INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek dnia 28 marca 2019r.  w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
Początek obrad o godz. 1400
Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
3.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
4.    Zatwierdzenie porządku obrad.
5.   Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami (okres od 31.01.2019 do 28.03.2019)
6.    Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

1)    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 oraz
2)    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
3)    Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019
4)    Uchwała w sprawie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019
5)    Uchwała zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
6)    Uchwała sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
7)    Uchwała w sprawie skargi na działalność Wójta
8)    Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki
9)    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Opolskiego /2 uchwały/
10)  Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy /3 uchwały/
11)  Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI – 4

7.    Interpelacje i wolne wnioski.
8.    Sprawy różne.
9.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

                                                           

                                       Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki    
                                                          Roman Kołbuc

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 28.03.2019r..pdf (6,33MB)

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki