• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 20 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    23 °C

RPO WO 2014-2020 - Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice

Pszok.jpeg

 

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego


Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja Gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Tytuł Projektu

 

Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice

 

Nr Umowy

RPOP.05.02.00-16-0003/19-00

Wartość Projektu

 

Ogółem: 1 204 557,07 zł

w tym:

- Środki z Unii Europejskiej  –  846 722,36 zł

- Środki własne PROWOD  – 357 834,71 zł

 

Okres realizacji

Projektu

od 17.04.2019 r.  do 31.12.2020 r.

Cele Projektu

 

Celem projektu jest poprawienie warunków dla mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz właściwego sposobu ich zagospodarowania (ponowne

użycie, odzysk w tym recykling). Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko i wpływając na wynik celów koniecznych do osiągnięcia w województwie opolskim.

 

Na szczegółowe cele związane z rozbudową i modernizacją PSZOK w Chróścicach składają się:

1) Zwiększenie motywacji mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) Zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonalnych i środowiskowych działania PSZOK poprzez utwardzenie jego nawierzchni, budowę wiat i zakup kontenerów na odpady;

3) Poprawienie ekonomiki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i działania PSZOK, poprzez pozyskania przez gminę własnego wyposażenia PSZOK spełniającego wymagane standardy, dostosowanego do rodzaju i wielkości strumienia odpadów, wyznaczonych do selektywnego zbierania oraz optymalizację funkcjonowania PSZOK;

4) Ułatwienie mieszkańcom efektywnej i wygodnej zbiórki odpadów segregowanych selektywnie;

5) Poprawę warunków dla zebrania odpadów w sposób selektywny, dający możliwość ich

recyklingu;

6) Zapobieżenie powstaniu odpadów, poprzez umożliwienie oddania (i odebrania) rzeczy do punktu ponownego użycia;

7) Poprawę estetyki i funkcjonalności PSZOK do

komfortowego wykonywania zadań PSZOK,

8) Zabezpieczenie PSZOK poprzez monitoring.

 

 

Planowane efekty

 

Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji i rozbudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrościcach.

 

Roboty budowlane będą obejmować następujący zakres:

A. Wiaty stalowe

- Wiata stalowa na elektro śmieci

- Wiata stalowa na przyjmowanie rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem ponownego użycia

- Wiata stalowa na odpady wielkogabarytowe

B. Kontenery administracyjne i socjalne

- Zakup i montaż kontenera socjalno - sanitarnego wraz z wyposażeniem – kontener całoroczny

- Kontener administracyjny – całoroczny

C. Szlabany wjazdowe – 2 szt.

D. Ogrodzenie terenu PSZOK

E. zasypanie „leja” celem wykorzystania terenu na składowanie odpadów

F. utwardzenie terenu PSZOK

G. wykonanie instalacji monitoringu – zamontowane zostaną dwie kamery.

H. wykonanie instalacji alarmowej Wykonana zostanie instalacja alarmowa na terenie PSZOK

I. wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb PSZOK,

J. Kontenery do zbierania i magazynowania

poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne

K. Zakup kontenera szczelnego na odpady niebezpieczne i chemię - 1 szt.

L. Zakup rębaka do drewna i gałęzi z własnym napędem

M. Modernizacja istniejących pomieszczeń magazynowych i wiaty Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – szt.1

 

Po modernizacji i rozbudowie PSZOK umożliwi zbieranie 11 frakcji odpadów komunalnych. Przewidywany do utworzenie punkt wymiany rzeczy używanych oraz jego promocja powinny pozwolić na wyeliminowanie części odpadów trafiających do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów.

 

Koordynator projektu

 

 

Specjalista ds. zamówień publicznych i zarządzania Projektem:

Piotr Stolarski

e-mail:

tel. 77 469 11 81 wew. 33 lub kom. 727 407 034

kontakt: ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole

 

 

Data publikacji: 16-01-2020 10:11 Opublikował(a): Izabela Kołodziej