Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506)

zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek, 30 stycznia 2020 r., w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00

 

Proponuję następujący porządek obrad

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Informacja na temat procesu budowy, zadań oraz zasad naboru i pełnienia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej (mjr Wojciech Bakalarz).
 6. Wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu na projekt okolicznościowej statuetki symbolizującej tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”.
 7. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 19.12.2019 do 30.01.2020 r.)

 

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi.
 • informacja sekretarza gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji.
 • informacja sekretarza gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2020.
 • informacja wójta gminy
 • opinia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała uchylająca uchwałę nr X/80/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych.
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”.
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych za rok 2019.
 2. Interpelacje i wolne wnioski.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki           

                  Roman Kołbuc

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki