• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    13 °C

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Gmina Dobrzeń Wielki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej: Dobrzeń Wielki.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2017-11-02.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-05-27.

Status pod względem zgodności

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

1. Możliwe jest, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie – opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej – mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów zapewniających dostępność.

2. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

4. Niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-29.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-01.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Izabela Kołdziej, informatyk@dobrzenwielki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774110327. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
Tel.: +48774695525
Faks: +48774695524
E-mail:
Strona internetowa: dobrzenwielki.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim usytuowany jest w centrum miejscowości przy ulicy Namysłowskiej 44. Parter budynku wyniesiony jest około 2,5m ponad poziom terenu. Teren wokół budynku jest zagospodarowany i urządzony z dużym parkingiem z bezpośrednim dojściem dom budynku. Na parkingu zostały wydzielone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek Urzędu Gminy ma zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi poprzez pochylnię prowadzącą na poziom piwnicy, z której jest zapewniony dostęp do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
- e-mail na adres 
- faxem na nr 77 4695 524 wew. 117,
- telefonicznie na nr 77 4695 524 wew. 100,
- drogą pocztową.

Aplikacje mobilne

Odnośnik do strony aplikacji mobilnej