• Dzisiaj jest:
    środa, 19 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    27 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

        Sesja odbędzie się w środę, 30 grudnia 2020 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 10.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
    3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
    4. Zatwierdzenie porządku obrad.
    5. Przedstawienie oferty promocyjnej firmy PAUCIS VERBIS („Spacery z Historią”).
    6. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 15.12. - 30.12.2020).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

    7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki
               na rok 2020

            ▪ informacja skarbnika gminy 
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022

            ▪ informacja skarbnika gminy
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    9. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021

            ▪ informacja skarbnika gminy
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    10. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2024

            ▪ informacja wójta gminy
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.

            ▪ informacja wójta gminy
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    12. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

            ▪ informacja wójta gminy
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    13. Uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Dobrzeń Wielki

            ▪ informacja wójta gminy
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    14. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

            ▪ informacja wójta gminy
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    15. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

            ▪ informacja wójta gminy
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    16. Uchwała w sprawie zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Dobrzeń

            ▪ informacja przewodniczącego rady gminy
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    17. Uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki

            ▪ informacja wójta gminy
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Dobrzeń Wielki”.

            ▪ informacja przewodniczącego rady gminy
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”.

            ▪ informacja przewodniczącego rady gminy
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie


    20. Interpelacje i wolne wnioski.
    21. Sprawy różne.
    22. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.


                          Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                   Roman Kołbuc

Data publikacji: 27-12-2020 10:50 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 27-12-2020 10:51 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej