INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się  w poniedziałek , dnia 20 maja 2019r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1400.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami ( okres 28.03.2019 do 20.05.2019 )
 6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 oraz
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • Uchwała w sprawie zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Popielów porozumienia międzygminnego
 • Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na udzielenie dotacji
 • Uchwała w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
 • Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
 • Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi
 • Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018”.

7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
      Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 20.05.2019r.pdf (7,80MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki