Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

        Sesja odbędzie się w środę, 30 grudnia 2020 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 10.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
    3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
    4. Zatwierdzenie porządku obrad.
    5. Przedstawienie oferty promocyjnej firmy PAUCIS VERBIS („Spacery z Historią”).
    6. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 15.12. - 30.12.2020).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

    7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki
               na rok 2020

            ▪ informacja skarbnika gminy 
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022

            ▪ informacja skarbnika gminy
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    9. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021

            ▪ informacja skarbnika gminy
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    10. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2024

            ▪ informacja wójta gminy
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
            ▪ przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.

            ▪ informacja wójta gminy
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    12. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

            ▪ informacja wójta gminy
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    13. Uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Dobrzeń Wielki

            ▪ informacja wójta gminy
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    14. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

            ▪ informacja wójta gminy
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    15. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

            ▪ informacja wójta gminy
            ▪ przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    16. Uchwała w sprawie zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Dobrzeń

            ▪ informacja przewodniczącego rady gminy
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    17. Uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki

            ▪ informacja wójta gminy
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Dobrzeń Wielki”.

            ▪ informacja przewodniczącego rady gminy
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie

    19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”.

            ▪ informacja przewodniczącego rady gminy
            ▪ dyskusja
            ▪ głosowanie


    20. Interpelacje i wolne wnioski.
    21. Sprawy różne.
    22. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.


                          Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                   Roman Kołbuc

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki