Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje:

Ubezpieczenie pomocnika rolnika, zasady opłacania składki

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 18 maja przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , znowelizowanymi ustawą z dnia 13 kwietnia 2018r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz.858)  rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi prawo do jednorazowego odszkodowania , w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem rolnika może być osoba pełnoletnia świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem może być obywatel Polski, cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres. Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów ( jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami)  nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyskać od pomocnika oświadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

W przypadku przekroczenia w danym roku kalendarzowym limitu 180 dni świadczenia pomocy- od następnego dnia po jego przekroczeniu umowa między rolnikiem a pomocnikiem nie będzie mogła być uznana za umowę o pomocy przy zbiorach , co oznacza nie spełnianie od tego dnia przez pomocnika warunków do podlegania zarówno ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu w KRUS

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do Ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa.  

Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia  świadczenia pomocy , a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy , a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy z rolnikiem.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie 15 dnia następnego miesiąca. Aktualną kwotę składki można sprawdzić na stronie internetowej KRUS pod adresem  www.krus.gov.pl

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

 

Mama 4 Plus z prawem do Emerytury Plus

Emerytura plus dla seniorów staje się faktem. Rząd przyjął projekt ustawy, regulującej wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego. Jak poinformował Premier Mateusz Morawiecki, program poprawy losu emerytów jest rozpisany na wiele lat.

Rząd zaproponował, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Spowodowane jest to koniecznością przygotowania się już w kwietniu do wypłaty świadczeń. Oznacza to, że jeśli komuś termin wypłaty emerytury przypada na 1 maja tzn. dzień wolny od pracy musi ją dostać jeszcze w kwietniu.

Dodatkową niespodzianką jest wiadomość, iż trzynasta emerytura będzie przysługiwać osobom pobierającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W pierwotnej wersji osoby uprawnione do świadczenia „Mama 4Plus” były wyłączone z grona osób uprawnionych do trzynastej emerytury.

Projekt ustawy zakłada, że dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać wszystkim tym, którzy 30 kwietnia będą mieć prawo do renty i emerytury z KRUS. Uściślając - osoby, które w kwietniu zgłoszą wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe i w tym miesiącu spełnią wymagane warunki – niezależnie od miesiąca, w którym zostanie wydana im decyzja będą miały prawo do trzynastej emerytury.

 

 

Opracowała

Iwona Porowska Kierownik 

Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki