• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 20 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    23 °C

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Oddział Regionalny w Opolu informuje:

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej
i pozarolniczej działalności gospodarczej

Zgodnie z art.5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.  o ubezpieczeniu społecznym Rolników
( tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz.2336 z późn. zm.) rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli:

- podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 hektara przeliczeniowego lub
w dziele specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ;

- złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu. Niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy jej prowadzeniu. Oświadczenie można złożyć na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1). Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS.

-   nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

- nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z Ubezpieczeń społecznych:

- kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza określonej kwoty granicznej. Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski” , w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik prowadzący w poprzednim roku podatkowym pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązany jest złożyć w KRUS wraz
z oświadczeniem

Ważne! Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma także wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników, w kolejnych latach. Do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie , że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Jeżeli kwota tego podatku przekroczy „ roczna kwotę graniczną”, a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z dniem , do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie/oświadczenie/ w jednostce Kasy.  W przypadku zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy osoba ubezpieczona powinna zgłosić powyższy fakt w ciągu 14 dni od zaprzestanie prowadzenia działalności.

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie składka za te osoby opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

 

Weryfikacja rent rodzinnych

Dwa razy do roku Oddział Regionalny KRUS przeprowadza kontrolę uprawnień do rent rodzinnych dzieci, które ukończyły 16 rok życia. Kontrolę uprawnień kształcących się dzieci przeprowadza się na podstawie informacji zawartych w systemie informatycznym Kasy określających końcowe terminy prawa do renty rodzinnej tj. ukończenia 16 lat lub ukończenia nauki w szkole lub na uczelni, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat albo gdy dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej – do zakończenia tego roku studiów. Jeśli dziecko będące na przedostatnim roku studiów w miesiącu czerwcu zda wszystkie wymagane egzaminy i ukończy 25 lat przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku akademickim, zachowuje prawo do renty rodzinnej do zakończenia ostatniego roku studiów.

W celu zapewnienia ciągłości wypłaty renty rodzinnej dla dzieci, które kończą 16 lat – na 2 miesiące przed ukończeniem przez dziecko tego wieku Oddział Regionalny KRUS zawiadamia osobę pobierającą rentę rodzinną o konieczności nadesłania zaświadczenia szkolnego zawierającego  informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły (uczelni), do której klasy dziecko uczęszcza (na który semestr) oraz programowy rok ukończenia szkoły (uczelni). Na podstawie uzyskanych zaświadczeń Oddział Regionalny KRUS obowiązany jest wypłacić rentę rodzinną bez przerwy, aż do programowego ukończenia nauki przez dziecko.

Osoba pobierająca rentę rodzinną jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia Kasy o zaprzestaniu nauki przez dziecko przed terminem przewidywanym programem nauczania oraz innych okolicznościach mających wpływ na prawo do pobierania renty rodzinnej.

Jeżeli po zakończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej Oddział Regionalny Kasy zostanie poinformowany, iż dziecko od października zostało przyjęte do szkoły wyższej, to w miesiącu wrześniu i październiku Kasa nie wstrzyma wypłaty renty rodzinnej pod warunkiem, że rencista dostarczy do końca października zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia.

Jeżeli nauka podjęta została w szkole wyższej, w której rok akademicki rozpoczyna się
w miesiącu innym niż październik (np. lutym) – prawo do renty rodzinnej za wrzesień nie przysługuje.

Wypłata renty rodzinnej przysługuje przez cały rok szkolny lub akademicki:

  • Od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia
  • Od dnia 1 października do dnia 30 września

a zatem także przez okres trwania ferii letnich i dotyczy też dzieci kończących szkołę (naukę), o ile nauka w roku szkolnym trwa dwa semestry.

Wobec powyższego, ukończenie szkoły w maju lub czerwcu uprawnia do pobierania renty rodzinnej za okres ferii letnich. Jeżeli osoby pobierające rentę rodzinną kończą naukę
w innych miesiącach roku, wypłatę renty wstrzymuje się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym dziecko zakończyło naukę.

 

 

Program Mama 4 Plus

Program Mama 4 Plus został przyjęty przez Sejm.

Emerytury dla matek to nowe świadczenie przygotowane przez resorty rodziny, pracy
i polityki społecznej. Matczyne emerytury będą przysługiwały matkom, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci i zamiast pracować zajmowały się ich wychowaniem.

W myśl ustawy świadczenie przysługuje ojcu wyłącznie wtedy, gdy matka porzuciła rodzinę lub umarła. Matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogła przyznać (co do zasady) na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej, po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej danej osoby.

Emerytura dla matek będzie przysługiwała: osobie, która nie posiada dochodu zapewniającego niezbędnych środków utrzymania bądź ma prawo do emerytury lub renty
w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury. O świadczenie będą mogły się ubiegać osoby w wieku wynoszącym co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat – mężczyźni.

 

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik  

Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

Data publikacji: 14-02-2019 14:23 Opublikował(a): Dominika Jonek