• Dzisiaj jest:
  sobota, 18 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  10 °C

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ POLICJANTEM?

Służba w Policji dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia.*

Policja oferuje:

 - ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 - stabilne, stałe zatrudnienie;
- wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
- stałe i pewne źródło dochodu;
- wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2600 zł netto + dodatek służbowy+ wysługa lat;
- możliwość otrzymywania dodatkowych świadczeń dla uprawnionych (dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak)
- skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby -  55 lat życia);
- możliwość doskonalenia zawodowego;
- możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku;
- prestiż zatrudnienia;
- szeroki katalog specjalizacji;
- wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, to służba społeczeństwu;

I właśnie dlatego warto zostać Policjantem!

 

CZEGO BĘDZIEMY OD CIEBIE OCZEKIWAĆ:

Dyspozycyjność
Praca w Policji odbywa się w różnych systemach zmianowych, 24 h/ dobę przez 365 dni w roku. Oczywiście z zachowaniem prawa do urlopu i wypoczynku.

Zdyscyplinowanie
Policja to formacja w pełni zhierarchizowana struktura służby,
a polecenia mają rangę rozkazów.

Gotowość do poświęceń
Służba w Policji to obowiązek wykonywania zadań nawet z narażeniem życia i zdrowia.

Dobry stan zdrowia
Służba w Policji to obowiązek dbania o kondycję fizyczną, sprawność i wizerunek zewnętrzny.

Odporność na stres
Służba w Policji to umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.

Komunikatywność
Będziesz spotykał ludzi o różnym poziomie wykształcenia, inteligencji, światopoglądzie i stanie psychofizycznym.

O interesy policjantów, poprawę ich warunków pracy i płacy dba Niezależny Samorządny Związek zawodowy Policjantów.  

Stając się członkiem tej organizacji będziesz miał prawo, w uzasadnionych przypadkach,
do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym jak również administracyjnym.

Przedstawiciele związku są uczestnikami prac w komisjach i gremiach mających wpływ na udzielanie zapomóg, pożyczek i wszelkiej pomocy policjantom.

Związek zawodowy wspiera prawniei finansowo roszczenia wobec sprawców czynnych napaści i znieważeń na policjantów – członków związku.

Związek zawodowy, dba o interesy środowiska policyjnego poprzez organizację spotkań, pikników i zabaw.
 

ZAPRASZAMY WSTĄP W NASZE SZEREGI !!!

„Zostań opolskim Policjantem”

PRACA W POLICJI dla osób,które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia*.

   SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
 • za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie   informacji niejawnych;
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji winny osobiście złożyć dokumenty w:

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Powolnego 3, pokój 05

w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek

od godz. 9.00 -14.00.

Wykaz dokumentów dostępny na stornie:

www.opolska.policja.gov.pl

tel. 77/422 21 50, 422 21 51, 422 21 58

email: kandydaci@opolska.policja.gov.pl

                                                                

Korzyści jakie służący z oddaniem ojczyźnie i społeczeństwu Policjant może zyskać:

 • Skrócony czas pracy niezbędny do uzyskania świadczeń emerytalnych .
 • Możliwość kształcenia się
  i awansowania zarówno w stopniu jak     i na stanowisku.
 • Szeroki wachlarz możliwości samorealizacji poprzez wybór rodzaju służby (prewencja, kryminalny, wspomagająca).
 • Możliwość realizowania ambitnych planów dotyczących współtworzenia życia społecznego, niesienia pomocy potrzebującym, wspierania pokrzywdzonych i poszkodowanych.
 • Uzyskiwanie stałego i pewnego źródła dochodu dla siebie i rodziny.
 • Możliwość otrzymania dodatkowych świadczeń:
 • dopłata do wypoczynku,
 • zwrot kosztów dojazdu do służby,
 • ekwiwalent za umundurowanie,
 • mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak,
 • nagrody roczne i motywacyjne,
 • zapomogi.

więcej informacji na stronie: http://www.opolska.policja.gov.pl/op/praca/dobor-do-sluzby-w-polic/4584,REKRUTACJA-DO-SLUZBY-W-POLICJI.html

policja.png

Data publikacji: 14-11-2018 13:16 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 16-11-2018 15:29 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej