowanych łukach należy zfrezować istniejącą nawierzchnię asfaltową na szerokości 0,5 m i gr. 4 cm, kolejno należy wykonać nakładkę z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm w celu dopasowania wysokościowego projektowanej nawierzchni do istniejącej jezdni. Na korygowanych łukach projektuje się ścieki.
 • Na stykach istniejącej nawierzchni i nowej warstwy ścieralnej należy ułożyć bitumiczną taśmę uszczelniającą szwy poprzeczne i podłużne.
 • Istniejące przepusty należy obrukować pod kątem 45º na wlocie i wylocie kostką granitową 8/10 na 10 cm warstwie betonu C12/15 wraz z zaspoinowaniem. Rury przyciąć do nachylenia obrukowania. Ścianki czołowe betonowe (uszkodzone) należy rozebrać, dołożyć rury żelbetowe odpowiednio o długościach 6,75 i 4,50 m. Rury ułożyć na podsypce.
 • Projektowane rozwiązania pokazano na rysunkach szczegółowych. Podbudowę wykonać i zagęścić warstwami zgodnie z obowiązującymi normami.
 • Rów odwadniający należy oczyścić na długości 490 m i zagospodarować zgodnie z projektem zieleni.
 • W celu poprawy komunikacji pieszej z dworcem kolejowym projektuje się schody terenowe szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm ograniczonej obrzeżem betonowym o wymiarach 8×30×100 wg rys. nr 5. Lokalizacja wg rys. nr 1. Na schodach projektuje się barierkę jednostronną z rur ocynkowanych Ø 34 mm.
 • Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nową konstrukcję jezdni, zjazdów. Przed przystąpieniem do robót związanych z korytowaniem, należy zdjąć istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych i humus. Po wykonaniu koryta istniejące podłoże należy dogęścić mechanicznie. Projektuje się wykonanie stabilizacji gruntu (mieszanka z dowozu) o Rm= 2,5 MPa. W miejscu gdzie niweleta drogi została wyniesiona powyżej otaczającego terenu należy wykonać nasyp z gruntu niewysadzinowego np. z pospółki. Podbudowy tłuczniowe pod jezdnią i zjazdami należy dogęścić do uzyskania modułu wtórnego min. E2 = 120 MPa, gdzie E2 : E1 ≤ 2,2. Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie a w miejscach występowania istniejącego uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie (zgodnie z warunkami podanymi przez administratorów sieci).
 • Konstrukcje nawierzchni:
 • a) jezdni asfaltowej (odc. A - B):
 • - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 cm,
 • - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P – gr. 8 cm,
 • - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm – gr. 8 cm,
 • - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego 0/63 mm – gr.12 cm,
 • - w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) o Rm=2,5 MPa –gr. 15 cm,
 • - zagęszczone podłoże gruntowe.
 • b) zjazdów:
 • - kostka betonowa – gr. 8 cm,
 • - podsypka bazaltowa 0 – 3 mm – gr. 3 cm,
 • - podbudowa zasad. z miesz. kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm – gr. 8 cm,
 • - podbudowa zasad. z miesz. kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego 0/63 mm – gr.12 cm,
 • - w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) o Rm = 2,5 MPa – gr. 15 cm,
 • - zagęszczone podłoże gruntowe.
 • c) parkingów:
 • - płyty ażurowe – gr. 10 cm,
 • - podsypka bazaltowa 0 – 3 mm – gr. 3 cm,
 • - podbudowa zasad. z miesz. kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm – gr. 8 cm,
 • - podbudowa zasad. z miesz. kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego 0/63 mm – gr.12 cm,
 • - w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) o Rm=2,5 MPa – gr. 15 cm,
 • - zagęszczone podłoże gruntowe.
 • d) poszerzenie pod mijankę:
 • - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 cm,
 • - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P – gr. 4 cm,
 • - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm – gr. 8 cm,
 • - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego 0/63 mm – gr.12 cm,
 • - zagęszczone podłoże gruntowe.

Usunięcie zieleni- likwidacja drzew i krzewów z urządzeniem zieleni tj. sadzeniem krzewów, założeniem trawników i kwietników oraz pielęgnacją roślinności w okresie gwarancyjnym.   

Szczegółowa dokumentacja techniczna dotycząca zakresu inwestycji na której ma być prowadzony nadzór inwestorski jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki , pokój nr 9.

III. Obowiązki Inspektora nadzoru Inwestorskiego

1. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności:

   1.1. reprezentowanie inwestora oraz ścisłą współpracę z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji zadań na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z projektami, pozwoleniami na budowę , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  1.2. wizytowanie placu budowy w celu sprawdzenia prawidłowości przebiegu prac budowlanych,

  1.3. sprawdzanie jakości wykonywanych prac i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

 1.4. sprawdzanie i odbiór robót budowalnych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

1.5. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,

1.6. stawianie się na każde telefoniczne i pisemne wezwanie Zamawiającego, także w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót, w tym udział w przeglądach gwarancyjnych,

7. nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.

Pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. , poz. 290 z późniejszymi zmianami),

Wspólny słownik zamówień (CPV):

71.52.00.00-9   Usługi nadzoru budowlanego

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru końcowego oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót, a także w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót, w tym udział w przeglądach gwarancyjnych.

Przewidywany okres zakończenia robót to 31.10.2018r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Zdolności techniczne i zawodowe:
  1.  Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

Wymagane minimum - co najmniej trzy  usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności  konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg,

Potwierdzenie wykonywania funkcji inspektora nadzoru należy wykazać w dołączonym do zapytania ofertowego „wykazie usług” stanowiącym załącznik nr 5.

 1. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej:
 1. Inspektor nadzoru branży drogowej posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania/kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie minimum 3 lata* ( od uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót – 1 osoba

* Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe dla powyższych stanowisk rozumie się lata przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie poprzez dołączenie do oferty informacji o dysponowanym zespole wg dołączonego do zapytania ofertowego „wykazu osób” stanowiącym załącznik nr 4
 

V. WYKLUCZENIA

 1. W celu uniknięcia konfliktu zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo*, polegających w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

      * Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się ww. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

3. Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
-     opatrzona pieczątką firmową,
-     posiadać datę sporządzenia,
-     zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
-     zawierać wartość oferty (netto i brutto),
-     określać termin wykonania zamówienia,
-     podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta

4.    Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu /osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia ,
 3. Wykaz wykonywanych usług,
 4. Wykaz osób,
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień,
 6. Pełnomocnictwo( jeżeli dotyczy)


VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w terminie  do dnia 13.07.2018r.
 2. Ofertę  powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki , (sekretariat)
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %
   
X. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki,

ul. Namysłowska 44 , 46-081 Dobrzeń Wielki

pod nr tel. 77 4695 524 w. 211 – Piotr Jonek
 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

 1. PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,65MB)
 2. DOCformularz_ofertowy inspektor nadzoru.doc (144,50KB)
 3. PDFprojekt umowy.pdf (1,74MB)
 4. DOCXzalacznik-nr-4-wykaz-osob.docx (108,14KB)
 5. DOCzalacznik-nr-3-wykaz-wykonywanych uslug.doc (137,50KB)
 6. DOCOświadczenie.doc (137,00KB)

                                                                                     Zatwierdzam 04.07.2018

                                                                                           Henryk Wróbel                                                                                   

 Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (59,91KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (107,64KB)

Data publikacji: 06-07-2018 09:18 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 24-07-2018 14:31 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej