• Dzisiaj jest:
    środa, 19 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    26 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

        Sesja odbędzie się w czwartek, 25 lutego 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
3.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
4.    Zatwierdzenie porządku obrad.
5.    Przedstawienie informacji z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (prezentacja Wojewódzkiego Dyspozytora GUS, ds. Narodowego Spisu Powszechnego 2021).
6.    Przedstawienie Komendanta i Zastępcy Komendanta Komisariatu w Dobrzeniu Wielkim.
7.    Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 27.01.2021 - 25.02.2021).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

8.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

9.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2024

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

10.    Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

•    informacja wójta gminy
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

11.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

12.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

13.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Dobrzeń

•    informacja przewodniczącego Rady Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

14.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji w sprawie rządowego programu masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – nawiązanie do Art. 39 Konstytucji RP Rzeczypospolitej Polskiej „Zasada wolności od eksperymentów”

•    informacja przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
•    przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
•    dyskusja
•    głosowanie

15.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (remont nawierzchni, droga wojewódzka nr 457 – Chróścice)

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

16.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (remont nawierzchni, droga wojewódzka nr 454 – Dobrzeń Wielki - Kup)

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

17.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie miejscowości Dobrzeń Mały, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną - ul. Brzeziańska)

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

18.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie miejscowości Dobrzeń Mały, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną - ul. Piaskowa)

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

19.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie miejscowości Dobrzeń Mały, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną - droga wewnętrzna, dz. nr 1942/14, naprzeciw przedszkola)

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

20.    Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

•    informacja wójta/skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

21.    Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

•    informacja wójta/skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

22.    Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne

•    informacja wójta/skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

23.    Interpelacje i wolne wnioski.
24.    Sprawy różne.
25.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.


                          Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                 Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 25.02.2021r.pdf (1,00MB)

Data publikacji: 18-02-2021 14:57 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 25-02-2021 08:10 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej