• Dzisiaj jest:
  sobota, 09 grudnia 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  -1 °C

KONKURS NA PROJEKT OKOLICZNOŚCIOWEJ STATUETKI SYMBOLIZUJĄCEJ TYTUŁ „ZASŁUŻONY OBYWATEL GMINY DOBRZEŃ WIELKI”

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT OKOLICZNOŚCIOWEJ STATUETKI SYMBOLIZUJĄCEJ TYTUŁ „ZASŁUŻONY OBYWATEL GMINY DOBRZEŃ WIELKI”

§ 1.

Niniejszy regulamin określa warunku uczestnictwa w Konkursie na projekt okolicznościowej statuetki symbolizującej tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”.

§ 2.

Organizatorem Konkursu jest Gmina Dobrzeń Wielki.

§ 3.

Konkurs skierowany jest do:

 1. uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych) zlokalizowanych na terytorium Gminy Dobrzeń Wielki;
 2. uczniów posiadających miejsce zameldowania na terytorium Gminy Dobrzeń Wielki uczęszczających do szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub artystycznych (publicznych i niepublicznych) zlokalizowanych na terytorium innych gmin;
 3. uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach (Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Opolu).

§ 4.

 1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie utworu w postaci projektu okolicznościowej statuetki symbolizującej nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”.
 2. Konkurs trwa od dnia 18 listopada 2019 r. do dnia 9 grudnia 2019 r.

 

§ 5.

Praca konkursowa może zostać wykonana w nieograniczonym rozmiarze i dowolnej formie, np. rysunek, grafika komputerowa lub inna technika umożliwiająca zilustrowanie projektu.

 

§ 6.

 1. Wszystkie zgłoszone Prace konkursowe muszą być pracą własną Uczestników, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów. Nie mogą naruszać praw autorskich, czy znaków towarowych osób trzecich.
 2. W przypadku nadużyć dokonanych przez Uczestników konkursu, które w szczególności polegają na kopiowaniu prac osób innych, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy z przyczyn formalnych.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że przyjmuje całkowitą i niegraniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, kierowanych wobec Organizatora, w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących zgłoszonej Pracy konkursowej.

 

§ 7.

 1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Zgłoszenie Pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnianie wszelkich warunków określonych niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacja i żądania potwierdzenia dokumentem oświadczeń Uczestników zawartych w Formularzu zgłoszeniowym.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie Pracy konkursowej Organizatorowi wraz z wypełnionymi podpisanym Formularzem zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 5. Za niepełnoletnich Uczestników konkursu Formularz zgłoszeniowy podpisują i składają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

§ 8.

 1. Pracę konkursową wraz z wymaganym Formularzem zgłoszeniowym można złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.
 2. Zgłoszenia Prac konkursowych należy dokonać w terminie trwania Konkursu
 3. Za datę dostarczenia uważa się datę wpływu Pracy konkursowej do Organizatora.
 4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie oraz dostarczone po terminie zakończenia Konkursu nie będą rozpatrywane.

§ 9.

 1. Organizator zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej pozyskanych w ramach Konkursu, danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Organizator.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte są w Klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 10.

 1. W konkursie może wygrać tylko jeden projekt.
 2. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, która będzie również nadzorowała prawidłowy przebieg Konkursu.
 3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne, zapadają większością głosów.
 4. Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę przede wszystkim kreatywność pomysłu.
 5. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe o łącznej wartości 800 zł:

- zwycięzca konkursu otrzyma głośnik mobilny JBL Flip 5 i kartę podarunkową Decathlon o wartości 100 zł,

- wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają kartę podarunkową Decathlon o wartości 100 zł.

 1. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania 3 wyróżnień.
 2. Komisji przysługuje prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie lub e-mailowo.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas jednej z sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 11.

 1. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczenia terytorialnego oraz na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do przesłanego utworu – Pracy konkursowej, na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - nieograniczone wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w celu promocji
 1. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.
 2. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy.
 3. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
 4. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora własności egzemplarza utworu.

§ 12.

 1. Kwestie sporne, nieobjęte Regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 • odwołania Konkursu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub wystąpienia innych okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji,
 • niedopuszczenia lub wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu ponosi Uczestnik konkursu.

 

DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (14,38KB)
PDFKlauzula informacyjna.pdf (294,13KB)
Zarządzenie Nr 0050.1.5.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej

Data publikacji: 19-11-2019 07:48 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 10-01-2020 08:42 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej