Dotacje na wymianę źródeł ciepła

Gmina Dobrzeń Wielki informuje, iż planowane jest przystąpienie do realizacji projektu Ochrona Powietrza w ramach RPO WO 2014-2020. W tym celu konieczne jest przygotowanie wniosku o udzielenie częściowej dotacji na ten cel z środków Unii Europejskiej.
 

Nabór mieszkańców będzie trwał

od czwartku, 08.11.2018 roku do środy, 21.11.2018.
Wnioski należy składać za pomocą formularza online:
https://bazapgn.pl/wniosek/dobrzen_wielki/
lub osobiście w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

dodatkowe informacje: Referat Ochrony Środowiska tel: 77 4110326

 

Dotacje przyznawane będą mieszkańcom Gminy Dobrzeń Wielki maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji na następujące zakresy:

 1. Wymiana źródła indywidualnego ciepła na kocioł na biomasę (pellet) spełniający wymagania ekoprojektu i klasy V,
 2. Wymiana źródła indywidualnego ciepła na kocioł na biomasę (pellet) spełniający wymagania ekoprojektu i klasy V wraz z montażem kolektorów słonecznych (do grzania wody),
 3. Wymiana źródła indywidualnego ciepła na kocioł na gaz ziemny,
 4. Wymiana źródła indywidualnego ciepła na kocioł na olej opałowy,
 5. Wymiana źródła indywidualnego ciepła na pompę ciepła powietrze-woda,
 6. Wymiana źródła indywidualnego ciepła na pompę ciepła woda-woda,
 7. Wymiana źródła indywidualnego ciepła na ogrzewanie elektryczne (np. grzejniki na podczerwień, grzejniki akumulacyjne).

Ustala się następujące limity kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych rodzajów inwestycji:

 • Wymiana źródła indywidualnego ciepła na kocioł na biomasę (pellet) spełniający wymagania ekoprojektu i klasy V wraz z montażem kolektorów słonecznych (do grzania wody) , maksymalnie 13.000,00 złotych brutto, co oznacza, że maksymalna dotacja może wynosić nie więcej niż 7.800,00 złotych.
 • Pozostałe źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych, maksymalnie 10.000,00 złotych brutto, co oznacza, że maksymalna dotacja może wynosić nie więcej niż 6.000,00 złotych.
 • Pozostałe źródła ciepła w lokalach w budynkach wielorodzinnych, maksymalnie 7.000,00 złotych brutto, co oznacza, że maksymalna dotacja może wynosić nie więcej niż 4.200,00 złotych.

 

Po zakwalifikowaniu mieszkańca do projektu konieczne będzie przeprowadzenie w jego nieruchomości OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKU na koszt Gminy w terminie do 30.11.2018 roku. Brak możliwości wykonania takiej oceny dyskwalifikuje z uczestnika w projekcie.
 

 

Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostaną zawarte w Regulaminie Dotacji, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim po podjęciu przez Urząd Marszałkowski decyzji o udzieleniu wsparcia.

Planuje dopuszczać mieszkańców do projektu pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. Dotacja przysługuje jednorazowo do budynku/lub lokalu mieszkalnego,
 2. Dotacja nie będzie udzielana w przypadku fizycznego prowadzenia działalności gospodarczej w budynku/lub lokalu mieszkalnym,
 3. Dotacja do źródeł innych niż gaz ziemny, przysługuje pod warunkiem braku możliwości przyłączenia do sieci gazowej.
 4. Mieszkaniec zobowiązuje się na etapie weryfikacji dopuszczalności do projektu do następujących czynności:
  1. Poddania się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu,
  2. Wykonanie modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z ww. oceny energetycznej budynku – jeżeli tego rodzaju konieczność wynika z przeprowadzonej oceny energetycznej.
  3. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomości wskazaną objętą dotacją na cele realizacji projektu,
  4. Wyboru nowego źródła ciepła zgodnie z wytycznymi Regulaminu.
  5. Udostępnienia miejsca realizacji inwestycji w celu dokonania oględzin w miejscu wykonania Inwestycji, w celu sprawdzenia zgodność wykonania zadania z umową.
  6. Likwidacji starego kotła oraz jego trwałą i bezpieczną utylizację,
  7. Przestrzegania w ciągu 5 lat od daty wypłaty dotacji następujących zasad:
   1. Użytkowania Nowego źródła ciepła, zgodnie z jego przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcji, jako jedynego źródła ciepła służące do centralnego ogrzewania budynku przez co najmniej 5 lat od rozpoczęcia okresu trwałości projektu.
   2. Użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła i likwidacje pozostałych urządzeń grzewczych;
   3. Niedokonywania nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalenie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt).
   4. Przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producentów urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody na pobranie
    i zbadanie próbki paliwa.
   5. Zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem, jeżeli warunek ten będzie wynikał z instrukcji użytkowania kotła.
   6. Prowadzenia eksploatacji zabudowanego kotła c.o. i armatury zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi i DTR.
   7. Dokonywania niezbędnych zgodnych z instrukcją obsługi i DTR urządzeń, przeglądów i konserwacji w okresie gwarancji na swój koszt.
   8. Udostępniania pomieszczenia kotłowni dla przeprowadzenia kontroli przez służby Operatora Programu, Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Opolskiego.
   9. Przechowywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy rachunków (dowodów) zakupu paliwa odpowiadającego wymaganiom do spalania
    w zamontowanym piecu c.o. oraz przedstawiania ich na wezwanie Operatora Programu, Gminy Dobrzeń Wielki oraz Instytucji Zarządzającej RPO WO.

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki