Petycje złożone w 2019r.

Petycja nr 1

1.   Numer w Rejestrze petycji: 1/2019
2.   Numer kancelaryjny: Or.152.1.2019
3.   Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. ,
reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulca,
 ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

4.   Data wpływu do Urzędu Gminy: 29 maja 2019r.
5.   Przedmiot petycji : optymalizacja wydatków gminy związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych  - wniosek o zebranie przez Gminę Dobrzeń Wielki ofert rynkowych  w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Gminy i dokonanie analizy wydatków obecnie ponoszonych w tym zakresie.

6.    Treść petycji - PDFInicjatywa - jawność - transparentność - wszyscy mamy obowiązek zmieniać Gminy na Lepsze_.pdf (252,97KB)

        7.   Przebieg postępowania:

-  Dokonano analizy kosztów ponoszonych przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim z tytułu korzystania przez pracowników z służbowych telefonów komórkowych. W wyniku tej analizy stwierdzono, że koszty ponoszone przez Urząd Gminy z tego tytułu są optymalnie niskie, a co za tym idzie nie ma powodów do aneksowania umów czy też zmiany operatora.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wysłano w dniu 19 czerwca 2019r. do podmiotu składającego petycję, na adres e-mail wskazany PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.pdf (390,30KB)

Petycja nr 2

 1. Numer w Rejestrze petycji: 2/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.2.2019
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Mieszkańcy sołectwa Kup (22 osoby);
  brak w treści petycji zgody na publikacje danych osobowych.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 13 czerwca 2019r.
 5. Przedmiot petycji: Wykonanie trwałego utwardzenia ul. Sosnowej w Kup poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej.
 6. PDFTreść petycji.pdf (86,91KB)
 7. Przebieg postępowania:
  1) w dniu 18 czerwca 2019r. skierowano petycję do rozpatrzenia Radzie Gminy Dobrzeń Wielki –PDFPrzekazanie petycji do rozpatrzenia Radzie Gminy.pdf (43,84KB)
  2) PDFProtokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (81,80KB)
  3) PDFUchwała nr IX.69.2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji - Kup, ul. Sosnowa.pdf (342,90KB)
  4) PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji - Kup, ul. Sosnowa.pdf (182,08KB)

Petycja nr 3

 1. Numer w Rejestrze petycji: 3/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.5.2019
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Mieszkańcy ul. Sosnowej w Dobrzeniu Wielkim(6 osób);
  brak w treści petycji zgody na publikacje danych osobowych.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 25 czerwca 2019r.
 5. Przedmiot petycji: dokończenie budowy drogi asfaltowej na ulicy Sosnowej w Dobrzeniu Wielkim
 6. Treść petycji – PDFPetycja Nr 3 -skan.pdf (604,26KB)
 7. Przebieg postępowania:
  - w dniu 27 czerwca 2019r. skierowano petycję do rozpatrzenia Radzie Gminy Dobrzeń Wielki – PDFSkan pisma - przekazanie petycji.pdf (348,03KB)
  -PDFProtokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (81,80KB)
  -PDFUchwała nr IX.70.2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji - Dobrzeń Wielki, ul. Sosnowa.pdf (175,44KB)
  -PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji -Dobrzeń Wielki, ul. Sosnowa.pdf (167,77KB)

Petycja nr 4

 1. Numer w Rejestrze petycji: 4/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.6.2019
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Petycja przekazana przez Wojewodę Opolskiego do rozpatrzenia i załatwienia według właściwości. W treści petycji informacja o braku zgody na publikację danych osobowych.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 5 września 2019r.
 5. Przedmiot petycji: Wykonywanie kontroli nad realizacją rozkładów jazdy przewoźników regularnych i specjalnych w postaci obserwacji lub zagrania roli „tajemniczego pasażera, klienta” celem lepszego udokumentowania dokumentu przewozowego.
 6. PDFTreść petycji.pdf (1,02MB)
 7. Przebieg postępowania: Postępowania nie prowadzono –  petycja nie dotyczy Gminy Dobrzeń Wielki
  PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.pdf (379,50KB)

Petycja nr 5

 1. Numer w Rejestrze petycji: 5/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.7.2019
 3. Imię i nazwisko/Nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Szulc-Efekt sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulca, ul.Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, Nr KRS 0000059459.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 26 września 2019r.
 5. Przedmiot petycji:
   „Opracowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wzorem takich państw jak Niemcy czy Francja - programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym. Celem wykorzystania rzeczonego oprogramowania byłaby pomoc pedagogom szkolnym oraz uczniom w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki  związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.”
 6. PDFPetycja nr 5 -treść petycji.pdf (218,59KB)
 7. Przebieg postępowania:
 • w dniu 8 października 2019r. petycję przekazano do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim do załatwienia zgodnie z właściwością.

      8. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji przesłano do podmiotu składającego petycję w dniu 21 stycznia 2020r. na adres e-mail podany w treści petycji – skan zawiadomienia: PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (GKRPA).pdf (192,77KB)

Petycja nr 6

 1. Numer w Rejestrze petycji: 6/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.8.2019
 3. Imię i nazwisko/Nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
                 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok.13,
                 00-412 Warszawa , reprezentowana przez Prezesa Zarządu  Roberta Łaniewskiego
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 15 października 2019r.
 5. Przedmiot petycji:
 1. Rozważenie możliwości wdrożenia w Urzędzie Gminy procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów dot. płatności bezgotówkowych (terminale z wykorzystaniem kart i innych instrumentów płatniczych);
 2. Dokonanie analizy mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów pod kątem . płatności bezgotówkowych;
 3. Przekazanie wniosku i petycji do wszystkich podległych Gminie jednostek organizacyjnych: szkół, spółek komunalnych, zakładów budżetowych, instytucji kultury i związanych z opieką społeczną 
 1. PDFTreść petycji 6.2019.pdf (3,09MB)
 2. Przebieg postępowania:
 1. Uznano, że petycja w części dotyczącej wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim możliwości realizacji przez Interesantów/Podatników  płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem kart i innych instrumentów płatniczych jest bezprzedmiotowa. Możliwość taką wprowadzono w Urzędzie Gminy już w 2017r. w ramach „Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej”. Od 2018r. Urząd Gminy uczestniczy w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (PWOB). Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem terminalu do 2021 r. pokrywane są przez Fundację Polska Bezgotówkowa w ramach PWOB.
 2. Wniosek i petycja zostały przekazane (zgodnie z  żądaniem wyrażonym w treści petycji) do jednostek gminnych oraz do PROWOD sp. z o.o. w dniu 21 października 2019r.
 3. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wysłano w dniu 21 października 2019r. do podmiotu wnoszącego petycję na adres e-mail:
  skan zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji w załączeniu (PDF).PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 6.2019.pdf (216,05KB)

Petycja nr 7

 1. Numer w Rejestrze petycji: 7/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.9.2019
 3. Imię i nazwisko/Nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Szulc-Efekt sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulca,
  ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, Nr KRS 0000059459.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 22 października 2019r.
 5. Przedmiot petycji:
  Przekazanie petycji przesłanej do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki wszystkim dyrektorom szkół podstawowych w Gminie oraz kierownikom świetlic wiejskich.
 6. Treść petycji – PDFPetycja nr 7. 2019 - treść.pdf (839,99KB)
 7. Przebieg postępowania:
 • w dniu 25 października 2019r. petycję przekazano za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich dyrektorów szkół podstawowych w Gminie. W zakresie przekazania petycji do kierowników świetlic wiejskich  petycja jest bezprzedmiotowa - w Gminie nie ma świetlic wiejskich działających w formie jednostek organizacyjnych,
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji przesłano do podmiotu wnoszącego petycje w dniu 5 listopada 2019r. – PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.pdf (165,75KB)

Petycja nr 8

 1. Numer w Rejestrze petycji: 8/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.10.2019
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Petycja osoby fizycznej przekazana przez Wojewodę Opolskiego do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do rozpatrzenia i załatwienia według właściwości.
  W treści petycji zawarto informację o braku zgody na publikację danych osoby wnoszącej petycję.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 5 listopada 2019r.
 5. Przedmiot petycji:
  Wykonanie przez organizatorów transportu zbiorowego obowiązku zainstalowania na wszystkich przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach i stacjach (węzłach komunikacyjnych, przesiadkowych) informacji dla pasażerów takich jak: regulaminy przewozów, taryfy opłat i ulg, system informacji pasażerskiej – aktualne położenie pojazdu, liczbie osób oczekujących na przystankach, liczbie wolnych miejsc etc.)
 6. PDFTreść petycji nr 8.pdf (91,20KB)
 7. Przebieg postępowania: Nie rozpatrywano – przedmiot petycji nie dotyczy Gminy Dobrzeń Wielki (Gmina nie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego).
 8. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wysłano w dniu 7 listopada 2019r.  listem tradycyjnym na adres podany w  petycji. – skan zawiadomienia o załatwieniu petycji (PDF) PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.pdf (153,79KB)

Petycja nr 9/2019

 1. Numer w Rejestrze petycji: 9/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.11.2019
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Petycja wniesiona przez adw. Renatę Sudor
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 2 grudnia 2019r.
 5. Przedmiot petycji:
  Petycja zawiera 11 postulatów zmiany prawa: pkt 1 – zmiana prawa miejscowego,  pkt 2-11 – zmiana przepisów ustaw.
 6. Treść petycji – PDFPetycja adw. Renaty Sutor - dot. zmiany przepisów prawa.pdf (1,81MB)
 7. Przebieg postępowania:

8. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wysłano do p. Renaty Sutor w dniu 5 lutego 2020r. PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.pdf (810,36KB)

9. Petycję wysłano w dniu 5 lutego 2020r.  do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej PDFPismo do Kancelarii Sejmu przekazujące petycję.pdf (281,50KB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki