Opieka zdrowotna nad uczniami

W dniu 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078). Zgodnie z art. 12 niniejszej ustawy Gmina Dobrzeń Wielki, jako organ prowadzący szkoły, zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

  1. gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
  2. gabinetu dentystycznego spełniającego wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

pod warunkiem braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Organ prowadzący szkołę na podstawie umowy nieodpłatnie udostępnia pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole, w którym sprawowana jest profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami do ukończenia przez nich 19 roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia przez nich szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, finansowanych ze środków publicznych.

Ponieważ szkoły funkcjonujące na terenie gminy nie posiadają gabinetów stomatologicznych, Gmina Dobrzeń Wielki zawarła porozumienia z trzema podmiotami leczniczymi, które będą świadczyły bezpłatną opiekę stomatologiczną dla dzieci
i młodzieży.

Dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego będą udzielane przez Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Pawlak w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, w budynku NZOZ ASMED, ul. Korfantego 1a w Chróścicach.

Dla uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego będą udzielane przez lekarza stomatologa, zatrudnionego przez Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Doni Cor Sp. z o. o. w Brz egu, w Przychodni Stomatologicznej Doni Cor, ul. Szpitalna 5a w Kup.

Dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim i Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego będą udzielane przez lekarza stomatologa, zatrudnionego przez NZOZ PARTNER-DENTAL Marcin Marasek w Sosnowcu, w dentobusie, czyli mobilnym gabinecie stomatologicznym.

W dentobusie będą udzielane świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Częstotliwość wizyt dentobusu w Gminie Dobrzeń Wielki będzie ustalana w stosunku do potrzeb uczniów, po przeprowadzonych badaniach stanu zdrowia jamy ustnej, na podstawie wcześniej ustalonych z dyrektorem szkoły harmonogramów, nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.  

Wprowadzenie możliwości udzielania świadczeń stomatologicznych w dentobusie ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń dla dzieci i młodzieży, tak aby ograniczyć miejscowe i ogólnoustrojowe następstwa choroby próchnicowej zębów.

Opracowała: A. Pietrzyk

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki