• Dzisiaj jest:
    sobota, 15 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    22 °C

Z czego wynika konieczność podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Bez wątpienia bolesną dla mieszkańców informacją będzie konieczność podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych począwszy od 1 kwietnia 2021 roku. Zgodnie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej  Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok stwierdzono, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi winny być finansowane z pobranych opłat.

Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków gminy

Abstrahując więc od obecnej sytuacji finansowej Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Rady Gminy w sprawie wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma zatem charakteru uznaniowego – jest związana z  ściśle określonymi przepisami prawa i ma swoje oparcie w kalkulacji kosztów całego gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  w gminie Dobrzeń Wielki w 2020 roku wyniosły 2.280.495,49 zł zaś dochód z opłat mieszkańców kształtował się na poziomie 1.874.532 zł. Dopłata Gminy wyniosła 405.963,49zł

Obecna stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 23,00 zł od osoby nie pokrywa więc w całości wszystkich kosztów funkcjonowania tego systemu. Przeprowadzona analiza finansowa, przy założeniu, że ilość odpadów w 2021 roku będzie taka sama jak w roku 2020 oraz ceny za zagospodarowanie odpadów w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych nie będą już w tym roku rosnąć wykazała, że system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie funkcjonował na zasadzie samo bilansowania przy wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 28,00 zł od osoby.

Z problemem organizowania i finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi borykają się wszystkie gminy  w Polsce, a dotkliwie odczuwają wszyscy mieszkańcy płacąc horrendalne rachunki za te usługi. Wpływ na cenę wywóz śmieci mają dwa czynniki . Pierwszy to drastycznie rosnące koszty zagospodarowania odpadów przez regionalne instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych i drugi związany  z kosztami  odbierania i transportu odpadów. W pierwszym przypadku koszty te są niezależne od Gminy i żeby zobrazować problemy chciałbym przedstawić wzrost cen tylko w zakresie przyjęcia i zagospodarowania odpadów w jednej frakcji – odpadów zmieszanych na Instalacji Komunalnej MBP Remondis Opole – w styczniu i lutym 2020r. było to 311,04 zł za tonę, a od stycznia 2021 – 507,47 zł za tonę. W przypadku drugiego czynnika wpływającego na cenę wywozu śmieci czyli kosztów odbierania i transportu odpadów dzięki naszej spółce komunalnej „PROWOD” jesteśmy w stanie je kontrolować i utrzymywać na prawie nie zmienionym poziomie. Dzięki swojej spółce obsługującej ten ważny obszar działalności gminy zyskujemy również stabilność i zachowujemy wpływ na jakość świadczonych usług. Szczerze mówiąc przerażają nas informacje napływające z kraju, gdzie po nowych przetargach na 2021 proponowane mieszkańcom stawki kształtują się na poziomie 32-40 zł od osoby.

Gmina zgodnie z prawem nie może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami. Wszystkie nasze kroki poczynione w ostatnim czasie: wydzielenie z systemu kosztów odbioru odpadów z posesji niezamieszkanych (przedsiębiorców), uszczelnienie systemu w celu wyeliminowania nieuczciwych i nieprawdziwych deklaracji, kontrola deklaracji pod kątem prawdziwości zawartych w niej danych, kontrola jakości segregowania odpadów, wprowadzenie pojemników na papier i plastik w celu zmniejszenia objętości odpadów mają na celu nie dręczenia mieszkańców i utrudniania im życia ale ograniczenia kosztów wywozu śmieci a to będzie miało bezpośredni wpływ na zatrzymanie tego „śmieciowego” szaleństwa w postaci zatrzymania dalszych podwyżek cen dla mieszkańców.

Data publikacji: 02-03-2021 12:43 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 02-03-2021 12:43 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej