• Dzisiaj jest:
  sobota, 18 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  11 °C

Ogłoszenie o koncesji na usługi

Świadczenie usług przesyłu energii cieplnej, zarządzanie i rozwój sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
Numer ogłoszenia: 65242 - 2012; data zamieszczenia: 02.03.2012
OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI

SEKCJA I: KONCESJODAWCA

I. 1) NAZWA (FIRMA) I ADRES: Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 4695525, faks 77 4695524.

 • Adres strony internetowej koncesjodawcy: www.dobrzenwielki.pl

I. 2) RODZAJ KONCESJODAWCY: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONCESJI

Nazwa nadana koncesji przez koncesjodawcę: Świadczenie usług przesyłu energii cieplnej, zarządzanie i rozwój sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki..

Określenie przedmiotu koncesji oraz jej wartości: Przedmiotem koncesji/partnerstwa publiczno prywatnego jest świadczenie usług przesyłu energii cieplnej za pomocą istniejącej sieci ciepłowniczej należącej do Gminy Dobrzeń Wielki jak również świadczenie usług towarzyszących. Usługi będą świadczone odpłatnie na rzecz użytkowników, podłączonych do sieci ciepłowniczej w obrębie Gminy Dobrzeń Wielki. W procesie świadczenia usług wykorzystywana będzie sieć ciepłownicza stanowiąca obecnie własność Gminy Dobrzeń Wielki. Ponadto koncesjonariusz będzie zobowiązany do rozwijania sieci ciepłowniczej w zakresie przyłączania nowych użytkowników. W procesie świadczenia usług przesyłu wykorzystywana będzie istniejąca sieć ciepłownicza Gminy Dobrzeń Wielki. Sieć ciepłownicza Gminy Dobrzeń Wielki jest zbudowana w całości w technologii stalowych rur preizolowanych. Rury preizolowane składają się z trzech integralnych części: wewnętrznej, stalowej rury przewodowej, którą przesyłana jest gorąca woda, otaczającego ją płaszcza izolacji termicznej z pianki poliuretanowej i zewnętrznej, osłonowej rury polietylenowej. W technologii rur preizolowanych wykorzystywana jest atestowana, czarna rura stalowa ze stali ST 37,0 o połączeniach doczołowych, spawanych gazowo palnikiem acetylenowo - tlenowym lub elektrycznie elektrodą otuloną. Izolację termiczną tworzy sztywna pianka poliuretanowa, równomiernie wypełniająca przestrzeń pomiędzy rurą stalową i rurą osłonową, która jest efektywnym materiałem izolacyjnym o dobrych właściwościach mechanicznych i niskiej przewodności ciepła 0,027W/mK. Zewnętrzna rura osłonowa wykonana jest z twardego polietylenu, zapewniającego skuteczną ochronę izolacji cieplnej i rury stalowej przed wilgocią z gruntu i uszkodzeniami mechanicznymi oraz przenoszenie obciążeń zewnętrznych od nacisku gruntu. Sieć ciepłownicza zbudowana jest z typoszeregu takich rur, kształtek, odgałęzień i zaworów preizolowanych, wyposażonych dodatkowo w instalację systemu wykrywania nieszczelności ciepłociągu. Instalację stanowią przewody miedziane wbudowane w warstwę izolacji cieplnej. System ten umożliwia stwierdzenie zawilgocenia izolacji termicznej ciepłociągu. W miejscach łączenia rur i kształtek wykonuje się hermetyczne złącza rur osłonowych za pomocą termokurczliwych muf polietylenowych lub składanych stalowych, z wypełnieniem mufy spienianą pianką poliuretanową. Preizolowane rury i kształtki układa się bezpośrednio w gruncie, w warstwie obsypki piaskowej, na głębokości 0,8 do 1,4 m, zachowując minimalne przykrycie ciepłociągu, nie mniejsze niż 40 cm. Sieć cieplna zasilająca Dobrzeń Wielki składa się magistrali przesyłowej o średnicy nominalnej Dn 250/400 mm (odpowiednio przewodowej rury stalowej/osłonowej rury polietylenowej), sieci rozdzielczych głównych o średnicy nominalnej Dn 200/315 mm do Dn 100/200 mm, sieci rozdzielczych rozgałęźnych i przyłączy zbiorczych o śr. Dn 80/160 do Dn 40/110 oraz przyłączy indywidualnych o śr. Dn 32/100 do Dn 25/90 mm. Łączna długość sieci cieplnej wynosi 40,0 km. Za jej pośrednictwem ciepło pobiera 463 odbiorców, w tym 5 odbiorców grupowych, których łączne maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi 10,1 MW, w tym budownictwo wielorodzinne na Osiedlu Energetyk 2,4 MW. Możliwości przesyłowe magistrali wynoszą 16 MW. Sieć cieplna zasilająca Czarnowąsy składa się magistrali przesyłowej o średnicy nominalnej odpowiednio Dn 200/315 mm, sieci rozdzielczych głównych o średnicy nominalnej Dn 150/250 mm do Dn 100/200 mm, sieci rozdzielczych rozgałęźnych i przyłączy zbiorczych o śr. Dn 80/160 do Dn 40/110 oraz przyłączy indywidualnych o śr. Dn 32/100 do Dn 25/90 mm. Łączna długość sieci cieplnej wynosi 30,3 km. Za jej pośrednictwem ciepło pobiera 489 odbiorców, w tym 4 odbiorców grupowych, których łączne maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi 7,9 MW. Możliwości przesyłowe magistrali wynoszą 10 MW. Ponieważ ciepło dostarczane jest rozdzielczą siecią cieplną wysokoparametrową, uzupełnieniem systemu ciepłowniczego są wysokoparametrowe węzły cieplne centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zamontowane u odbiorców. Powszechnie przyjętym rozwiązaniem jest układ dwufunkcyjny, z centralnym ogrzewaniem sterowanym zaworem termostatycznym bezpośredniego działania i bezzasobnikowym podgrzewem ciepłej wody sterowanym zaworem ciśnieniowym. Standardowym urządzeniem jest tutaj węzeł cieplny REDAN Unit VX-2000. Odbiorcy o bardziej skomplikowanej instalacji centralnego ogrzewania, o większym zapotrzebowaniu mocy cieplnej i odbiorcy grupowi posiadają regulatory pogodowe c.o. w systemie jedno - lub dwuobiegowym. Standardowym rozwiązaniem jest węzeł cieplny REDAN HW i węzeł REDAN Unit w wersji dla ogrzewania dwuobiegowego. Odbiorcy o większym zapotrzebowaniu ciepłej wody posiadają układ zasobnikowy przygotowania c.w.u., z zasobnikami o pojemności od 100 do 3000 dm3. Pomiar ilości pobranego ciepła przez odbiorców dokonywany jest za pomocą ultradźwiękowego licznika ciepła Kamstrup z modułem radiowym. Koncesjonariusz przy wykorzystaniu sieci ciepłowniczej będzie świadczył usługi na rzecz użytkowników sieci w imieniu własnym, na swój koszt i ryzyko. Wynagrodzeniem koncesjonariusza będą wpływy z wynagrodzenia otrzymywanego od użytkowników końcowych za przesył i dostawę energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej. Koncesjodawca przewiduje możliwość świadczenia dopłat na rzecz Koncesjonariusza. Koncesjodawca przewiduje możliwość zobowiązania koncesjonariusza do wykonania na swój koszt i ryzyko inwestycji własnych polegających na rozbudowie sieci ciepłowniczej w celu podłączenia nowych użytkowników sieci. Postępowanie na wybór koncesjonariusza/partnera prywatnego prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 Poz. 100 z późn. zm.) Wartość: 89 224 238 zł.

Opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy / informacja o sposobie uzyskania opisu: Koncesjonariusz w okresie zarządzania siecią ciepłowniczą Gminy Dobrzeń Wielki zobowiązany będzie do posiadania koncesji na przesył i dystrybucję ciepła (PCC) oraz koncesji na obrót ciepłem (OCC). Koncesjonariusz zobowiązany będzie do nadzorowania prawidłowej pracy sieci, prowadzenia ruchu sieciowego, usuwania awarii, wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych, planowania kierunków i etapów dalszej rozbudowy sieci, realizowania inwestycji z własnych środków polegających na rozbudowie sieci oraz rozliczał sprzedaż ciepła w oparciu o jednostkowe stawki z taryfy wytwórcy i dostawcy ciepła. Ponadto koncesjonariusz sprawować będzie również funkcję dyspozytora sieci i zobowiązany będzie do utrzymywania całodobowego pogotowia technicznego na wypadek awarii. Koncesjonariusz zobowiązany będzie do zapewnienia możliwości przyłączenia się do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców (użytkowników). Przyłączenie do sieci będzie odbywać się na wniosek potencjalnego odbiorcy, który we wniosku określa zapotrzebowanie na moc zamówioną (zależną od wielkości budynku, stopnia jego docieplenia itp.), przedstawia dokument potwierdzający jego uprawnienia do korzystania z budynku (np. akt własności, akt dzierżawy, najmu) oraz podaje przewidywaną datę rozpoczęcia poboru ciepła. Warunki podłączenia wydane na podstawie wniosku są niezbędne dla wykonawcy węzła, a w przypadku nowobudowanego domu, są podstawą do projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę. Przyszły odbiorca zawiera z koncesjonariuszem umowę na przyłączenie do sieci (na etapie przygotowań do podłączenia) i umowę na sprzedaż ciepła. Koncesjonariusz zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanej dostawy energii cieplnej odbiorcy na warunkach określonych w umowie na sprzedaż ciepła..

Termin wykonania przedmiotu koncesji: Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2027 r..

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. WARUNKI UDZIAŁU

 • Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1.O zawarcie umowy koncesji mogą ubiegać się zainteresowane podmioty, które spełniają warunki, dotyczące: 1.1.1.zdolności ekonomicznej i finansowej; 1.1.2.kwalifikacji technicznych lub zawodowych, w tym posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 1.1.3.dysponowania potencjałem technicznym, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji; 1.2.Zainteresowane podmioty powinny posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.3. Zainteresowane podmioty powinny spełniać warunek niekaralności zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 2.OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 2.1.Na etapie składania wniosku zainteresowany podmiot składa oświadczenie na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, niezłożenie oświadczenia lub złożenie w niepełnym zakresie lub złożenie wniosku po terminie skutkuje nieprzyjęciem wniosku. 2.2.Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest wykazać, stosując dokumenty określone w dalszej części ogłoszenia, spełnienie warunków o których mowa w pkt 1 w następujący sposób: 2.2.1.warunek, o którym mowa w pkt 1.1.1. zostanie uznany za spełniony, gdy oferent wykaże się posiadaniem środków lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 5.000.000,00 zł. 2.2.2.warunek, o którym mowa w pkt 1.1.2. zostanie uznany za spełniony, gdy oferent wykaże się kompleksową obsługą eksploatacja i dozór sieci ciepłowniczych o łącznej długości powyżej 50 kilometrów [km], ilości odbiorców powyżej 600 i możliwościach przesyłowych powyżej 15 megawat [MW], nieprzerwanie przez okres trzech lat w okresie ostatnich pięciu latach licząc od daty publikacji niniejszego ogłoszenia. 2.2.3.warunek, o którym mowa w pkt 1.1.3. zostanie uznany za spełniony, gdy oferent wykaże się dysponowaniem: 2.2.3.1.co najmniej dwiema osobami posiadającym uprawnienia do kierowania czynnościami osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym przy eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczych oraz minimum trzyletnie doświadczeniem w zakresie kierowania czynnościami w/w osób. 2.2.3.2.co najmniej siedmioma osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym przy eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczych oraz minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie wykonywania w/w pracy. 2.2.3.3.co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania pracy w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną oraz minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie wykonywania w/w pracy. 2.2.4.warunek, o którym mowa w pkt. 1.2. zostanie uznany za spełniony, gdy Oferent wykaże, że posiada koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła PCC oraz koncesję na obrót ciepłem (OCC), 2.2.5.warunek, o którym mowa w pkt 1.3. zostanie uznany za spełniony, gdy oferent wykaże się niekaralnością na zasadach określonych, w tym warunku. 2.3.Oferent, w zakresie spełniania warunków określonych w pkt 1.1. do 1.2. może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji wykazać koncesjodawcy, że będzie spełniał ww. warunki - niezbędne do wykonania koncesji - w sposób określony w pkt 2. Oferent przedstawia w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji koncesji. 2.4.Jeżeli z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie może przedstawić dokumentów wymaganych przez koncesjodawcę, może udowodnić swą sytuację ekonomiczną i finansową za pomocą każdego innego dokumentu, który koncesjodawca uzna za odpowiedni. 2.5.W przypadku, gdy wartości będą wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. 2.6.Koncesjodawca oceny spełniania przez Oferenta warunków określonych w metodą spełnia nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszym ogłoszeniu..
 • Informacja o oświadczeniach do których złożenia obowiązany jest zainteresowany podmiot, który składa wniosek o zawarcie umowy koncesji: 1.Zainteresowany podmiot składa wniosek o zawarcie umowy koncesji, zawierający: 1.1.oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu oraz 1.2.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu w tym w szczególności w sposób określony w tymże ogłoszeniu. Zaleca się wykorzystanie do tego celu wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Załącznik ten jest udostępniony na stronie internetowej koncesjodawcy www.dobrzenwielki.pl w zakładce przetargi). 2.Wniosek musi być sporządzony na piśmie w języku polskim, w sposób czytelny. 3.Wniosek, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez zainteresowany podmiot muszą być podpisane przez zainteresowany podmiot albo osoby uprawnione do jego reprezentowania (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do wniosku). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 4.Wskazane jest aby wniosek był zapakowany w kopertę opatrzona nazwą i adresem zainteresowanego podmiotu oznaczoną: 4.1.Wniosek o zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług przesyłu energii cieplnej, zarządzanie i rozwój sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, 4.2.nie otwierać przed ...... (data i godzina zgodna z terminem otwarcia wniosków) 5.Wniosek powinien mieć ponumerowane strony, które ponadto powinny być opatrzenie podpisem zainteresowanego podmiotu lub upełnomocnionego przedstawiciela. 6.W przypadku wspólnego ubiegania się przez zainteresowane podmioty o zawarcie umowy koncesji, Zainteresowane podmioty ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich przed Koncesjodawcą w toku postępowania i ewentualnie do zawarcia umowy. W zakresie pełnomocnictwa pkt. 3 powyżej stosuje się odpowiednio. 7.We wniosku ponadto podmiot zainteresowany powinien podać nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z Koncesjodawcą w czasie trwania postępowania o zawarcie umowy koncesji. 8.We wniosku ponadto podmiot zainteresowany powinien wskazać nr: NIP, Regon, telefonu i faksu..
 • Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż w terminie 6 miesięcy przed upływem składania ofert, 2.Wykaz świadczonych usług dotyczących zarządzania i eksploatacji siecią ciepłowniczą potwierdzający spełnianie warunku udziału, w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu, zawierający: 2.1.lokalizację sieci ciepłowniczej, 2.2.długość sieci ciepłowniczej liczona w kilometrach [km], 2.3.maksymalną możliwość przesyłu energii cieplnej liczoną w megawatach [MW], 2.4.wskazanie okresów zarządzania siecią ciepłowniczą (w tym daty rozpoczęcia i ewentualnie daty zakończenia działalności). 3.Wykaz osób potwierdzający spełnianie warunku udziału, w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu, zawierający: 3.1.wskazanie imienia i nazwiska osoby, 3.2.wskazanie doświadczenia - wskazanie stanowiska pracy i okresu jej wykonywania, 3.3.załączając dokumenty potwierdzające uprawnienia tych osób (świadectwo kwalifikacyjne), 3.4.dodatkowo w stosunku do osób wskazanych w pkt 2.2.3.1. powyżej załączając dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie sieci ciepłowniczych oraz aktualny dokument potwierdzający przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 4.Dokument koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła (PCC) oraz koncesji na obrót ciepłem (OCC). 5.Aktualny dokument (zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego) świadczący o niekaralności oferenta, jego wspólników, partnerów, komplementariuszy, członków zarządu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 6.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których oferent posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a w szczególności że oferent, jego wspólnicy, partnerzy, komplementariusze, członkowie zarządu, nie są karani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Jeżeli w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania oferenta nie wydaje się dokumentów urzędowych, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (daty wystawienia odpowiednio jak wyżej). Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się z tłumaczeniem przysięgłym z języka obcego na język polski. 8.Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta kopii..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) WADIUM

 • Wysokość i tryb wniesienia wadium: Wymagane wadium wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium zostanie wniesione najpóźniej do dnia złożenia oferty w trybie i na zasadach określonych w opisie warunków koncesji..

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria:

 • 1. Przejęcie przez oferenta jak największej ilości określonych zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem
 • 2. Oczekiwana wysokość oraz termin dopłat do świadczonych usług na rzecz koncesjonariusza
 • 3. Cena przeniesienia własności sieci ciepłowniczej na rzecz koncesjonariusza po upływie okresu obowiązywania umowy

IV.3) WARUNKI UZNANIA OFERTY ZA NIEODPOWIADAJĄCĄ WYMAGANIOM KONCESJODAWCY SKUTKUJĄCE NIEDOPUSZCZENIEM OFERT DO OCENY I PORÓWNANIA

1. Oferta jest niezgodna z ustawą. 2. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści opisu warunków koncesji 3. Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4. Oferent nie udzielił wyjaśnień dotyczących oferty we wskazanym terminie. 5. Oferta została złożona przez osobę nieumocowaną 6. Oferta została złożona przez osobę niezaproszoną do składania ofert. 7. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie

IV.4) OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA

1. Nie został złożony żaden wniosek o zawarcie umowy albo złożone wnioski nie zostały przyjęte. 2. Nie została złożona żadna oferta, albo żadna ze złożonych ofert nie została dopuszczona do oceny i porównania. 3. W trakcie negocjacji między kandydatami a koncesjodawcą ujawniły się tak daleko idące rozbieżności w zakresie sposobu świadczenia usług lub finansowania przedsięwzięcia, że nie jest zasadne dalsze prowadzenie postępowania. 4. Wysokość dopłat od koncesjodawcy, które określone zostały w ofercie najkorzystniejszej przewyższają kwotę, jaką koncesjodawca zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotu koncesji. 5. Kolejny oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie złożył wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 6. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie przedmiotu koncesji nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 7. Postępowanie obarczone jest rażącą wadą, która miała lub mogła mieć wpływ na wynik postępowania lub wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji: 17.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki pok.101

 

DOCX120216 DOBRZEN Załącznik nr 1 Wniosek o zawarcie umowy koncesji PPP.docx (18,44KB)

  

Data publikacji: 02-03-2012 14:13 Opublikował(a): Jolanta Mikuła
Data modyfikacji: 02-03-2012 14:23 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej