Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek, 31 października 2019 r., w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami (za okres od 26.09.2019 do 31.10.2019 r.).
 6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
 2.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF
 3. Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
 4. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
 8. Uchwała w sprawie  zmiany Uchwały Nr VI/33/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
 10. Uchwała w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
 11. Uchwała w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
 12. Uchwała w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w pięcioletnie Publiczne Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Rozpatrzenie i podjęcie poszczególnych uchwał (głosowanie) jest każdorazowo poprzedzone: zreferowaniem projektu, przedstawieniem opinii komisji stałych, dyskusją ogólną.

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

                                                      Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

                                                                      Roman Kołbuc

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 31.10.2019r.pdf (4,10MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki