REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ POLICJANTEM?

Służba w Policji dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia.*

Policja oferuje:

 - ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 - stabilne, stałe zatrudnienie;
- wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
- stałe i pewne źródło dochodu;
- wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2600 zł netto + dodatek służbowy+ wysługa lat;
- możliwość otrzymywania dodatkowych świadczeń dla uprawnionych (dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak)
- skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby -  55 lat życia);
- możliwość doskonalenia zawodowego;
- możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku;
- prestiż zatrudnienia;
- szeroki katalog specjalizacji;
- wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, to służba społeczeństwu;

I właśnie dlatego warto zostać Policjantem!

 

CZEGO BĘDZIEMY OD CIEBIE OCZEKIWAĆ:

Dyspozycyjność
Praca w Policji odbywa się w różnych systemach zmianowych, 24 h/ dobę przez 365 dni w roku. Oczywiście z zachowaniem prawa do urlopu i wypoczynku.

Zdyscyplinowanie
Policja to formacja w pełni zhierarchizowana struktura służby,
a polecenia mają rangę rozkazów.

Gotowość do poświęceń
Służba w Policji to obowiązek wykonywania zadań nawet z narażeniem życia i zdrowia.

Dobry stan zdrowia
Służba w Policji to obowiązek dbania o kondycję fizyczną, sprawność i wizerunek zewnętrzny.

Odporność na stres
Służba w Policji to umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.

Komunikatywność
Będziesz spotykał ludzi o różnym poziomie wykształcenia, inteligencji, światopoglądzie i stanie psychofizycznym.

O interesy policjantów, poprawę ich warunków pracy i płacy dba Niezależny Samorządny Związek zawodowy Policjantów.  

Stając się członkiem tej organizacji będziesz miał prawo, w uzasadnionych przypadkach,
do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym jak również administracyjnym.

Przedstawiciele związku są uczestnikami prac w komisjach i gremiach mających wpływ na udzielanie zapomóg, pożyczek i wszelkiej pomocy policjantom.

Związek zawodowy wspiera prawniei finansowo roszczenia wobec sprawców czynnych napaści i znieważeń na policjantów – członków związku.

Związek zawodowy, dba o interesy środowiska policyjnego poprzez organizację spotkań, pikników i zabaw.
 

ZAPRASZAMY WSTĄP W NASZE SZEREGI !!!

„Zostań opolskim Policjantem”

PRACA W POLICJI dla osób,które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia*.

   SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
 • za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie   informacji niejawnych;
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji winny osobiście złożyć dokumenty w:

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Powolnego 3, pokój 05

w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek

od godz. 9.00 -14.00.

Wykaz dokumentów dostępny na stornie:

www.opolska.policja.gov.pl

tel. 77/422 21 50, 422 21 51, 422 21 58

email: kandydaci@opolska.policja.gov.pl

                                                                

Korzyści jakie służący z oddaniem ojczyźnie i społeczeństwu Policjant może zyskać:

 • Skrócony czas pracy niezbędny do uzyskania świadczeń emerytalnych .
 • Możliwość kształcenia się
  i awansowania zarówno w stopniu jak     i na stanowisku.
 • Szeroki wachlarz możliwości samorealizacji poprzez wybór rodzaju służby (prewencja, kryminalny, wspomagająca).
 • Możliwość realizowania ambitnych planów dotyczących współtworzenia życia społecznego, niesienia pomocy potrzebującym, wspierania pokrzywdzonych i poszkodowanych.
 • Uzyskiwanie stałego i pewnego źródła dochodu dla siebie i rodziny.
 • Możliwość otrzymania dodatkowych świadczeń:
 • dopłata do wypoczynku,
 • zwrot kosztów dojazdu do służby,
 • ekwiwalent za umundurowanie,
 • mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak,
 • nagrody roczne i motywacyjne,
 • zapomogi.

więcej informacji na stronie: http://www.opolska.policja.gov.pl/op/praca/dobor-do-sluzby-w-polic/4584,REKRUTACJA-DO-SLUZBY-W-POLICJI.html

policja.png

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki