• Dzisiaj jest:
  niedziela, 03 marca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  8 °C

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje:

Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób prowadzących działy specjalne

produkcji rolnej

Począwszy od 2 maja 2014 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za działy specjalne produkcji rolnej, uzasadniające objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:

1. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2

2. uprawy w szklarniach nie ogrzewanych powyżej 100m2

3. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200m2

4. uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100m2 powierzchni uprawowej

5. drób rzeźny

- kurczęta- powyżej 1000 szt. ( w skali roku )

- gęsi – powyżej 500 szt. ( w skali roku )

- kaczki – powyżej 500 szt. ( w skali roku )

- indyki – powyżej 500 szt. ( w skali roku )

- strusie – powyżej 20 szt. ( w skali roku )

6. drób nieśny:

- kury nieśne ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 2.000 szt. ( w skali roku )

- gęsi ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 200 szt. ( w skali roku)

- kaczki ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 500 szt. ( w skali roku )

- indyki ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 500 szt. ( w skali roku )

- kury ( produkcja jaj konsumpcyjnych ) – powyżej 1.000 szt. ( w skali roku )

- strusie ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 6 szt. ( w skali roku )

7. zakłady wylęgu drobiu ( zdolność produkcyjna- liczba jaj ):

- kurczęta – powyżej 3.000 szt.

- gęsi – powyżej 3.000 szt.

- kaczki – powyżej 3.000 szt.

- indyki – powyżej 3.000 szt.

- strusie – powyżej 50 szt.

8. zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:

- lisy i jenoty

- norki

- tchórzofretki

- szynszyle

- nutrie

- króliki

9. pasieki powyżej 80 rodzin

10. hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt.

Osoba rozpoczynająca wyżej wymieniony rodzaj działalności, jest obowiązana przedłożyć zaświadczenie organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zdeklarowanego dochodu z tego tytułu.

Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna podać informacje o rozmiarach produkcji i dochodach z tego tytułu w oświadczeniu złożonym w jednostce KRUS.

Ważne!

Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach i rodzaju produkcji. Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby te winne dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych. Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

 

 

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Kasa od lat prowadzi działalność prewencyjną, której celem jest uczenie rolników bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Mimo tego wypadki się zdarzają. W 2018 roku najwięcej rolników zostało poszkodowanych wskutek zdarzeń z grupy: - „upadek osób”, - „pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń”, - „uderzenia, przygniecenia bądź pogryzienia przez zwierzęta”.

W związku z tym przypominamy, iż jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Należy pamiętać, że jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:

 • spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
 • będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu, sam
  w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

 • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym,
 • lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej,
 • lub podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności,
 • lub w drodze do miejsca wykonywania czynności albo w drodze powrotnej.

W przypadku pomocnika rolnika za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania przez pomocnika rolnika czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, o których mowa
w art. 91a ustawy o u.s.r.

Pomoc przy zbiorach owoców i warzyw obejmuje następujące czynności: zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, usuwanie zbędnych części roślin, klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie tych owoców lub warzyw do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

Osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

 • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
 • udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;
 • wskazać świadków wypadku;
 • dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
 • udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Osoba uprawniona do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej powinna złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23.

W przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej ubezpieczonemu rolnikowi, domownikowi i pomocnikowi rolnika, który w wyniku tego wypadku doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, lub członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy pracy rolniczej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ustala się
w myśl art. 13 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, proporcjonalnie do określonego procentowo - w wyniku postępowania orzeczniczego - stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nie rokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu wskutek doznanego wypadku przy pracy rolniczej lub przebytej choroby zawodowej, które spowodowało upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące jednak ulec poprawie.

Od dnia 17 maja 2018r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową wynosi 809 zł za każdy procent tego uszczerbku.

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

 

 

Matki 4+ za ukryte dochody zapłacą odsetki

Emerytury dla matek nadal budzą wiele wątpliwości. Matki pobierające to świadczenie mają obowiązek powiadomić KRUS o swoich dodatkowych przychodach. Jeśli tego nie uczynią będą musiały zwrócić świadczenie i dodatkowo zapłacić odsetki.

Przypomnijmy, że celem świadczenia Mama 4+ jest zapewnienie minimalnego dochodu osobom, które aby wychować swoje pociechy w rodzinach wielodzietnych nie podjęły zatrudnienia bądź z niego zrezygnowały. W związku z czym nie nabyły prawa do emerytury.

Świadczenie o specjalnym charakterze, finansowane z budżetu państwa, którego celem jest zabezpieczenie sytuacji dochodowej mam, które zamiast pracować poświęciły się wychowaniu dzieci jest świadczeniem nieskładkowym. Przyznanie tego świadczenia uzależnione jest od braku niezbędnych środków utrzymania. Dlatego KRUS wnikliwie bada sytuację osób ubiegających się o przyznanie tego świadczenia. Jeśli wnioskodawca posiada środki w wysokości co najmniej najniższej emerytury to Rząd uznał, że pozwala to na utrzymanie się takiej osobie.

Każdy uzyskany dochód i świadczenie pieniężne otrzymywane przez osobę ubiegającą się
o rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma znaczenie dla oceny, która pokaże czy ma ona niezbędne środki utrzymania się. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na czas nieokreślony, natomiast jeśli ustaną okoliczności będące podstawą jego przyznania prawo do niego również ustanie i KRUS wstrzyma wypłatę tego świadczenia. Ci, którym KRUS przyznał emerytury matczyne zobowiązani są do informowania KRUS o wszystkich zmianach mających wpływ na prawo do niego lub jego wysokość, w tym o fakcie uzyskania dochodu.

Dochodami, które mają wpływ na prawo do w/w świadczenia są dochody z pracy
i z prowadzonej działalności gospodarczej, renty wpłacone osobom represjonowanym
i członkom ich rodzin, emerytury i renty zagraniczne, należności pieniężne z tytułu wynajmu pokoi gościnnych.

Świadczeniobiorca, który nienależnie pobrał świadczenie będzie musiał je zwrócić, a od pobranych kwot będą naliczane odsetki za opóźnienie w zwrocie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

 

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

 

KRUS.png

Data publikacji: 14-06-2019 11:30 Opublikował(a): Dominika Jonek