Zmiany uprawnień do świadczenia wychowawczego 500+ od 01.07.2019r.

500+.jpeg

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2019r. Poz. 924) - dalej ustawa, świadczenie wychowawcze ( 500+) od dnia 01.07.2019r. będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od sytuacji materialnej rodziny.

Wnioski o świadczenie 500+ na okres zasiłkowy od  01.07. 2019r. do  31.05. 2021r. należy składać, jak podaje się niżej:

- drogą elektroniczną (przez portal Emp@tia, PUE ZUS, bankowość elektroniczną.) od dnia 01 lipca 2019r.;

- w wersji papierowej od dnia 01 sierpnia 2019r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, pokój  nr 4 parter, jak podaje się niżej:

       poniedziałek w godz. 7:30-15:30;
       wtorek – czwartek  7:30-14:30;
       piątek 7:30-13:00.

Rodzic lub  opiekun prawny  składa 1 wniosek o ustalenie świadczeń na wszystkie uprawnione dzieci, na okres od 01.07.2019r. do 31.05.2021r..*

*Jeżeli Wnioskodawca bądź drugi rodzic dziecka, pobiera 500+ na drugie i kolejne dziecko – świadczenie przyznane do 30.09.2019r. we wniosku składanym od 01 lipca br.  podaje wszystkie uprawnione dzieci. Bieżące świadczenia, które są aktualnie realizowane ulegną automatycznemu przedłużeniu zgodnie z przepisami ustawy.

Zgodnie z ustawą nabycie uprawnień do świadczeń nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzyma informację na adres e-mail, jeżeli poda adres we wniosku o przyznaniu świadczenia wychowawczego. W przypadku braku adresu e-mail, informację można odebrać osobiście w siedzibie tut. Ośrodka. Nie odebrana informacja pozostaje w aktach, nie powoduje wstrzymania wypłaty przysługującego świadczenia.    

WAŻNE dla osób pracujących za granicą: jeżeli członek rodziny lub drugi rodzic dziecka odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne w systemie prowadzonej działalności lub w ramach obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego lub ma przyznane uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych za granicą w składanym wniosku należy zaznaczyć tę informację ( przebywa/nie przebywa za granicą) oraz uzupełnić dane dotyczące osoby przebywającej za granicą. Świadczenie 500+ podlega koordynacji, wniosek przekazywany jest do Wojewody Opolskiego.


            Od dnia 01 lipca 2019r. wzorem lat poprzednich drogą elektroniczną można składać wniosek o świadczenie/a:

Świadczenie Dobry Start ( 300+)  Wyprawka szkolna na każde dziecko w wysokości 300zł, które uczy się w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym 2019/2020 do ukończenia 20 roku życia. W przypadku osób uczących się z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia.  Świadczenia rodzinne - zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na dzieci, jeżeli dochód na osobę w rodzinie w roku bazowym 2018 po uwzględnieniu zmiany sytuacji zawodowej i dochodowej członków rodziny określonej w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 674zł na osobę w rodzinie lub kwoty 764zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, Okres zasiłkowy: 01.11.2019r. do 31.10.2020r.. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; jeżeli osoba uprawniona do alimentów nie otrzymuje zasądzonych na dzieci alimentów, pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej wobec rodzica zalęgającego z alimentami a egzekucja okazała się bezskuteczna przez dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku. Ponadto dochód na osobę w rodzinie w roku bazowym 2018 po uwzględnieniu zmiany sytuacji zawodowej i dochodowej członków rodziny określonej w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nie przekracza kwoty 800zł na osobę w rodzinie. Okres zasiłkowy 01.10.2019/30.09.2020r.

Wnioski w wersji papierowej składa się od dnia 01 sierpnia 2019r., w Ośrodku pok. 4 parter, w godzinach pracy, jak podano wyżej.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form składania wniosków

                  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim


Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres zasiłkowy 2019/2020

Miesiąc
złożenia
wniosku

Termin na rozpatrzenie wniosku na okres zasiłkowy
(wydanie decyzji, wypłaty świadczeń)

Świadczenie wychowawcze
500+ okres zasiłkowy 2019/2021

Fundusz Alimentacyjny
okres zasiłkowy 2019/2020

Świadczenia rodzinne
okres zasiłkowy 2019/2020

Świadczenie „Dobry Start”
300+

Lipiec 2019
(tylko wnioski elektroniczne*)

 

do 31 październik 2019r.

 

do 31 październik 2019r.

do 30 listopad 2019r.

do 30 września 2019r.

Sierpień 2019

 


do 31 październik 2019r.

 

do 31 październik 2019r.

do 30 listopad 2019r.

do 30 września 2019r.

Wrzesień 2019

 

 

do 30 listopad 2019r.

 

do 30 listopad 2019r.

do 31 grudnia 2019r.

W terminie 2 miesięcy,
licząc od dnia złożenia  wniosku.

Październik 2019

 

do 31 grudnia 2019r.

(świadczenie za okres od 01.07.2019r.-30.09.2019r. nie przysługuje)

do 31 grudnia 2019r.

do 31 grudnia 2019r.

W terminie 2 miesięcy,
licząc od dnia złożenia  wniosku.

Listopad 2019

 

do 31 stycznia 2020r.

((świadczenie za okres od 01.07.2019r.-31.10.2019r. nie przysługuje)

do 31 styczeń 2020r.           

(za m-c 10.2018r. świadczenie nie przysługuje)

do 29 luty 2020r.                

W terminie 2 miesięcy,
licząc od dnia złożenia  wniosku.

Grudzień 2019

 

do 29 luty 2020r.

(świadczenie za okres od 01.07.2019r.-30.11.2019r. nie przysługuje)

do 29 luty 2020r.

(za m-ce10.2019r. oraz 11.2019r. świadczenie  nie przysługuje)

do 29 luty 2020r.                     

 (za m-c 11.2019r. świadczenie bie przysługuje)

Zgodnie z §28 rozporządzenia z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

Świadczenie nie przysługuje.

Styczeń 2020

 

do 29 luty 2020r.               

(świadczenie za okres od 01.07.2019r.-31.12.2019r. nie przysługuje) 

do 29 luty 2020r.

(za m-ce10.2019r. i 11.2019r. oraz 12.2019r. świadczenie  nie przysługuje)

Zgodnie z art.35 §3 KPA

30dni

 

*Wniosek złożony za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny,  bądź banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowych – kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski składane elektronicznie przed dniem 01 lipca 2019r.  pozostają bez rozpatrzenia.

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki