• Dzisiaj jest:
  środa, 19 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  29 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506)

zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek, 30 stycznia 2020 r., w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00

 

Proponuję następujący porządek obrad

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Informacja na temat procesu budowy, zadań oraz zasad naboru i pełnienia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej (mjr Wojciech Bakalarz).
 6. Wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu na projekt okolicznościowej statuetki symbolizującej tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”.
 7. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 19.12.2019 do 30.01.2020 r.)

 

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi.
 • informacja sekretarza gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji.
 • informacja sekretarza gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2020.
 • informacja wójta gminy
 • opinia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała uchylająca uchwałę nr X/80/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych.
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”.
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych za rok 2019.
 2. Interpelacje i wolne wnioski.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki           

                  Roman Kołbuc

Data publikacji: 23-01-2020 16:29 Opublikował(a): Izabela Kołodziej