Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

        Sesja odbędzie się w czwartek, 25 lutego 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
3.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
4.    Zatwierdzenie porządku obrad.
5.    Przedstawienie informacji z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (prezentacja Wojewódzkiego Dyspozytora GUS, ds. Narodowego Spisu Powszechnego 2021).
6.    Przedstawienie Komendanta i Zastępcy Komendanta Komisariatu w Dobrzeniu Wielkim.
7.    Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 27.01.2021 - 25.02.2021).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

8.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

9.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2024

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

10.    Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

•    informacja wójta gminy
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

11.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

12.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

13.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Dobrzeń

•    informacja przewodniczącego Rady Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

14.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji w sprawie rządowego programu masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – nawiązanie do Art. 39 Konstytucji RP Rzeczypospolitej Polskiej „Zasada wolności od eksperymentów”

•    informacja przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
•    przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
•    dyskusja
•    głosowanie

15.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (remont nawierzchni, droga wojewódzka nr 457 – Chróścice)

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

16.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (remont nawierzchni, droga wojewódzka nr 454 – Dobrzeń Wielki - Kup)

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

17.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie miejscowości Dobrzeń Mały, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną - ul. Brzeziańska)

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

18.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie miejscowości Dobrzeń Mały, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną - ul. Piaskowa)

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

19.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie miejscowości Dobrzeń Mały, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną - droga wewnętrzna, dz. nr 1942/14, naprzeciw przedszkola)

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

20.    Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

•    informacja wójta/skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

21.    Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

•    informacja wójta/skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

22.    Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne

•    informacja wójta/skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

23.    Interpelacje i wolne wnioski.
24.    Sprawy różne.
25.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.


                          Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                 Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 25.02.2021r.pdf (1,00MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki