• Dzisiaj jest:
  wtorek, 25 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

KRUS informuje:

MOJA WIZJA ZERO

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2018 roku jest oficjalnym partnerem kampanii opartej na strategii prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy o nazwie „Wizja Zero”.     

Kampania, łącząca w sobie trzy elementy: zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobrostan, opiera się na 7 Złotych Zasadach, których zastosowanie pomaga projektować bezpieczne środowisko pracy:

1.  Przejmij inicjatywę – zaangażuj się

2 . Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko

3 . Zdefiniuj cele - stwórz program

4 . Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany

5 . Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie : maszyny , narzędzia i stanowiska pracy

6 . Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie

7 . Daj dobry przykład i motywuj innych

Strategia „Wizji Zero” uwzględnia ważny, często pomijany element, jakim jest dobrostan człowieka. Znajduje to uzasadnienie w wynikach badań, które dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne czynniki, które wpływają na bezpieczeństwo pracy, także rolników. Celem wdrożenia ww. strategii w sektorze rolniczym w Polsce jest podkreślenie wagi działań prewencyjnych Kasy, mających na celu zmniejszanie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych: „Zero wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie”.

Aby osiągnąć ten cel Kasa opracowała Plan Wdrożenia strategii WIZJI ZERO w sektorze rolniczym w Polsce. Obejmuje on swoim działaniem rolników ubezpieczonych w KRUS i uwzględnia szereg narzędzi m.in. zintegrowanie metodologii działań prewencyjnych ze Strategią Wizji Zero, wykorzystanie kanałów komunikacji Kasy (strona internetowa, publikacje prasowe, materiały promocyjne) do informowania o jej założeniach, szkolenia pracowników KRUS, informowanie rolników w ramach prowadzonych przez Kasę działań prewencyjnych, konkurs dla młodzieży.

W bieżącym roku KRUS zorganizował I edycję konkursu na temat strategii Wizji Zero. Konkurs adresowany był do młodzieży w wieku od 15-24 lat i trwał od 02.09.2019 r. do 31.10.2019 r. Udział w Konkursie polegał na przygotowaniu krótkiego (max. 2-minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem: „Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie”

7 listopada 2019 r. Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik, dokonała wyboru najlepszych filmów o tematyce prewencyjnej, popularyzujących międzynarodową kampanię na rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy - „Wizja Zero”.

Do konkursu zakwalifikowano 60 filmów, które oceniono za: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność i pomysłowość, jakość i walory estetyczne.

Kaja Barton, Adam Rybitwa i Michał Dudek zostali laureatami I Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”, odbywającego się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Maja Wołoszyn, Patrycja Bieniek, Kacper Zajma oraz Wojciech Bartosiak.

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 27 listopada br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym samym dniu zaprezentowane zostały także wszystkie zwycięskie produkcje. Filmy konkursowe promowane będą w działalności prewencyjnej KRUS.

Organizatorem Konkursu „Moja Wizja Zero” była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Współorganizatorami: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a partnerem Państwowa Inspekcja Pracy. Patronat medialny objęła TVP Info.

Serdeczne gratulacje dla laureatów i wyróżnionych, podziękowanie dla wszystkich uczestników oraz słowa zaproszenia do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu składa

Lech Waloszczyk - Dyrektor OR KRUS w Opolu

Opracowała:
Krystyna Horiszna
Starszy Inspektor ZPRO
OR KRUS w Opolu

 

Przyznane świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Do tej pory do OR KRUS w Opolu wpłynęło 2 tyś wniosków o świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ta nowa forma wsparcia została przyznana już 1900 osobom, a kolejne są przygotowywane do wypłaty. Część z nich została wypłacona w pełnej wysokości, czyli 500 zł. Pozostałe osoby otrzymują świadczenie w pomniejszonej kwocie. Bierze się to stąd, że drugim niezbędnym warunkiem uzyskania świadczenia - obok odpowiedniego orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest spełnienie kryterium dochodowego.

Od 1 października 2019 roku osoba pełnoletnia, która posiada orzeczenie o niezdolność do samodzielnej egzystencji, może złożyć wniosek
o świadczenie uzupełniające.

Kto może ubiegać się o taką pomoc.

Uprawnionymi do świadczenia są osoby pełnoletnie, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona:

 • Orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
  i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
 • orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przez komisję lekarską
  ds. inwalidztwa i zatrudnienia przed dniem 1 września 1997 r. albo
 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie, która nie jest uprawniona do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń nie przekracza kwoty 1.600 zł miesięcznie (nie mają znaczenia dochody członków rodzin).

Pomoc będzie wyrównywała otrzymywane już świadczenia. Wysokość świadczenia uzupełniającego stanowi różnicę między kwotą 1.600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, przy czym świadczenie uzupełniające nie może być wyższe niż 500 zł.

Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje na wniosek, który należy złożyć w KRUS. Zatem jeśli jesteśmy ubezpieczeni w KRUS to właśnie tu składamy wniosek. W przypadku osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych w zbiegu (ZUS lub KRUS), prawo do świadczenia uzupełniającego rozpatruje ten organ, który wypłaca dodatek pielęgnacyjny. Emeryt lub rencista pobierający świadczenie z KRUS powinien przedstawić m.in. orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, o ile nie znajduje się w posiadaniu Kasy.

Jeżeli emeryt lub rencista nie posiada takiego orzeczenia albo upłynął okres, na który zostało wydane, powinien do wniosku dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na druku KRUS N-14 przez lekarza prowadzącego leczenie. Zaświadczenie o stanie zdrowia jest również wymagane w przypadku osób posiadających tylko orzeczenie o niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności, nawet w znacznym stopniu, nie jest dokumentem równoważnym z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Należy pamiętać również, że osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez KRUS, nie muszą zgłaszać się do lekarza leczącego, w celu uzyskania zaświadczenia o stanie zdrowia (KRUS N-14).

Opracowała:
Iwona Porowska
Kierownik  Wydziału Świadczeń
OR KRUS w Opolu

 

Ubezpieczenie zdrowotne – tryb dokonywania zgłoszeń

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin tryb i sposób ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz.1510
z późn. zm.), zgodnie z którymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

 • rolnicy i ich domownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
  o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.299
  z późn. zm.), spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników,
 • rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu Rolników z mocy ustawy (obowiązkowo) i nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
 • osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą,
 • członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów, którzy zostali przez nich zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jeżeli  nie posiadają własnego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • pomocnicy rolnika.

Ubezpieczony ma obowiązek informowania KRUS o członkach rodziny niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia (art.67 ust.3 wymienionej ustawy ). 

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć  na druku KRUS UD- 2Z, (który dostępny jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „wnioski do pobrania”) w jednostce organizacyjnej Kasy właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego.

WAŻNE !

Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna.

 

Opracowała:
Ewelina Elias
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu

 

 

Z okazji Nowego 2020 roku Dyrekcja i Pracownicy OR KRUS w Opolu

życzą Państwu wszystkiego najlepszego.

Niech ten Nowy Rok pozbawiony będzie smutku i przykrości,

a składa się z samych sukcesów i radości.

Data publikacji: 11-12-2019 13:09 Opublikował(a): Dominika Jonek