• Dzisiaj jest:
    środa, 17 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    19 °C

Prezent pod choinkę !!!

Prezent pod choinkę !!! 

Szanowni mieszkańcy nadszedł długo oczekiwany moment. 21 grudnia 2020 roku dokonano odbioru technicznego robót budowlano – remontowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, które rozpoczęły się 02.07.2019 roku. Tym samym oddajemy mieszkańcom Gminy ten bardzo ważny dla życia kulturalnego ale nie tylko obiekt, który do tej pory przez długie lata  „straszył” i nie przynosił nam raczej chluby. Oddajemy obiekt estetyczny, nowoczesny i funkcjonalny , który mamy nadzieję przez długie lata będzie wizytówką tej gminy,  z którego będziecie mogli być Państwo dumni i to nie tylko z powodu osiągnięć i sukcesów ćwiczących tam dzieci i młodzieży.

Jak zapewne się Państwo domyślacie tak poważna inwestycja musi wiązać się z bardzo dużymi kosztami i problemami natury organizacyjnej. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu w ten projekt wielu osób udało się  w taki sposób zoptymalizować różne rozwiązania i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na jego sfinansowanie aby obciążenie budżetu Gminy było jak najmniejsze, co jest szczególnie ważne w perspektywie roku 2021 i następnych, kiedy nie będzie on już zasilany rekompensatą miasta Opola a szacowany deficyt jest przewidywany na ok. 3mln złotych

Cała inwestycja została podzielona na 3 etapy.

1. Etap 1 – „Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym  etap I – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Umowy o Przyznanie Pomocy Nr 00008-65170-UM0810015/18 z dnia 13 listopada 2018 r. Wartość umowy na zrealizowanie tego etapu robót wynosiła 915.608,83 zł brutto z czego dofinansowanie wyniosło: 500.000,00 zł. Wykonawcą robót był Zakład Usługowo – Budowlany „DACHOLEP” Ryszard Stańczak ul. Ligonia 35/2 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Przedmiotzamówienia obejmował między innymi :

- roboty ogólno –budowlane (wykonanie konserwacji konstrukcji stalowej dachu, izolacji cieplnych  i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych, posadzek cementowe wraz z cokolikami, schodów zabiegowych po obu stronach sceny, konstrukcji tarasu widokowego oraz ścianki na scenie, ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych)

- wykonanie  nowej instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej

- dostawę i montaż - ściany mobilnej, kurtyna sceniczna elektryczna,

- malowanie farbą ceramiczną starych tynków wewnętrznych ścian,

- wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych,

- wykonanie sufitów akustycznych dźwiękochłonnych,

- montaż opraw oświetleniowych i oświetlenia scenicznego

- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej

Wramach tego etapu firma BLACH – MET Sp.z o.o. z siedzibąw Chróścicach   wykonała instalację wentylacji w sali widowiskowej. Koszt tych robót wyniósł 154.030,57 zł brutto

2. Etap 2 – „ Modernizacja  energetyczna  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr RPOP.03.02.02-16-0008/19-00 z dnia 27.12.2019 r.. Wartość umowy na zrealizowanie tego etapu robót wynosiła 2 637 654,26 zł brutto z czego dofinansowanie wyniosło: 1 199 949,72. Wykonawcą robót był PS-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu , ul. Kępska 2g, 45-129 Opole. Przedmiotzamówienia obejmował między innymi :

- przebudowę  istniejących  stref  wejściowych,
- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana drzwi zewnętrznych, wewnętrznych,
- docieplenie ścian zewnętrznych  styropianem oraz nałożenie tynku   cienkowarstwowego,

- wykonanie ścian  wewnętrznych  systemowych GKB  oraz ścian murowych,
- malowanie ścian wewnętrznych,

- wykonanie dwu biegów  klatki  schodowej wewnętrznej do piwnicy,
- instalacje wod-kan , grzewcze i  wentylacyjne,

- instalacja oświetlenia  wewnętrznego,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji  fotowoltaicznej

W ramach tego etapu wykonano również jako roboty dodatkowe polegające na:

- wydzieleniu pożarowemu klatki schodowej poprzez zastosowanie systemu przeciwpożarowego w skład którego wchodzą między innymi drzwi napowietrzające z siłownikiem wpiętym w system przeciwpożarowy, klapą dymową, drzwiami oddzielenia pożarowego,

- remoncie  klatki schodowej,

- dostawie i montażu doświetli okien piwnicznych,

- obróbce fundamentu na elewacji północnej,

- wymianie  głównej rury doprowadzającej wodę do obiektu,

- rozbiórce zsypów na węgiel oraz zamurowanie otworów wsypowych w ścianach zewnętrznych piwnic,

- dostawie i montażu samozamykających klap przeciwpożarowych w miejscach przejść przez przegrody oddzielające strefy pożarowe o klasie odporności równej dla danej strefy pożarowej,

- dostawie i montażu wełny mineralnej oraz drugiej warstwy płyt kartonowo-gipsowych na ścianach działowych wykonywanych w systemie suchej zabudowy,

- wykonaniu instalacji  elektrycznej (instalacje niskoprądowe- alarmowe i CCTV, uzupełnienie opraw awaryjnych w piwnicy, demontaż starego złącza elektrycznego)

- dostawie i montażu wycieraczek systemowych wewnętrznych

Zakres dodatkowy robót był ujęty zgodnie z dokumentacją techniczną w następnym etapie realizacji inwestycji lub też konieczność jego wykonania wynikała z okoliczności jakie napotkano w trakcie realizacji zadania podstawowego. Nie wykonanie tych robót na tym etapie realizacji inwestycji skutkowałby niemożnością wykonania zadania podstawowego określonego w umowie z wykonawcą lub też wykonanie ich w przyszłości znacznie drożej. Wartość robót dodatkowych wyniosła 251.335,63 zł

3. Etap 3 - Remont Sali tanecznej w GOK Dobrzeń Wielki w ramach operacji pn. „Zatańcz z nami na Stobrawskim Zielonym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwojulokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2014-2020 w oparciu o umowę o przyznaniu pomocy Nr. 00558-6935-UM0810922/19 z dnia 29 maja 2020 r. Wartość umowy na zrealizowanie tego etapu robót wynosiła 215 250,00 zł brutto z czego dofinansowanie wyniosło: 149 912,00 . Wykonawcą robót był PS-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu , ul. Kępska 2g, 45-129 Opole.

Warto powiedzieć, że w przypadku tego etapu beneficjentem projektu jest : Stowarzyszeniem Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu, ul. Namysłowska 20,46 - 081 Dobrzeń Wielki

Zrealizowanie tak złożonej i skomplikowanej pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym inwestycji nie byłoby możliwe bez pracy i zaangażowania wielu osób, którym to w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować. Nasze podziękowania kierujemy przede wszystkim w kierunku pracowników Urzędu Gminy za pracę włożoną w obsługę związaną z uzyskaniem i rozliczeniem dofinansowania, organizacją postępowania przetargowego i rozliczeniem finansowym inwestycji. Dziękujemy bardzo projektantom i prowadzącym zarazem nadzór autorski nad prowadzonymi robotami, bez których osiągnięcie zamierzonego celu nie byłoby możliwe, Państwu Klaudii i Grzegorzowi Gołębiowskim z firmy KG Architekci Klaudia Gołębiowski z Opola i Pani  Annie Grabowskiej z firmy ARCHITEKTURA&WNĘTRZA Anna Grabowska z Dobrzenia Małego. Dziękujemy  inspektorowi nadzoru na tym zadaniu wraz z zespołem specjalistów nadzorującym poszczególne branże Panu Tomaszowi Gruchalskiemu. Podziękowania należą się też Wykonawcy największego zakresu robót firmie PS-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu za profesjonalizm, terminowość a przede wszystkim za sprawne i pełne zrozumienia  reagowanie na wszelkie uwagi i zastrzeżenia kadry nadzorującej wykonanie zamówienia. Remont tak zaniedbanego, będącego w tak w złym stanie technicznym budynku, w którym od wielu lat nie przeprowadzono żadnego remontu zawsze niesie ze sobą mnóstwo niespodzianek, których nie można przewidzieć na etapie projektowania. Potrzeba więc zgodnej współpracy inwestora i wykonawcy aby te problemy rozwiązywać na bieżąco a cały proces inwestycyjny przebiegał sprawnie i bez zakłóceń. Tutaj od początku ta współpraca układała się bardzo dobrze. Dziękujemy w końcu całej kadrze Gminnego Ośrodka Kultury za zrozumienie, cierpliwość oraz, że w tych trudnych warunkach starali się realizować cele ośrodka.

                      W przyszłym roku chcielibyśmy, oczywiście jeżeli możliwości budżetu na to pozwolą zakończyć upiększanie tego rejonu Dobrzenia Wielki poprzez uporządkowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury, między innymi parkingu za budynkiem.

W tej beczce miodu nie może zabraknąć na koniec też łyżki dziegciu, gdyż mamy nadzieję, że w obecnej sytuacji finansowej gminy w jakiej znalazła się ona  nie ze swojej winy z dniem 01.01.2017 czyli po wejściu w życie   ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy znajdą się środki na utrzymanie tego obiektu oraz na to, aby był on w pełni wykorzystany i tętnił życiem od rana do wieczora.

 

Data publikacji: 21-12-2020 14:30 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 21-12-2020 14:42 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej