• Dzisiaj jest:
    sobota, 15 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    22 °C

Opieka zdrowotna nad uczniami

W dniu 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078). Zgodnie z art. 12 niniejszej ustawy Gmina Dobrzeń Wielki, jako organ prowadzący szkoły, zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

  1. gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
  2. gabinetu dentystycznego spełniającego wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

pod warunkiem braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Organ prowadzący szkołę na podstawie umowy nieodpłatnie udostępnia pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole, w którym sprawowana jest profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami do ukończenia przez nich 19 roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia przez nich szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, finansowanych ze środków publicznych.

Ponieważ szkoły funkcjonujące na terenie gminy nie posiadają gabinetów stomatologicznych, Gmina Dobrzeń Wielki zawarła porozumienia z trzema podmiotami leczniczymi, które będą świadczyły bezpłatną opiekę stomatologiczną dla dzieci
i młodzieży.

Dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego będą udzielane przez Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Pawlak w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, w budynku NZOZ ASMED, ul. Korfantego 1a w Chróścicach.

Dla uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego będą udzielane przez lekarza stomatologa, zatrudnionego przez Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Doni Cor Sp. z o. o. w Brz egu, w Przychodni Stomatologicznej Doni Cor, ul. Szpitalna 5a w Kup.

Dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim i Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego będą udzielane przez lekarza stomatologa, zatrudnionego przez NZOZ PARTNER-DENTAL Marcin Marasek w Sosnowcu, w dentobusie, czyli mobilnym gabinecie stomatologicznym.

W dentobusie będą udzielane świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Częstotliwość wizyt dentobusu w Gminie Dobrzeń Wielki będzie ustalana w stosunku do potrzeb uczniów, po przeprowadzonych badaniach stanu zdrowia jamy ustnej, na podstawie wcześniej ustalonych z dyrektorem szkoły harmonogramów, nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.  

Wprowadzenie możliwości udzielania świadczeń stomatologicznych w dentobusie ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń dla dzieci i młodzieży, tak aby ograniczyć miejscowe i ogólnoustrojowe następstwa choroby próchnicowej zębów.

Opracowała: A. Pietrzyk

 

Data publikacji: 02-10-2019 09:28 Opublikował(a): Izabela Kołodziej