Zadania zrealizowane przez Gminę Dobrzeń Wielki w roku 2019

Nazwa projektu

 Nazwa realizowanego zadania oraz data rozpoczęcia realizacji (np. dzień podpisania umowy o dofinansowanie w przypadku zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, data podpisania umowy z wykonawcą)

Opis rzeczowej realizacji zadania
w okresie objętym sprawozdaniem

Doskonalenie procesu  dydatycznego - kształtowanie  kompetencji kluczowych u uczniów szkół zawodowych na terenie Aglomeracji  Opolskiej

Projekt partnerski: Kształcenie zawodowe dla rynku  pracy - 3. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana  10.02.2017r.Rzeczowa realizacja  zadania w Gminie Dobrzeń Wielki  od 01.04.2019r.

Zadanie w trakcie realizacji : Wyposażono pracownię  informatyczną  oraz logistyczną  w sprzęt  i oprogramowanie w tym laptop z oprogramowaniem oraz 6 szt. licencji CorelDraw edu. Odbyły się zajęcia    dla uczniów Publicznego  Technikum oraz Szkoły Branżowej  I stopnia w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim  w tym przeprowadzono prezentację trzech zawodów przy współpracy z lokalnymi  pracodawcami: technik logistyk, technik informatyk oraz fryzjer. Prowadzono zajęcia dodatkowe z elektrotechniki. 

Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Opolskiej

Termomodernizacja  obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym. Umowa o dofinansowanie zawarta  w dniu 12.12.2018r.

Zadanie zakończone w 2019r. Zakres robót prowadzonych  w 2019r. obejmował głęboką termomodernizację obiektu  w tym: modernizację systemu grzewczego; modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej; modernizację przeszklenia kotłowni, sali gimnastycznej i przyległego do niej korytarza; ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych; ocieplenie stropodachów płaskich (pełnych); ocieplenie stropu: piwnica nieużytkowa / ogrzewane pomieszczenia parteru; modernizacja drzwi zewnętrznych wejścia do kotłowni; ocieplenie stropu zewnętrznego; wprowadzenie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła sali gimnastycznej; ocieplenie ścian zewnętrznych (już ocieplonych).

Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Opolskiej

Modernizacja energetyczna  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Umowa o dofinansowanie  została zawarta w dniu 27.12.2019r.

Zadanie w trakcie realizacji . Na realizację  inwestycji pozyskano  środki z RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej  II: Gospodarka niskoemisyjna. Rzeczowa realizacja zadania rozpocznie się w I kw. 2020r.

Budowa  spójnego systemu ciągów pieszo-rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej

Projekt partnerski: Czas na rower- Budowa ścieżek  pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej. Nazwa zadania : Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 457 - ul.Wrocławska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki. Umowa  o dofinansowanie projektu została zawarta  w dniu 27.12.2018r. Umowa z Wykonawca zawarta 23.04.2019r.

Zadanie zakończone w 2019r. Zakres robót prowadzonych  w 2019r. obejmował  budowę ciągu pieszo-rowerowego 0,46 km w tym  , zagosp. terenu, oznakowanie poziome i pionowe, zieleń drogowa, infr. towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, roboty elektroenergetycz. oświetlenie uliczne ; przebudowę zatok autobusowych (2 szt.) w tym: przebudowę zatok i wjazdów zatok autobusowych, oznakowanie, elementy bezpieczeństwa ruchu - balustrady.

Zwiększenie mobilności  poprzez poprawę  połączeń wewnętrznego układu komunikacyjnego

Rozbudowa drogi gminnej ul.Konopnickiej  w Dobrzeniu Wielkim. Umowa z Wykonawcą została zawarta  w dniu 26.04.2019r.

Zadanie zakończone w 2019r. Zakres robót obejmował  rozbudowę drogi na odcinku 797,0 m wraz z wykonaniem  chodnika jednostronnego, wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu, wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie  poziome i pionowe) wykonanie oświetlenia ulicznego. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg  Samorządowych nabór 2018,  realizacja 2019r.

Zwiększenie mobilności  poprzez poprawę  połączeń wewnętrznego układu komunikacyjnego

Rozbudowa drogi gminnej ul.Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim. Umowa z Wykonawca została zawarta w dniu 02.10.2019r.

Zadanie zakończone w 2019r. Długość odcinka objętgo zadaniem wynosi 392,95 m. Zakres robót  obejmował poszerzenie jezdni, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, wykonanie miejsc postojowych, wykonanie oświetlenia przejścia  dla pieszych, wykonanie oznakowania  pionowego i poziomego. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych nabór 2019.

Zwiększenie mobilności  poprzez poprawę  połączeń wewnętrznego układu komunikacyjnego

Remont odcinka  drogi gminnej ul.Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu  09.10.2019r.

Zadanie zakończone w 2019r. Długość remontowanej drogi wynosi 431,3 m. Zakres robót obejmował między innymi: remont nawierzchni, wykonanie zjazdów, wykonanie odwodnienia , wykonanie poboczy.Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych nabór 2019.

Zwiększenie mobilności  poprzez poprawę  połączeń wewnętrznego układu komunikacyjnego

Rozbudowa drogi gminnej ul.Szpitalnej w Kup wraz z rozbudowaą części ul.Karola Miarki. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 17.10.2019r.

Zadanie zakończone  w 2019r.  Zakres robót obejmował rozbudowę drogi na odcinku 324,0 m  w tym rozbudowę drogi  wraz z wykonnaiem nawierzchni, wykonanie chodników, wykonanie miejsc postojowych, wykonanie zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Uzyskano dofinansowanie z Fudnuszu Dróg Samorządowych nabór 2019.

Wsparcie kształcenia  ogólnego i zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

"Aktywna tablica" Umowa o dofinansowanie  zawarta  26.06.2019r.

Zadanie zakończone w 2019r. Na realizację zadania pozyskano dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej . W ramach  realizacji zadania: doposażono  pracownie przedmiotowe  ( w tym sprzęt TIK.)

Zwiększenie  ochrony ludności i mienia  przed skatkami zagrożeń naturalnych

Dotacja  na dofinansowanie  zakupu  samochodu  gaśniczo-ratowniczego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kup

Zadanie zakończone  w 2019r. Zakup  średniego samochodu gaśniczo ratowniczego. Finansowanie  360 000,00 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; 400 000,00 zł Gmina Dobrzeń Wielki - dotacja; 56 720,00 środki własne OSP w Kup

Wzmacnianie funkcjonalności  obszarów wiejskich, poprzez rozwijanie i ulepszanie  infrastruktury sieciowej oraz poprawę jakości  podstawowych usług  lokalnych świadczonych dla ludności

Przebudowa pawilonu sportowego na pokoje gościnne  dla sportowców w Chróścicach  przy ul.św. Rocha 26. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu  31.05.2019r.

Zadanie zakończone  w 2019r. Zakres robót obejmował przebudowanie pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne (6 pokoi tj. 12 miejsc noclegowych) dla  sportowców wraz z ogólnodostępnymi trzema  aneksami kuchennymi. Uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania " Wsparcie dla  rozwoju  lokalnego w ramach  inicjatywy LEADER" PROW na lata 2014-2020.

Wzmacnianie funkcjonalności  obszarów wiejskich, poprzez rozwijanie i ulepszanie  infrastruktury sieciowej oraz poprawę jakości  podstawowych usług  lokalnych świadczonych dla ludności

Modernizacja Sali widowiskowo-treningowej z zapleczem technicznym - etap I GOK w Dobrzeniu Wielkim. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 02.07.2019r.

Zadanie  w trakcie realizacji . Zostało podzielone na dwa etapy. Zakres robót w 2019r. obejmował między innymi roboty rozbiórkowe, roboty budowlane i przygotowawcze  w tym konserwacja konstrukcji stalowej dachu, posadzki cementowe wraz z izolacją cieplną, konstrukcję stalową antresoli, ścianki działowe z płyt k-g,przebudowa posadzki i schodów sceny. Uzyskano dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w ramach działania  "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

Wzmacnianie funkcjonalności  obszarów wiejskich, poprzez rozwijanie i ulepszanie  infrastruktury sieciowej oraz poprawę jakości  podstawowych usług  lokalnych świadczonych dla ludności

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach. Umowa została zawarta w dniu 22.01.2020r.

Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty. Uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019. Realizacja zadania 2020r.

Budowa i modernizacja  oświetlenia ulicznego

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Dobrzeniu Wielkim ul.Wyszyńskiego. Data zawarcia umowy z Wykonawcą 15.07.2019r.

Zadanie zakończone  w 2019r. Zakres prac obejmował między innymi; ułożenia kabli na odcinku 149 m  oraz montaż , stawianie słupów  oświetleniowych i opraw oświetleniowych   w ilości  2 szt.

Budowa i modernizacja  oświetlenia ulicznego

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Dobrzeniu Wielkim ul.Drzymały. Data zawarcia umowy z Wykonawcą 15.07.2019r.

Zadanie zakończone  w 2019r. Zakres robót obejmował między innymi ułożenie kabli na odcinku  141,0 m  oraz montaż  słupów  i opraw oświeteniowych 3 szt.

Budowa i modernizacja  oświetlenia ulicznego

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Dobrzeniu Wielkim ul.Namysłowska . Data zawarcia  umowy z Wykonawcą 15.07.2019r.

Zadanie zakończone w 2019r.Zakres robót obejmował między innymi ułożenia kabli na odcinku 102,0 m  oraz montaż  słupów i opraw oświetleniowych 2.szt.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kup przy  ulicy Brynickiej. Data zawarcia umowy z Wykonawcą 15.07.2019r.

Zadanie zakończone  w 2019r. Zakres robót  obejmował między innymi ułożenie kabli  na odcinku 234,0 m oraz montaż  słupów i opraw oświetleniowych  5 szt.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Chróścicach  ul.Nad Rzeką. Data zawarcia umowy z Wykonawcą 06.09.2019r.

Zadanie zakończone w 2019r.Zakres robót obejmował między innymi ułożenie kabli na  odcinku 456 m, montaż słupów oraz opraw oświetleniowych  3 szt., podłączenie PPN

POSTĘP REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO REALIZOWANYCH ZADAŃ:

Nazwa realizowanego zadania

Całkowity koszt realizowanego zadania

Wydatki poniesione od początku realizacji zadania

Nakłady finansowe poniesione na realizację zadania w roku 2019

Projekt partnerski: Czas na rower- Budowa ścieżek  pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej. Nazwa zadania : Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 457 - ul.Wrocławska  w zakresie  budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 ul Namysłowska   do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki.

Dotyczy Gminy Dobrzeń Wielki   1 395 686,58 zł

1395686,58

1395686,58

Termomodernizacja  obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym.

1297145,05

1297145,05

1297145,05

Modernizacja energetyczna  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

1970010,52

0,00

0,00

Projekt partnerski: Kształcenie zawodowe dla rynku  pracy - 3.

Dotyczy Gminy Dobrzeń Wielki:  38 499,20 zł

8221,52

8221,52

Rozbudowa drogi gminnej ul.Konopnickiej  w Dobrzeniu Wielkim

3450343,69

3457916,20

3457916,20

Rozbudowa drogi gminnej ul.Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim.

1206133,77

1206133,77

1206133,77

Remont odcinka  drogi gminnej ul.Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały.

399939,83

399939,83

399939,83

Rozbudowa drogi gminnej ul.Szpitalnej w Kup wraz z rozbudowaą części ul.Karola Miarki.

1462878,06

1462878,06

1462878,06

Aktywna tablica

28000,00

28000,00

28000,00

Dotacja  na dofinansowanie  zakupu  samochodu  gaśniczo-ratowniczego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kup

400000,00

400000,00

400000,00

Przebudowa pawilonu sportowego na pokoje gościnne  dla sportowców w Chróścicach  przy ul.św. Rocha 26

262036,52

262036,52

262036,52

Modernizacja Sali widowiskowo-treningowej z zapleczem technicznym - etap I GOK w Dobrzeniu Wielkim. Umowa z Wykonawcą została podpisana 02.07.2019r.

915608,83

359163,30

359163,30

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach.

163532,11

0,00

0,00

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Dobrzeniu Wielkim ul.Wyszyńskiego

19821,40

19821,40

19821,40

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Dobrzeniu Wielkim ul.Drzymały

19049,37

19049,37

19049,37

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Dobrzeniu Wielkim ul.Namysłowska 

18448,97

18448,97

18448,97

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kup przy  ulicy Brynickiej.

37832,78

37832,78

37832,78

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Chróścicach  ul.Nad Rzeką.

50609,43

50609,43

50609,43

Zestawienie wskaźników rezultatu:

Nazwa wskaźnika

Jednostka pomiaru

Wartość wskaźnika

Wskaźniki rezultatu

Liczba szkół i placówek systemu oświaty, które trwale wzmocniły ofertę edukacyjną w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby

szt.

1

Wskaźniki produktu

Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

km

1,945

Liczba wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych przystanków komunikacji publicznej

szt.

2

Całkowita długość wybudowanych lub przebudowanych dróg rowerowych

km

0,46

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

szt.

2

Liczba uczniów pochodzących z obszarów wiejskich objętych wsparciem

os.

570

Liczba nauczycieli objętych wsparciem

os.

11

Liczba uczniów objętych wsparciem

os.

570

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków użyteczności publicznej

ob.

1

Liczba zainstalowanych lamp o wysokiej efektywności energetycznej

szt.

15

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki