Informacja o temrinie Sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
Sesja odbędzie się w czwartek, 29 sierpnia 2019 r., w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami (za okres od 27.06.2019 do 29.08.2019 r.).
 6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 oraz
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  • informacja skarbnika gminy
  • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
  • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska  •        przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
  • dyskusja
  • głosowanie
 3. Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (…)
  • informacja wójta gminy
  • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
  • dyskusja
  • głosowanie
 4. Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  • informacja wójta gminy
  • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
  • dyskusja
  • głosowanie
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
  • Informacja wójta gminy
  • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
  • dyskusja
  • głosowanie
 1. Uchwała o sposobie sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrzeń Wielki
  • Informacja sekretarza gminy
  • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
  • dyskusja
  • głosowanie
 2. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
 • informacja sekretarza gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na udzielenie dotacji
  • informacja sekretarza gminy
  • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
  • dyskusja
  • głosowanie
 2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Sosnowej w Kup,
 3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Sosnowej w Dobrzeniu Wielkim
 • Informacja wójta gminy
 • Przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  • informacja wójta
  • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
  • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
  • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
  • dyskusja
  • głosowanie
 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie w sprawie przejęcia od Województwa Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi
  • Informacja wójta
  • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
  • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
  • dyskusja
  • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszar DOBRZEŃ WIELKI-4
  • informacja wójta  
  • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
  • dyskusja
  • głosowanie
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
 • informacja wójta  
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie

 

7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji


      Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                             Roman Kołbuc

 

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 29.08.2019r.pdf (5,62MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki