Tarcza Antykryzysowa - Rolnictwo

nowelizacja ustawy o Covid-19 co przynosi rolnikom: Zasiłek opiekuńczy, zwolnienie z KRUS, wydłużenie ważności orzeczeń,
ceny maksymalne i minimalne marże hurtowe i detaliczne, ulgi podatkowe CIT i PIT

Finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

Obowiązujące od 01 września 2013r. przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz.U z 2020r.poz.174) ) umożliwiają finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną tj;

- rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy (obowiązkowo), albo na wniosek (dobrowolnie),

-   rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,

- osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe finansowana jest z dotacji budżetu państwa i stanowi 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału. Natomiast składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie nadal jest opłacana przez rolnika indywidualnie.

Przy ubieganiu się o finansowanie składek należy:

- złożyć wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS,

- złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie, w przypadku osób niepodlegających w KRUS,

- przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

- nie podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie posiadać ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty,

- zaprzestać prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo zawiesić jej wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, działalność ta nie może być prowadzona.

Ponadto drugi rodzic w tym czasie nie powinien korzystać z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo w ZUS na podstawie art. 16 ust.8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (np. w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym, pobieraniem zasiłku macierzyńskiego).

Pobieranie świadczenia rodzicielskiego nie ma wpływu na przyznanie przez KRUS uprawnienia do finansowania składki z budżetu państwa, o ile drugi rodzic pobierający to świadczenie nie korzysta z finansowania składek w ZUS.

Uprawnienie do finansowania tych składek jest przyznawane na okres:

- do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,

- do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Uprawnienia w tym zakresie pobierane z różnych tytułów i w różnych systemach podlegają zsumowaniu i nie mogą przekroczyć ustawowego okresu 3 lub 6 lat.

Ważne!

Osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje prawo wyboru finansowania składki na to ubezpieczenie w ZUS lub KRUS.

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki