• Dzisiaj jest:
  sobota, 24 lutego 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  8 °C

Petycje złożone w 2019r.

Petycja nr 1

1.   Numer w Rejestrze petycji: 1/2019
2.   Numer kancelaryjny: Or.152.1.2019
3.   Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. ,
reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulca,
 ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

4.   Data wpływu do Urzędu Gminy: 29 maja 2019r.
5.   Przedmiot petycji : optymalizacja wydatków gminy związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych  - wniosek o zebranie przez Gminę Dobrzeń Wielki ofert rynkowych  w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Gminy i dokonanie analizy wydatków obecnie ponoszonych w tym zakresie.

6.    Treść petycji - PDFInicjatywa - jawność - transparentność - wszyscy mamy obowiązek zmieniać Gminy na Lepsze_.pdf (252,97KB)

        7.   Przebieg postępowania:

-  Dokonano analizy kosztów ponoszonych przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim z tytułu korzystania przez pracowników z służbowych telefonów komórkowych. W wyniku tej analizy stwierdzono, że koszty ponoszone przez Urząd Gminy z tego tytułu są optymalnie niskie, a co za tym idzie nie ma powodów do aneksowania umów czy też zmiany operatora.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wysłano w dniu 19 czerwca 2019r. do podmiotu składającego petycję, na adres e-mail wskazany PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.pdf (390,30KB)

Petycja nr 2

 1. Numer w Rejestrze petycji: 2/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.2.2019
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Mieszkańcy sołectwa Kup (22 osoby);
  brak w treści petycji zgody na publikacje danych osobowych.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 13 czerwca 2019r.
 5. Przedmiot petycji: Wykonanie trwałego utwardzenia ul. Sosnowej w Kup poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej.
 6. PDFTreść petycji.pdf (86,91KB)
 7. Przebieg postępowania:
  1) w dniu 18 czerwca 2019r. skierowano petycję do rozpatrzenia Radzie Gminy Dobrzeń Wielki –PDFPrzekazanie petycji do rozpatrzenia Radzie Gminy.pdf (43,84KB)
  2) PDFProtokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (81,80KB)
  3) PDFUchwała nr IX.69.2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji - Kup, ul. Sosnowa.pdf (342,90KB)
  4) PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji - Kup, ul. Sosnowa.pdf (182,08KB)

Petycja nr 3

 1. Numer w Rejestrze petycji: 3/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.5.2019
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Mieszkańcy ul. Sosnowej w Dobrzeniu Wielkim(6 osób);
  brak w treści petycji zgody na publikacje danych osobowych.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 25 czerwca 2019r.
 5. Przedmiot petycji: dokończenie budowy drogi asfaltowej na ulicy Sosnowej w Dobrzeniu Wielkim
 6. Treść petycji – PDFPetycja Nr 3 -skan.pdf (604,26KB)
 7. Przebieg postępowania:
  - w dniu 27 czerwca 2019r. skierowano petycję do rozpatrzenia Radzie Gminy Dobrzeń Wielki – PDFSkan pisma - przekazanie petycji.pdf (348,03KB)
  -PDFProtokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (81,80KB)
  -PDFUchwała nr IX.70.2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji - Dobrzeń Wielki, ul. Sosnowa.pdf (175,44KB)
  -PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji -Dobrzeń Wielki, ul. Sosnowa.pdf (167,77KB)

Petycja nr 4

 1. Numer w Rejestrze petycji: 4/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.6.2019
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Petycja przekazana przez Wojewodę Opolskiego do rozpatrzenia i załatwienia według właściwości. W treści petycji informacja o braku zgody na publikację danych osobowych.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 5 września 2019r.
 5. Przedmiot petycji: Wykonywanie kontroli nad realizacją rozkładów jazdy przewoźników regularnych i specjalnych w postaci obserwacji lub zagrania roli „tajemniczego pasażera, klienta” celem lepszego udokumentowania dokumentu przewozowego.
 6. PDFTreść petycji.pdf (1,02MB)
 7. Przebieg postępowania: Postępowania nie prowadzono –  petycja nie dotyczy Gminy Dobrzeń Wielki
  PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.pdf (379,50KB)

Petycja nr 5

 1. Numer w Rejestrze petycji: 5/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.7.2019
 3. Imię i nazwisko/Nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Szulc-Efekt sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulca, ul.Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, Nr KRS 0000059459.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 26 września 2019r.
 5. Przedmiot petycji:
   „Opracowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wzorem takich państw jak Niemcy czy Francja - programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym. Celem wykorzystania rzeczonego oprogramowania byłaby pomoc pedagogom szkolnym oraz uczniom w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki  związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.”
 6. PDFPetycja nr 5 -treść petycji.pdf (218,59KB)
 7. Przebieg postępowania:
 • w dniu 8 października 2019r. petycję przekazano do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim do załatwienia zgodnie z właściwością.

      8. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji przesłano do podmiotu składającego petycję w dniu 21 stycznia 2020r. na adres e-mail podany w treści petycji – skan zawiadomienia: PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (GKRPA).pdf (192,77KB)

Petycja nr 6

 1. Numer w Rejestrze petycji: 6/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.8.2019
 3. Imię i nazwisko/Nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
                 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok.13,
                 00-412 Warszawa , reprezentowana przez Prezesa Zarządu  Roberta Łaniewskiego
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 15 października 2019r.
 5. Przedmiot petycji:
 1. Rozważenie możliwości wdrożenia w Urzędzie Gminy procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów dot. płatności bezgotówkowych (terminale z wykorzystaniem kart i innych instrumentów płatniczych);
 2. Dokonanie analizy mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów pod kątem . płatności bezgotówkowych;
 3. Przekazanie wniosku i petycji do wszystkich podległych Gminie jednostek organizacyjnych: szkół, spółek komunalnych, zakładów budżetowych, instytucji kultury i związanych z opieką społeczną 
 1. PDFTreść petycji 6.2019.pdf (3,09MB)
 2. Przebieg postępowania:
 1. Uznano, że petycja w części dotyczącej wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim możliwości realizacji przez Interesantów/Podatników  płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem kart i innych instrumentów płatniczych jest bezprzedmiotowa. Możliwość taką wprowadzono w Urzędzie Gminy już w 2017r. w ramach „Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej”. Od 2018r. Urząd Gminy uczestniczy w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (PWOB). Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem terminalu do 2021 r. pokrywane są przez Fundację Polska Bezgotówkowa w ramach PWOB.
 2. Wniosek i petycja zostały przekazane (zgodnie z  żądaniem wyrażonym w treści petycji) do jednostek gminnych oraz do PROWOD sp. z o.o. w dniu 21 października 2019r.
 3. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wysłano w dniu 21 października 2019r. do podmiotu wnoszącego petycję na adres e-mail:
  skan zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji w załączeniu (PDF).PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 6.2019.pdf (216,05KB)

Petycja nr 7

 1. Numer w Rejestrze petycji: 7/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.9.2019
 3. Imię i nazwisko/Nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Szulc-Efekt sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulca,
  ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, Nr KRS 0000059459.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 22 października 2019r.
 5. Przedmiot petycji:
  Przekazanie petycji przesłanej do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki wszystkim dyrektorom szkół podstawowych w Gminie oraz kierownikom świetlic wiejskich.
 6. Treść petycji – PDFPetycja nr 7. 2019 - treść.pdf (839,99KB)
 7. Przebieg postępowania:
 • w dniu 25 października 2019r. petycję przekazano za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich dyrektorów szkół podstawowych w Gminie. W zakresie przekazania petycji do kierowników świetlic wiejskich  petycja jest bezprzedmiotowa - w Gminie nie ma świetlic wiejskich działających w formie jednostek organizacyjnych,
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji przesłano do podmiotu wnoszącego petycje w dniu 5 listopada 2019r. – PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.pdf (165,75KB)

Petycja nr 8

 1. Numer w Rejestrze petycji: 8/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.10.2019
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Petycja osoby fizycznej przekazana przez Wojewodę Opolskiego do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do rozpatrzenia i załatwienia według właściwości.
  W treści petycji zawarto informację o braku zgody na publikację danych osoby wnoszącej petycję.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 5 listopada 2019r.
 5. Przedmiot petycji:
  Wykonanie przez organizatorów transportu zbiorowego obowiązku zainstalowania na wszystkich przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach i stacjach (węzłach komunikacyjnych, przesiadkowych) informacji dla pasażerów takich jak: regulaminy przewozów, taryfy opłat i ulg, system informacji pasażerskiej – aktualne położenie pojazdu, liczbie osób oczekujących na przystankach, liczbie wolnych miejsc etc.)
 6. PDFTreść petycji nr 8.pdf (91,20KB)
 7. Przebieg postępowania: Nie rozpatrywano – przedmiot petycji nie dotyczy Gminy Dobrzeń Wielki (Gmina nie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego).
 8. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wysłano w dniu 7 listopada 2019r.  listem tradycyjnym na adres podany w  petycji. – skan zawiadomienia o załatwieniu petycji (PDF) PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 2.pdf (490,50KB)

Petycja nr 9/2019

 1. Numer w Rejestrze petycji: 9/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.11.2019
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Petycja wniesiona przez adw. Renatę Sudor
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 2 grudnia 2019r.
 5. Przedmiot petycji:
  Petycja zawiera 11 postulatów zmiany prawa: pkt 1 – zmiana prawa miejscowego,  pkt 2-11 – zmiana przepisów ustaw.
 6. Treść petycji – PDFPetycja adw. Renaty Sutor - dot. zmiany przepisów prawa.pdf (1,81MB)
 7. Przebieg postępowania:

8. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wysłano do p. Renaty Sutor w dniu 5 lutego 2020r. PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.pdf (810,36KB)

9. Petycję wysłano w dniu 5 lutego 2020r.  do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej PDFPismo do Kancelarii Sejmu przekazujące petycję.pdf (281,50KB)

Data publikacji: 10-06-2019 11:50 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 05-02-2020 09:50 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej