• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    13 °C

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

krus.jpeg

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoba podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:

  • ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
  • członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej?

1.  Rolnikowi lub domownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej w sytuacji, gdy uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku
z wykonywaniem tych czynności:

a)    na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub

b)    w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo
w drodze powrotnej lub        

c)    podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, w drodze do miejsca wykonywania tych czynności albo w drodze powrotnej.

2.  Pomocnikowi rolnika przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, jeżeli uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika, który ma stwierdzoną chorobę zawodową decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Kiedy nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej?

Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:

  • spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
  • będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Tryb postępowania przy zgłoszeniu wypadku przy pracy rolniczej.

Wypadek należy zgłosić bez zbędnej zwłoki w najbliższej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (osobiście, telefonicznie lub na piśmie pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Miejsce i przedmioty związane z wypadkiem w miarę możliwości zabezpieczyć do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika Kasy.

Wysokość jednorazowego odszkodowania.

Jednorazowe odszkodowanie wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Orzeczenia dotyczące stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z ustaleniem prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wydają w pierwszej instancji - lekarze rzeczoznawcy Kasy, a w drugiej instancji - komisje lekarskie Kasy.

Podstawa prawna:

*   ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336 z późn. zm.),

*   ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1376 z późn. zm.),

*   rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn (Dz. U. z 2005r., Nr 76, poz. 669),

*   rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1150 z późn. zm.).

Bliższe informacje dotyczące jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz w każdej jednostce organizacyjnej Kasy.

Kasa zaprasza rolników i ich rodziny do udziału w działaniach prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Informacje o wszystkich planowanych wydarzeniach znajdują się na stronie internetowej http://www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/

Opracowane przez: Biuro Świadczeń - Centrala KRUS

Data publikacji: 12-09-2018 09:23 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 12-09-2018 09:35 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej