Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje:

Poświadczenie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych

            W związku z przystąpieniem Polski w dniu 01.05.2004 r. do Unii Europejskiej
i wejściem w życie zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego istnieje możliwość transferowania świadczeń emerytalno-rentowych za granicę. Warunkiem takiej wypłaty jest złożenie wniosku o transfer świadczenia.  

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.), na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem - na formularzu ˝Poświadczenie zamieszkania”- istnienia dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających emerytowi lub renciście złożenia takiego podpisu, istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń tegoż emeryta lub rencisty może potwierdzić własnoręcznym podpisem upoważniona osoba sprawująca faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą. Własnoręczność podpisu osób, o których mowa potwierdzają nieodpłatnie właściwe organy administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego (przepis ten dotyczy osób zamieszkałych w Polsce).

Własnoręczność podpisu osób zamieszkałych za granicą może być potwierdzona przez właściwy urząd lub osobę do tego upoważnioną w Państwie zamieszkania świadczeniobiorcy.

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025
z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Osoby upoważnione do świadczeń otrzymują co najmniej jeden raz w roku (w każdym roku kalendarzowym) odpowiedni formularz – „Poświadczenie zamieszkania”, który po wypełnieniu i potwierdzeniu własnoręczności podpisu należy odesłać do KRUS w terminie określonym w piśmie przewodnim.

W przypadku, gdy świadczeniobiorca nie przedłoży podpisanego oświadczenia stwierdzającego dalsze istnienie prawa do świadczeń, organ rentowy wstrzyma wypłatę świadczenia. W myśl art. 134 ust. 1 pkt.2 z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.), ustawy wypłatę świadczeń wstrzymuje się od miesiąca, w którym organ wydał decyzję
o wstrzymaniu wypłaty albo od następnego miesiąca, jeżeli wcześniejsze wstrzymanie wypłaty nie było możliwe.

W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia, wypłatę wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano z urzędu decyzję o jej wznowieniu.

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

 

 

Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz powołanych do składu rad nadzorczych

 

W świetle wprowadzonych od 1 stycznia 2015r. przepisów art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, po ich zmianie od 31-12-2016r. na mocy ustawy z dnia 21 października 2016r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity
Dz.U. z 2016r., poz.277 ze zm.) przewiduje jednoczesne podleganie ubezpieczeniu społecznemu w dwóch systemach powszechnym i rolniczym.

Na mocy tego przepisu ubezpieczeniu społecznemu rolników podlegają rolnicy
i domownicy, pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu:

- wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia oraz pełnienia funkcji w radzie nadzorczej.

Warunkiem zawartym w art.5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest:

- podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wymienionych umów lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej,

- nieprzekroczenie w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu (limitu przychodu) osiąganego z tych tytułów, odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego za dany okres ( w okresie do dnia 30 grudnia 2016r., tj do nowelizacji przepisów art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, obowiązywała kwota przychodu odpowiadająca połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Rolnicy i domownicy, spełniający omówione warunki art.5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w Kasie.

Ważne!

Fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności należy zgłaszać na bieżąco Kasie, gdyż może mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia. Rolnicy i domownicy
w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości korzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

Ustanie ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego w okresie zamkniętym w trakcie nadal wykonywanej umowy zlecenia, z uwagi na przekroczenie kwoty przychodu, nie powoduje konieczności składania ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Rolnicy i domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników i jednocześnie prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą , którzy dodatkowo podejmują aktywności, których dotyczy art.5b ustawy, mogą kontynuować podleganie temu ubezpieczeniu, o ile spełniają warunki, o których mowa w art.5a i 5b ustawy.

Limit przychodu, o którym mowa w art.5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników na 2019r. wynosi 2.250 zł ( Dz.U. z 2018r. poz.1794).

 

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUSw Opolu

 

 

KRUS zaleca większą ostrożność w nowym sezonie na kleszcze

 

 

Rolnicy są jedną z grup zawodowych w szczególności narażoną na choroby przenoszone przez kleszcze. Liczba zachorowań na boreliozę w ostatnich latach gwałtownie wzrasta. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ubiegłym roku wypłaciła 282 odszkodowania z tytułu tej choroby. Dla porównania w 2017 r. -232 a w 2014 r. -179.

Najwięcej kleszczy występuje w Polsce północnowschodniej. Spotkać je można praktycznie wszędzie: w lasach, na łąkach, a także w miejskich parkach i ogrodach.

Około 30 % kleszczy jest nosicielami krętka borelii, wywołującego niebezpieczną chorobę boreliozę. Jako pierwsze objawy tej choroby mogą wystąpić m.in.: rumień wędrujący na skórze, gorączka, stany podgorączkowe, zaburzenia czucia, bóle głowy czy mięśni. Nieleczona borelioza może wywołać nawet zapalenie nerwów lub mózgu.

Istnieją sposoby, które zmniejszają ryzyko ukąszenia:

- szczelne okrywanie ciała, a szczególnie nakrycie głowy i ochrona karku, noszenie  
    odzieży w jasnych kolorach,

-  stosowanie środków odstraszających kleszcze,

-  unikanie wysokich traw i zarośli,

-  niesiadanie bezpośrednio na trawie, zwalonych pniach drzew,

-  zachowanie szczególnej ostrożności w miesiącach wzmożonej aktywności kleszczy

   tj. od maja do listopada

-  dokładne sprawdzanie  ciała  po powrocie do domu (wskazana kąpiel).

Jeśli mimo stosowania odpowiednich zaleceń na naszej skórze zauważymy wbitego kleszcza należy go jak najszybciej prawidłowo usunąć. Niewskazane jest smarowaniem masłem, olejem ponieważ może to spowodować zakażenie. W razie jakichkolwiek wątpliwości, urwania odwłoka, pojawienia się rumienia lub innych niepokojących objawów, należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Ministerstwo Zdrowia zaleca wykonywanie szczepień przeciwko KZM
(kleszczowemu zapaleniu mózgu) m.in. u rolników jako grupy narażonej na wystąpienie tej choroby. Obecnie na rynku dostępne są szczepionki, po których odporność nabywa się zwykle po podaniu dwóch dawek, jednak zalecane jest podanie trzech. Szczepienie wymaga dawki przypominającej co pięć lat. O podaniu dostępnych na rynku szczepionek decyduje lekarz, wykluczając ewentualne przeciwwskazania.

 

Opracowały:

Małgorzata Pluta Starszy Specjalista

Aleksandra Buchta Starszy Specjalista

ZPRO OR KRUS w Opolu

 

Szanowni Rolnicy, pamiętajcie!

Prewencja jest skutecznym sposobem na uniknięcie przykrych skutków choroby.

 

Lech Waloszczyk

Dyrektor

OR KRUS w Opolu

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki