• Dzisiaj jest:
  środa, 21 lutego 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  7 °C

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje:

Zmiana wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 kwietnia 2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wpłatami z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. wynosiło 5.071,41 zł (M.P. z 2019r. poz.66).

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2019 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za: domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalny produkcji rolnej, pomocników rolnika, stanowić będzie 152 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku)

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 roku.

Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 2019 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 938 zł 97 gr. (wzrost 2,86% jednak nie mniej niż 70 zł). Poznaliśmy już kwoty przewidziane od 1 marca 2019 r.

W taki sposób od dnia 1 marca 2019 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacone na dzień 28 lutego 2019 r. Waloryzacja będzie automatyczna, czyli z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnych wniosków.

Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej, jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2019 r. 1 100,00 zł) – Kasa podwyższy
je z urzędu do 1 100,00 zł.

Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Inne zmiany wysokości Świadczeń w związku z waloryzacją:

Od 1 marca 2019 r. wysokość renty socjalnej wynosi 1 100,00 zł, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2 200,00 zł.

Od 1 marca 2019 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących
do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny – 222 zł 01 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy
  i do samodzielnej egzystencji – 333 zł 02 gr,
 • dodatek kombatancki – 222 zł 01 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 222 zł 01 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 33 zł 30 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 417 zł 27 gr,
 • ryczałt energetyczny – 171 zł 41 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – max 222 zł 01 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 222 zł 01 gr.

Dodatkowe kwoty Świadczeń wynoszą :

 • zasiłku pogrzebowego (4 000,00 zł)
 • zasiłku chorobowego (10,00 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
 • zasiłku macierzyńskiego (1 000,00 zł miesięcznie)

Bez względu na wysokość osiągniętego przychodu nie podlegają zawieszeniu
ani zmniejszeniu świadczeń osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej
i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.

Przykład I

Emeryt, były rolnik, w wieku 80 lat pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,05.

Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem za sprzedaż produktów rolnych w okresie
od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r. wyniosła 1 029 zł 80 gr (tj. emerytura podstawowa 912 zł 86 gr x 1,05=958 zł 50 gr – od 1 marca 2018 r. emerytura została podwyższona do kwoty 1 029,80 zł, ponieważ świadczenie w wyniku podwyżki wskaźnikiem waloryzacji, było niższe od 1 029 80 zł). Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy
i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał emeryturę 
w wysokości 877 zł 80 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 215 zł 84 gr, co stanowiło kwotę 1 093 zł 64 gr.

Od 1 marca 2019 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 1 100, 00 zł. (świadczenie w wyniku podwyżki wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż 70 zł, jest niższe od 1 100,00 zł), natomiast dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do kwoty 222 zł 01 gr.
Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 935 zł 00 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 222 zł 01 gr. Łączne kwota do wypłaty 1 157 zł 01 gr.

 

Przed waloryzacją

Po waloryzacji

Wzrost

Brutto

1245,64

1322,01

+76,37

Do wypłaty

1093,64

1157,01

+63,37

 

Przykład II

Były rolnik od maja 2015 r. pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio
0,6 i 0,85. Od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r. renta wynosiła 1 332 zł 77 gr
(tj. emerytura podstawowa 912 zł 86 gr x 0,61+912 zł 86 gr x 0,85). Do wypłaty
po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciści przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 1 122 zł 77 gr.

Od 1 marca 2019 r. renta wzrośnie do kwoty 1 402 zł 77 gr (tj. o gwarantowaną kwotę podwyżki 70 zł). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki
na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 1 178 zł 77 gr,

 

Przed waloryzacją

Po waloryzacji

Wzrost

Brutto

1322,77

1402,77

+70

Do wypłaty

1122,77

1178,77

+56

 

W marcu na konta emerytur wpłynie więcej pieniędzy, ponieważ dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku KRUS zwróci seniorom nadpłacony podatek.

Przypomnijmy.

Kwota wolna od podatku została podniesiona dwa razy. Najpierw w 2017 roku
z 3 091 zł do 6 600 zł rocznie, potem w 2018 r. do 8 000 zł.

Pomimo tych zmian, wszyscy podatnicy płacili zaliczki na podatek dochodów, jakby kwota wolna się nie zmieniła. Dlatego teraz osoby z najniższymi świadczeniami będą mogły liczyć na zwrot podatku, który nadpłaciły. W niektórych przypadkach są to wcale niemałe pieniądze. Z szacunkowych wyliczeń, wynika, że osoba z minimalną emeryturą, czyli 1 029 zł 80 gr może liczyć na nieco więcej niż 100 zł zwrotu. Im niższe świadczenie tym zwrot będzie większy.

 

Opracowano na podstawie Informacji Biura Świadczeń C /KRUS

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

 

Emerytura Plus

„Trzynastka” dla emerytów i rencistów, czyli dodatkowe 1100 złotych, ma być wypłacone już od 1 maja 2019 roku. Rząd zapewnia, że do  świadczenia uprawnieni będą renciści i emeryci rolnicy; ci, którzy otrzymują emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wojenne”. Ponadto, „trzynasta emerytura” nie będzie wliczana do kryteriów dochodowych, więc nie spowoduje, że świadczeniobiorca straci inny zasiłek. Świadczenie nie będzie objęte egzekucją komorniczą.

W  celu uzyskania „trzynastki” nie trzeba będzie składać do KRUS żadnych wniosków – będą „automatycznie” wypłacone z urzędu razem z regularną emeryturą lub rentą. Trafią do świadczeniobiorców w formie przelewu lub listowną, zgodnie z tym, jak dany świadczeniobiorca zazwyczaj pobiera świadczenie.

 

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

 

Wnioski o wydanie zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników - sposób złożenia i odebrania wniosku, termin wydania zaświadczenia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu winny złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej KRUS w ewidencji której wnioskodawca figuruje.

Wniosek może zostać złożony ;

- osobiście w jednostce organizacyjnej KRUS,

- za pośrednictwem operatora pocztowego,

- za pomocą telefaksu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP ( wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać ;

- dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer konta ubezpieczonego, jeśli osoba je posiada),

- imię i nazwisko dziecka, w przypadku gdy zaświadczenie ma dotyczyć zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka,

- cel wydania zaświadczenia,

- przedział czasowy lub datę , jeśli zaświadczenie ma potwierdzić ubezpieczenie w minionym okresie lub we wskazanej dacie.

WAŻNE! Wniosek musi być podpisany.

Zaświadczenie można odebrać ;

- osobiście,

- przesyłką pocztową na adres wskazany we wniosku,

- przez pełnomocnika ( po przedłożeniu pełnomocnictwa).

Zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2018r.poz.2096 z późn.zm.)

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

 

Podwyższony limit pomocy de minimis

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Oddział Regionalny w Opolu informuje, że 22 lutego 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 marca 2019 r.

Z postanowień art.3 ust.2 i 3  rozporządzenia nr 1408/2013 w sprawie stosowania art.107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, w brzmieniu obowiązującym od 14 marca 2019r., wynika, że zwiększony został pułap pomocy de minimis przysługujący dla jednego przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego) prowadzącego działalność w zakresie produkcji produktów rolnych w okresie trzech lat podatkowych z 15.000 EUR do 20.000 EUR, limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis dla Polski w okresie trzech lat podatkowych z 225.700.000 EUR do 295.932.125 EUR.

Podwyższone limity będą obowiązywać od 14 marca 2019 r. do 31 grudnia 2027 r.

Data publikacji: 12-03-2019 10:35 Opublikował(a): Dominika Jonek