• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 11 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    3 °C

Zarządzenie Nr 0050.1.17.2012 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Dobrzeń Wielki

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy DobrzeńWielki działając na podstawie art.36a, ust. 2, w związku z art. 5c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, poz. 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) oraz § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2010 r. Nr 60, poz. 373, Nr 254, poz. 1525 z 2011 r.)

zarządzam , co następuje:

Ogłaszam konkursy na stanowiska dyrektorów: Publicznych Przedszkoli w Brzeziu, Dobrzeniu Wielkim, Chróścicach i Czarnowąsach oraz Zespołu Szkółw Czarnowąsach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup:

 

Nazwa placówki

Data p rze p rowa dze n i a konkursu

Godzina przeprowadzenia konkursu

Miejsce przeprowadzenia konkursu

Publiczne Przedszkole w Brzeziu

26 marca 2012 r.

9.00

sala narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dobrzeniu Wielkim

26 marca 2012 r.

12.00

sala narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Publiczne Przedszkole w Chróścicach

27 marca 2012 r.

9.00

sala narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup

27 marca 2012 r.

12.00

sala narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach

28 marca 2012 r.

9.00

sala narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Zespół Szkół w Czarnowąsach

28 marca 2012 r.

12.00

sala narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

1.  Kandydatami przystępującymi do konkursów na ww. stanowiska dyrektorów mogąbyćnauczyciele, nauczyciele akademiccy lub inne osoby nie będące nauczycielami, które spełniająwarunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadaćosoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkółi rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).
2.Ofertakandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki,
b) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczające obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji wiązanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora zespołu szkół,
k) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
I) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.Oferty należy składaćw zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora..................................................... " w terminie do dnia 15 marca 2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy DobrzeńWielki ul. Namysłowska 44, 46-081 DobrzeńWielki.
4. Konkurs   przeprowadzi   Komisja   Konkursowa   powołana   przez   Wójta Gminy DobrzeńWielki.
5. W postępowaniu konkursowym wymaga sięobecności kandydata, który złożyłofertę.
6. Bliższych informacji o zasadach przeprowadzenia konkursu i warunkach uczestnictwa udziela Zastępca Wójta Gminy DobrzeńWielki, tel. 77 4695 524 w. 203. 

PDFZarządzenie Nr 0050-1-17-2012.pdf (1,10MB)

Data publikacji: 28-02-2012 11:23 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 28-02-2012 11:35 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej