Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje:

Zmiana wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 kwietnia 2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wpłatami z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. wynosiło 5.071,41 zł (M.P. z 2019r. poz.66).

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2019 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za: domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalny produkcji rolnej, pomocników rolnika, stanowić będzie 152 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku)

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 roku.

Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 2019 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 938 zł 97 gr. (wzrost 2,86% jednak nie mniej niż 70 zł). Poznaliśmy już kwoty przewidziane od 1 marca 2019 r.

W taki sposób od dnia 1 marca 2019 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacone na dzień 28 lutego 2019 r. Waloryzacja będzie automatyczna, czyli z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnych wniosków.

Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej, jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2019 r. 1 100,00 zł) – Kasa podwyższy
je z urzędu do 1 100,00 zł.

Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Inne zmiany wysokości Świadczeń w związku z waloryzacją:

Od 1 marca 2019 r. wysokość renty socjalnej wynosi 1 100,00 zł, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2 200,00 zł.

Od 1 marca 2019 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących
do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny – 222 zł 01 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy
  i do samodzielnej egzystencji – 333 zł 02 gr,
 • dodatek kombatancki – 222 zł 01 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 222 zł 01 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 33 zł 30 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 417 zł 27 gr,
 • ryczałt energetyczny – 171 zł 41 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – max 222 zł 01 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 222 zł 01 gr.

Dodatkowe kwoty Świadczeń wynoszą :

 • zasiłku pogrzebowego (4 000,00 zł)
 • zasiłku chorobowego (10,00 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
 • zasiłku macierzyńskiego (1 000,00 zł miesięcznie)

Bez względu na wysokość osiągniętego przychodu nie podlegają zawieszeniu
ani zmniejszeniu świadczeń osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej
i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.

Przykład I

Emeryt, były rolnik, w wieku 80 lat pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,05.

Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem za sprzedaż produktów rolnych w okresie
od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r. wyniosła 1 029 zł 80 gr (tj. emerytura podstawowa 912 zł 86 gr x 1,05=958 zł 50 gr – od 1 marca 2018 r. emerytura została podwyższona do kwoty 1 029,80 zł, ponieważ świadczenie w wyniku podwyżki wskaźnikiem waloryzacji, było niższe od 1 029 80 zł). Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy
i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał emeryturę 
w wysokości 877 zł 80 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 215 zł 84 gr, co stanowiło kwotę 1 093 zł 64 gr.

Od 1 marca 2019 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 1 100, 00 zł. (świadczenie w wyniku podwyżki wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż 70 zł, jest niższe od 1 100,00 zł), natomiast dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do kwoty 222 zł 01 gr.
Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 935 zł 00 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 222 zł 01 gr. Łączne kwota do wypłaty 1 157 zł 01 gr.

 

Przed waloryzacją

Po waloryzacji

Wzrost

Brutto

1245,64

1322,01

+76,37

Do wypłaty

1093,64

1157,01

+63,37

 

Przykład II

Były rolnik od maja 2015 r. pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio
0,6 i 0,85. Od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r. renta wynosiła 1 332 zł 77 gr
(tj. emerytura podstawowa 912 zł 86 gr x 0,61+912 zł 86 gr x 0,85). Do wypłaty
po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciści przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 1 122 zł 77 gr.

Od 1 marca 2019 r. renta wzrośnie do kwoty 1 402 zł 77 gr (tj. o gwarantowaną kwotę podwyżki 70 zł). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki
na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 1 178 zł 77 gr,

 

Przed waloryzacją

Po waloryzacji

Wzrost

Brutto

1322,77

1402,77

+70

Do wypłaty

1122,77

1178,77

+56

 

W marcu na konta emerytur wpłynie więcej pieniędzy, ponieważ dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku KRUS zwróci seniorom nadpłacony podatek.

Przypomnijmy.

Kwota wolna od podatku została podniesiona dwa razy. Najpierw w 2017 roku
z 3 091 zł do 6 600 zł rocznie, potem w 2018 r. do 8 000 zł.

Pomimo tych zmian, wszyscy podatnicy płacili zaliczki na podatek dochodów, jakby kwota wolna się nie zmieniła. Dlatego teraz osoby z najniższymi świadczeniami będą mogły liczyć na zwrot podatku, który nadpłaciły. W niektórych przypadkach są to wcale niemałe pieniądze. Z szacunkowych wyliczeń, wynika, że osoba z minimalną emeryturą, czyli 1 029 zł 80 gr może liczyć na nieco więcej niż 100 zł zwrotu. Im niższe świadczenie tym zwrot będzie większy.

 

Opracowano na podstawie Informacji Biura Świadczeń C /KRUS

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

 

Emerytura Plus

„Trzynastka” dla emerytów i rencistów, czyli dodatkowe 1100 złotych, ma być wypłacone już od 1 maja 2019 roku. Rząd zapewnia, że do  świadczenia uprawnieni będą renciści i emeryci rolnicy; ci, którzy otrzymują emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wojenne”. Ponadto, „trzynasta emerytura” nie będzie wliczana do kryteriów dochodowych, więc nie spowoduje, że świadczeniobiorca straci inny zasiłek. Świadczenie nie będzie objęte egzekucją komorniczą.

W  celu uzyskania „trzynastki” nie trzeba będzie składać do KRUS żadnych wniosków – będą „automatycznie” wypłacone z urzędu razem z regularną emeryturą lub rentą. Trafią do świadczeniobiorców w formie przelewu lub listowną, zgodnie z tym, jak dany świadczeniobiorca zazwyczaj pobiera świadczenie.

 

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

 

Wnioski o wydanie zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników - sposób złożenia i odebrania wniosku, termin wydania zaświadczenia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu winny złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej KRUS w ewidencji której wnioskodawca figuruje.

Wniosek może zostać złożony ;

- osobiście w jednostce organizacyjnej KRUS,

- za pośrednictwem operatora pocztowego,

- za pomocą telefaksu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP ( wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać ;

- dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer konta ubezpieczonego, jeśli osoba je posiada),

- imię i nazwisko dziecka, w przypadku gdy zaświadczenie ma dotyczyć zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka,

- cel wydania zaświadczenia,

- przedział czasowy lub datę , jeśli zaświadczenie ma potwierdzić ubezpieczenie w minionym okresie lub we wskazanej dacie.

WAŻNE! Wniosek musi być podpisany.

Zaświadczenie można odebrać ;

- osobiście,

- przesyłką pocztową na adres wskazany we wniosku,

- przez pełnomocnika ( po przedłożeniu pełnomocnictwa).

Zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2018r.poz.2096 z późn.zm.)

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

 

Podwyższony limit pomocy de minimis

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Oddział Regionalny w Opolu informuje, że 22 lutego 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 marca 2019 r.

Z postanowień art.3 ust.2 i 3  rozporządzenia nr 1408/2013 w sprawie stosowania art.107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, w brzmieniu obowiązującym od 14 marca 2019r., wynika, że zwiększony został pułap pomocy de minimis przysługujący dla jednego przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego) prowadzącego działalność w zakresie produkcji produktów rolnych w okresie trzech lat podatkowych z 15.000 EUR do 20.000 EUR, limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis dla Polski w okresie trzech lat podatkowych z 225.700.000 EUR do 295.932.125 EUR.

Podwyższone limity będą obowiązywać od 14 marca 2019 r. do 31 grudnia 2027 r.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki