• Dzisiaj jest:
  czwartek, 30 listopada 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  -4 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek, 31 października 2019 r., w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami (za okres od 26.09.2019 do 31.10.2019 r.).
 6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
 2.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF
 3. Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
 4. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
 8. Uchwała w sprawie  zmiany Uchwały Nr VI/33/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
 10. Uchwała w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
 11. Uchwała w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
 12. Uchwała w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w pięcioletnie Publiczne Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Rozpatrzenie i podjęcie poszczególnych uchwał (głosowanie) jest każdorazowo poprzedzone: zreferowaniem projektu, przedstawieniem opinii komisji stałych, dyskusją ogólną.

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

                                                      Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

                                                                      Roman Kołbuc

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 31.10.2019r.pdf (4,10MB)

Data publikacji: 24-10-2019 15:57 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 24-10-2019 16:05 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej