• Dzisiaj jest:
  niedziela, 03 marca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  8 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)                                           zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

       Sesja odbędzie się w czwartek, 26 listopada 2020 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 24.09. - 26.11.2020).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
 • informacja skarbnika lub wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022
 • informacja skarbnika lub wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.”
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
 • informacja sekretarza lub wójta gminy
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 • informacja skarbnika lub wójta gminy
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 • informacja skarbnika lub wójta gminy
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji dotyczącej „Zwołania zebrania Członków Rady Gminy Dobrzeń Wielki w trybie nadzwyczajnym”, w celu rozpatrzenia sytuacji w Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim, związanej z absencją chorobową personelu i podjęcia działań dotyczących funkcjonowania lub czasowego zamknięcia Przedszkola w związku z pandemią.
 • informacja sekretarza lub wójta gminy
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

                                                         Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 26.11.2020r.pdf (1,76MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 20-11-2020 10:46 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 20-11-2020 10:46 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej