Prezent pod choinkę !!!

Prezent pod choinkę !!! 

Szanowni mieszkańcy nadszedł długo oczekiwany moment. 21 grudnia 2020 roku dokonano odbioru technicznego robót budowlano – remontowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, które rozpoczęły się 02.07.2019 roku. Tym samym oddajemy mieszkańcom Gminy ten bardzo ważny dla życia kulturalnego ale nie tylko obiekt, który do tej pory przez długie lata  „straszył” i nie przynosił nam raczej chluby. Oddajemy obiekt estetyczny, nowoczesny i funkcjonalny , który mamy nadzieję przez długie lata będzie wizytówką tej gminy,  z którego będziecie mogli być Państwo dumni i to nie tylko z powodu osiągnięć i sukcesów ćwiczących tam dzieci i młodzieży.

Jak zapewne się Państwo domyślacie tak poważna inwestycja musi wiązać się z bardzo dużymi kosztami i problemami natury organizacyjnej. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu w ten projekt wielu osób udało się  w taki sposób zoptymalizować różne rozwiązania i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na jego sfinansowanie aby obciążenie budżetu Gminy było jak najmniejsze, co jest szczególnie ważne w perspektywie roku 2021 i następnych, kiedy nie będzie on już zasilany rekompensatą miasta Opola a szacowany deficyt jest przewidywany na ok. 3mln złotych

Cała inwestycja została podzielona na 3 etapy.

1. Etap 1 – „Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym  etap I – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Umowy o Przyznanie Pomocy Nr 00008-65170-UM0810015/18 z dnia 13 listopada 2018 r. Wartość umowy na zrealizowanie tego etapu robót wynosiła 915.608,83 zł brutto z czego dofinansowanie wyniosło: 500.000,00 zł. Wykonawcą robót był Zakład Usługowo – Budowlany „DACHOLEP” Ryszard Stańczak ul. Ligonia 35/2 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Przedmiotzamówienia obejmował między innymi :

- roboty ogólno –budowlane (wykonanie konserwacji konstrukcji stalowej dachu, izolacji cieplnych  i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych, posadzek cementowe wraz z cokolikami, schodów zabiegowych po obu stronach sceny, konstrukcji tarasu widokowego oraz ścianki na scenie, ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych)

- wykonanie  nowej instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej

- dostawę i montaż - ściany mobilnej, kurtyna sceniczna elektryczna,

- malowanie farbą ceramiczną starych tynków wewnętrznych ścian,

- wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych,

- wykonanie sufitów akustycznych dźwiękochłonnych,

- montaż opraw oświetleniowych i oświetlenia scenicznego

- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej

Wramach tego etapu firma BLACH – MET Sp.z o.o. z siedzibąw Chróścicach   wykonała instalację wentylacji w sali widowiskowej. Koszt tych robót wyniósł 154.030,57 zł brutto

2. Etap 2 – „ Modernizacja  energetyczna  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr RPOP.03.02.02-16-0008/19-00 z dnia 27.12.2019 r.. Wartość umowy na zrealizowanie tego etapu robót wynosiła 2 637 654,26 zł brutto z czego dofinansowanie wyniosło: 1 199 949,72. Wykonawcą robót był PS-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu , ul. Kępska 2g, 45-129 Opole. Przedmiotzamówienia obejmował między innymi :

- przebudowę  istniejących  stref  wejściowych,
- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana drzwi zewnętrznych, wewnętrznych,
- docieplenie ścian zewnętrznych  styropianem oraz nałożenie tynku   cienkowarstwowego,

- wykonanie ścian  wewnętrznych  systemowych GKB  oraz ścian murowych,
- malowanie ścian wewnętrznych,

- wykonanie dwu biegów  klatki  schodowej wewnętrznej do piwnicy,
- instalacje wod-kan , grzewcze i  wentylacyjne,

- instalacja oświetlenia  wewnętrznego,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji  fotowoltaicznej

W ramach tego etapu wykonano również jako roboty dodatkowe polegające na:

- wydzieleniu pożarowemu klatki schodowej poprzez zastosowanie systemu przeciwpożarowego w skład którego wchodzą między innymi drzwi napowietrzające z siłownikiem wpiętym w system przeciwpożarowy, klapą dymową, drzwiami oddzielenia pożarowego,

- remoncie  klatki schodowej,

- dostawie i montażu doświetli okien piwnicznych,

- obróbce fundamentu na elewacji północnej,

- wymianie  głównej rury doprowadzającej wodę do obiektu,

- rozbiórce zsypów na węgiel oraz zamurowanie otworów wsypowych w ścianach zewnętrznych piwnic,

- dostawie i montażu samozamykających klap przeciwpożarowych w miejscach przejść przez przegrody oddzielające strefy pożarowe o klasie odporności równej dla danej strefy pożarowej,

- dostawie i montażu wełny mineralnej oraz drugiej warstwy płyt kartonowo-gipsowych na ścianach działowych wykonywanych w systemie suchej zabudowy,

- wykonaniu instalacji  elektrycznej (instalacje niskoprądowe- alarmowe i CCTV, uzupełnienie opraw awaryjnych w piwnicy, demontaż starego złącza elektrycznego)

- dostawie i montażu wycieraczek systemowych wewnętrznych

Zakres dodatkowy robót był ujęty zgodnie z dokumentacją techniczną w następnym etapie realizacji inwestycji lub też konieczność jego wykonania wynikała z okoliczności jakie napotkano w trakcie realizacji zadania podstawowego. Nie wykonanie tych robót na tym etapie realizacji inwestycji skutkowałby niemożnością wykonania zadania podstawowego określonego w umowie z wykonawcą lub też wykonanie ich w przyszłości znacznie drożej. Wartość robót dodatkowych wyniosła 251.335,63 zł

3. Etap 3 - Remont Sali tanecznej w GOK Dobrzeń Wielki w ramach operacji pn. „Zatańcz z nami na Stobrawskim Zielonym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwojulokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2014-2020 w oparciu o umowę o przyznaniu pomocy Nr. 00558-6935-UM0810922/19 z dnia 29 maja 2020 r. Wartość umowy na zrealizowanie tego etapu robót wynosiła 215 250,00 zł brutto z czego dofinansowanie wyniosło: 149 912,00 . Wykonawcą robót był PS-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu , ul. Kępska 2g, 45-129 Opole.

Warto powiedzieć, że w przypadku tego etapu beneficjentem projektu jest : Stowarzyszeniem Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu, ul. Namysłowska 20,46 - 081 Dobrzeń Wielki

Zrealizowanie tak złożonej i skomplikowanej pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym inwestycji nie byłoby możliwe bez pracy i zaangażowania wielu osób, którym to w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować. Nasze podziękowania kierujemy przede wszystkim w kierunku pracowników Urzędu Gminy za pracę włożoną w obsługę związaną z uzyskaniem i rozliczeniem dofinansowania, organizacją postępowania przetargowego i rozliczeniem finansowym inwestycji. Dziękujemy bardzo projektantom i prowadzącym zarazem nadzór autorski nad prowadzonymi robotami, bez których osiągnięcie zamierzonego celu nie byłoby możliwe, Państwu Klaudii i Grzegorzowi Gołębiowskim z firmy KG Architekci Klaudia Gołębiowski z Opola i Pani  Annie Grabowskiej z firmy ARCHITEKTURA&WNĘTRZA Anna Grabowska z Dobrzenia Małego. Dziękujemy  inspektorowi nadzoru na tym zadaniu wraz z zespołem specjalistów nadzorującym poszczególne branże Panu Tomaszowi Gruchalskiemu. Podziękowania należą się też Wykonawcy największego zakresu robót firmie PS-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu za profesjonalizm, terminowość a przede wszystkim za sprawne i pełne zrozumienia  reagowanie na wszelkie uwagi i zastrzeżenia kadry nadzorującej wykonanie zamówienia. Remont tak zaniedbanego, będącego w tak w złym stanie technicznym budynku, w którym od wielu lat nie przeprowadzono żadnego remontu zawsze niesie ze sobą mnóstwo niespodzianek, których nie można przewidzieć na etapie projektowania. Potrzeba więc zgodnej współpracy inwestora i wykonawcy aby te problemy rozwiązywać na bieżąco a cały proces inwestycyjny przebiegał sprawnie i bez zakłóceń. Tutaj od początku ta współpraca układała się bardzo dobrze. Dziękujemy w końcu całej kadrze Gminnego Ośrodka Kultury za zrozumienie, cierpliwość oraz, że w tych trudnych warunkach starali się realizować cele ośrodka.

                      W przyszłym roku chcielibyśmy, oczywiście jeżeli możliwości budżetu na to pozwolą zakończyć upiększanie tego rejonu Dobrzenia Wielki poprzez uporządkowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury, między innymi parkingu za budynkiem.

W tej beczce miodu nie może zabraknąć na koniec też łyżki dziegciu, gdyż mamy nadzieję, że w obecnej sytuacji finansowej gminy w jakiej znalazła się ona  nie ze swojej winy z dniem 01.01.2017 czyli po wejściu w życie   ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy znajdą się środki na utrzymanie tego obiektu oraz na to, aby był on w pełni wykorzystany i tętnił życiem od rana do wieczora.

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki