KONKURS NA PROJEKT OKOLICZNOŚCIOWEJ STATUETKI SYMBOLIZUJĄCEJ TYTUŁ „ZASŁUŻONY OBYWATEL GMINY DOBRZEŃ WIELKI”

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT OKOLICZNOŚCIOWEJ STATUETKI SYMBOLIZUJĄCEJ TYTUŁ „ZASŁUŻONY OBYWATEL GMINY DOBRZEŃ WIELKI”

§ 1.

Niniejszy regulamin określa warunku uczestnictwa w Konkursie na projekt okolicznościowej statuetki symbolizującej tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”.

§ 2.

Organizatorem Konkursu jest Gmina Dobrzeń Wielki.

§ 3.

Konkurs skierowany jest do:

 1. uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych) zlokalizowanych na terytorium Gminy Dobrzeń Wielki;
 2. uczniów posiadających miejsce zameldowania na terytorium Gminy Dobrzeń Wielki uczęszczających do szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub artystycznych (publicznych i niepublicznych) zlokalizowanych na terytorium innych gmin;
 3. uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach (Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Opolu).

§ 4.

 1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie utworu w postaci projektu okolicznościowej statuetki symbolizującej nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”.
 2. Konkurs trwa od dnia 18 listopada 2019 r. do dnia 9 grudnia 2019 r.

 

§ 5.

Praca konkursowa może zostać wykonana w nieograniczonym rozmiarze i dowolnej formie, np. rysunek, grafika komputerowa lub inna technika umożliwiająca zilustrowanie projektu.

 

§ 6.

 1. Wszystkie zgłoszone Prace konkursowe muszą być pracą własną Uczestników, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów. Nie mogą naruszać praw autorskich, czy znaków towarowych osób trzecich.
 2. W przypadku nadużyć dokonanych przez Uczestników konkursu, które w szczególności polegają na kopiowaniu prac osób innych, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy z przyczyn formalnych.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że przyjmuje całkowitą i niegraniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, kierowanych wobec Organizatora, w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących zgłoszonej Pracy konkursowej.

 

§ 7.

 1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Zgłoszenie Pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnianie wszelkich warunków określonych niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacja i żądania potwierdzenia dokumentem oświadczeń Uczestników zawartych w Formularzu zgłoszeniowym.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie Pracy konkursowej Organizatorowi wraz z wypełnionymi podpisanym Formularzem zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 5. Za niepełnoletnich Uczestników konkursu Formularz zgłoszeniowy podpisują i składają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

§ 8.

 1. Pracę konkursową wraz z wymaganym Formularzem zgłoszeniowym można złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.
 2. Zgłoszenia Prac konkursowych należy dokonać w terminie trwania Konkursu
 3. Za datę dostarczenia uważa się datę wpływu Pracy konkursowej do Organizatora.
 4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie oraz dostarczone po terminie zakończenia Konkursu nie będą rozpatrywane.

§ 9.

 1. Organizator zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej pozyskanych w ramach Konkursu, danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Organizator.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte są w Klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 10.

 1. W konkursie może wygrać tylko jeden projekt.
 2. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, która będzie również nadzorowała prawidłowy przebieg Konkursu.
 3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne, zapadają większością głosów.
 4. Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę przede wszystkim kreatywność pomysłu.
 5. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe o łącznej wartości 800 zł:

- zwycięzca konkursu otrzyma głośnik mobilny JBL Flip 5 i kartę podarunkową Decathlon o wartości 100 zł,

- wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają kartę podarunkową Decathlon o wartości 100 zł.

 1. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania 3 wyróżnień.
 2. Komisji przysługuje prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie lub e-mailowo.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas jednej z sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 11.

 1. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczenia terytorialnego oraz na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do przesłanego utworu – Pracy konkursowej, na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - nieograniczone wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w celu promocji
 1. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.
 2. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy.
 3. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
 4. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora własności egzemplarza utworu.

§ 12.

 1. Kwestie sporne, nieobjęte Regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 • odwołania Konkursu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub wystąpienia innych okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji,
 • niedopuszczenia lub wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu ponosi Uczestnik konkursu.

 

DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (14,38KB)
PDFKlauzula informacyjna.pdf (294,13KB)
Zarządzenie Nr 0050.1.5.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki