• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 20 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    23 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek dnia 28 marca 2019r.  w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
Początek obrad o godz. 1400
Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
3.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
4.    Zatwierdzenie porządku obrad.
5.   Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami (okres od 31.01.2019 do 28.03.2019)
6.    Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

1)    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 oraz
2)    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
3)    Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019
4)    Uchwała w sprawie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019
5)    Uchwała zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
6)    Uchwała sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
7)    Uchwała w sprawie skargi na działalność Wójta
8)    Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki
9)    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Opolskiego /2 uchwały/
10)  Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy /3 uchwały/
11)  Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI – 4

7.    Interpelacje i wolne wnioski.
8.    Sprawy różne.
9.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

                                                           

                                       Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki    
                                                          Roman Kołbuc

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 28.03.2019r..pdf (6,33MB)

 

 

Data publikacji: 21-03-2019 14:44 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 21-03-2019 16:05 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej